11:53, Ngày 21/10/2017
     
 

Đổi mới giáo dục ĐH

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tích cực thực hiện chỉ đạo về đổi mới đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

01/06/2017 9:07 SA.   418 lượt xem

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”; Quyết định số 6181/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch hành động với những mục tiêu cơ bản như: Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo của các trường sư phạm; nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi  mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trên cơ sở đó, cuộc họp về công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên phổ thông dạy các môn đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19/05/2017 do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì đã nhấn mạnh tới vai trò chủ động của các trường đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó, dựa vào từng bối cảnh cụ thể, các trường phải có hướng linh hoạt để cán bộ, giảng viên theo đó thực hiện. Với vai trò là trường hàng đầu cả nước về lĩnh vực sư phạm nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng là một thành viên tích cực trong cuộc vận động đổi mới này, được lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng trong nhóm chuyên trách sư phạm nghệ thuật.

Thực hiện nghiêm túc kết luận các cuộc họp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã chủ động thành lập Ban đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nghệ thuật với 06 tiểu ban: Tiểu ban Đánh giá dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tuyển sinh; Tiểu ban Đề án tái cấu trúc tổ chức và đề xuất cơ chế; Tiểu ban Xây dựng các chuẩn nghề nghiệp và hiệu chỉnh chương trình; Tiểu ban Xây dựng các chuẩn nghề nghiệp và hiệu chỉnh chương trình; Tiểu ban Đánh giá kiểm định; Tiểu ban Truyền thông …. Đội ngũ nòng cốt của các tiểu ban này đều là những cán bộ, giảng viên dày dạn kinh nghiệm, sát sao với thực tế hoạt động đào tạo, giáo dục nghệ thuật trong nhiềm năm qua. Các tiểu ban đều được giao nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm cụ thể cũng như tiến độ hoàn thành.

            Tiểu ban Đánh giá và dự báo nhu cầu tuyển sinh có nhiệm vụ đánh giá kết quả của sinh viên các ngành sư phạm của trường có việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo; đánh giá nhu cầu tuyển dụng giáo viên nghệ thuật trong bối cảnh đổi mới. Từ đó có định hướng cụ thể cho việc chuẩn bị nguồn giáo viên âm nhạc, mỹ thuật cho bậc học phổ thông nói chung và bậc Trung học phổ thông nói riêng; xa hơn nữa, cần xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ quan trọng của Tiểu ban này là phải tổ chức đánh giá số lượng, năng lực giáo viên giảng dạy các môn nghệ thuật ở trường phổ thông; từ kết quả đánh giá sẽ chỉ ra được thực trạng năng lực giáo viên giảng dạy các môn học này so với yêu cầu đổi mới.

            Đảm bảo làm cơ sở chính xác cho việc đào tạo, bồi dưỡng năng lực giáo viên nghệ thuật, Tiểu ban Xây dựng các chuẩn nghề nghiệp và hiệu chỉnh chương trình có nhiệm vụ nghiên cứu các chương trình giáo dục phổ thông nói chung và chương trình các môn học về nghệ thuật nói riêng; từ đó xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp giáo viên nghệ thuật các bậc phổ thông. Việc xây dựng dự thảo chương trình, bồi dưỡng theo chuẩn được tiến hành với 2 nhóm là Âm nhạc, Mỹ thuật cho các cấp trong hệ thống giáo dục phổ thông.

            Về chương trình đào tạo, Trường sẽ tiến hành điều chỉnh, cập nhật chương, hệ thống học liệu phục vụ đào tạo giáo viên nghệ thuật phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018 với 02 chương trình đại học sư phạm nghệ thuật. Với mục tiêu, đào tạo, bồi dưỡng lại giáo viên nghệ thuật sao cho phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

            Song song với việc tiến hành đánh giá dự báo nhu cầu đào tạo cũng như xây dựng các chuẩn giáo viên và chương trình đào tạo các môn nghệ thuật cho bậc phổ thông, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW còn tăng cường các công tác khác như: kiện toàn cơ cấu tổ chức (Tiểu ban Đề án tái cấu trúc tổ chức và đề xuất cơ chế), tăng cường công tác kiểm định trường và kiểm định chương trình đào tạo (Tiểu ban Đánh giá kiểm định), tăng cường việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, hợp tác quốc tế và khu vực (Tiểu ban tổ chức, triển khai thực hiện và truyền thông). Hiện các tiểu ban đang khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành các nội dung chậm nhất vào cuối tháng 7 năm 2017 tới đây.

            Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một việc làm hết sức cần thiết trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước giai đoạn hiện nay. Với vai trò hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nghệ thuật, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW luôn xác định rõ ràng nhiệm vụ, mục tiêu của mình đối với công cuộc đổi mới giáo dục của đất nước đó là đào tạo ra đội ngũ những nhà giáo, những nhà quản lý có chuyên môn, năng lực và phẩm chất tốt, phù hợp với yêu cầu của thời đại, đáp ứng được yêu cầu công việc của lĩnh vực giáo dục đặc thù - giáo dục nghệ thuật. Đây là công việc khó khăn song với truyền thống đào tạo giáo viên nghệ thuật trong gần 50 qua, sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường cùng với trí tuệ, tâm sức của tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tin tưởng giao cho, góp phần tích cực vào công tác đổi mới giáo dục của đất nước.