04:53, Ngày 21/10/2017
     
 

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng cấp điện

22/05/2017 11:17 CH.   292 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số:  743  /TB-ĐHSPNTTW-HCTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5  năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng cấp điện

 

            Căn cứ Thông báo thay định kỳ công tơ điện tử ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Công ty điện lực Thanh Xuân, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo đến các đơn vị trong toàn trường thời gian ngừng cấp điện để các đơn vị chủ động sắp xếp công việc.

            1. Thời gian tạm ngừng cấp điện: từ 11h00 ngày 25 tháng 5 năm 2017.

            2. Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: từ 11h30 ngày 25 tháng 5 năm 2017.

                       

Nơi nhận:

- BGH;

- Website;

- Lưu VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

(đã ký)

 

 

Trịnh Thị Thanh