18:02, Ngày 30/05/2017
     
 

Cơ cấu tổ chức

Trang Thông tin Điện tử

28/09/2009 11:17 SA.   4248 lượt xem

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 04.6251.6417

E-mail: bbtwebsite@spnttw.edu.vn

 

 

Giới thiệu chung

 

          Tháng 3 năm 2007, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã chính thức đăng ký tên miền và mở Website với địa chỉ http://www.spnttw.edu.vn

              Ngày 13 tháng 12 năm 2007, Hiệu trưởng ký quyết định số 714/QĐ- ĐHSPNTTW về việc thành lập Ban biên tập Website gồm 7 thành viên thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm với cơ cấu tổ chức như sau: 01 Tổng biên tập, 01 Phó Tổng biên tập, 01 Trưởng ban biên tập, 01 Phó Trưởng ban biên tập và các uỷ viên.

          Nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả công việc, ngày 19 tháng 10 năm 2015, Hiệu trưởng ký quyết định số 1787/QĐ- ĐHSPNTTW- WEBSITE về việc bổ sung nhân sự Ban biên tập Website gồm 10 thành viên: 01 Tổng biên tập, 03 phó Tổng biên tập, 01 Trưởng ban biên tập, 01 Phó trưởng ban biên tập và các ủy viên.

              Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua Website Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã phát triển lớn mạnh không ngừng, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Nhà trường, là một trong những cầu nối quan trọng cho việc trao đổi, nghiên cứu khoa học đối với các đơn vị bạn trong và ngoài nước.

 

1. Chức năng:

            Trang tin điện tử thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là phương tiện thông tin, truyền thông trên Internet, hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, được phép công bố các thông tin của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Internet với các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin - Truyền thông.

2. Nhiệm vụ:           

            - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động của trang tin điện tử; phối hợp các đơn vị tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

            - Thiết kế cấu trúc, kỹ thuật, mỹ thuật công nghệ và xây dựng kho tài nguyên nhằm giới thiệu về các hoạt động của trường, công tác giảng dạy, học tập, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; các văn bản pháp quy góp phần phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            - Chủ trì, phối hợp các đơn vị, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW trên Internet; thực hiện quản lý Trung tâm dữ liệu đảm bảo bí mật, an toàn.

            - Tham mưu Ban giám hiệu tổ chức giao lưu, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác với các đơn vị, tổ chức có liên quan và với nhân dân; tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân thông qua Internet gửi Trường ĐHSP Nghệ thuật TW để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền xem xét, trả lời .

            - Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Trang tin điện tử. 

            - Quản lý tổ chức cán bộ, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc Trang tin điện tử được giao theo các văn bản quy định hiện hành.

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.  Phân công nhiệm vụ:

            3.1.GS.TSKH. Phạm Lê Hòa - Tổng biên tập

            Có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, điều hành và chịu trách nhiệm chung các công việc của Website.

            Email: phamlehoa@spnttw.edu.vn

            3.2.ThS. Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng biên tập

            Phụ trách trị sự và quản lý tài sản của Website.

            Email: lmhung@spnttw.edu.vn

            3.3.PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị - Phó Tổng biên tập

            Email: nghinguyendang@yahoo.com.vn

                3.4. ThS. Đinh Thị Phương Hoa - Phó Tổng biên tập

               Email: dinhphuonghoa@spnttw.edu.vn

            3.5. ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban biên tập

            Giúp Tổng biên tập điều hành hoạt động của Website, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban biên tập Website. Chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công.

            Email: lemyhanh@spnttw.edu.vn

            3.6. CN. Bùi Ngọc Hưng – Phó trưởng ban biên tập

            Chịu trách nhiệm về kỹ thuật. Thực hiện các công việc của Website theo sự phân công của Tổng biên tập.

            Email:buingochung278@gmail.com

            3.7. ThS. Hà Thị Thu Hà - Ủy viên thường trực

            Phụ trách nội dung trang tiếng Việt. Thực hiện các công việc của Website theo sự phân công của Trưởng ban Biên tập.

            Email: thuha1812@gmail.com

            3.8. ThS. Đỗ Anh Tuấn  - Ủy viên

            Chịu trách nhiệm về mặt tổ chức. Thực hiện các công việc của Website theo sự phân công của Tổng biên tập.

            Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

            3.9. ThS. Trần Thị Phương - Ủy viên

            - Cập nhật các thông tin trên website

            - Viết tin, bài đăng website

            Email: phuongtranspnttw@gmail.com

            3.10. ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

            Biên tập, viết tin bài đăng website

            Email: nguyenthanhmai1405@gmail.com