11:57, Ngày 21/10/2017
     
 

Văn bản của cơ quan cấp trên

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp báo cáo kết quả nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

12/08/2017 7:05 CH.   120 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 357/TB-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10  tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

tại cuộc họp báo cáo kết quả nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông

 


Ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp báo cáo kết quả nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Dự án Phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 (THPT 2), Vụ Pháp chế, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng thẩm định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, một số giáo viên và các chuyên gia.

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và ý kiến của đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Hội đồng thẩm định, giáo viên và các chuyên gia, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

1. Mục đích, yêu cầu

- Mục đích: Làm căn cứ để giáo viên tự đánh giá (theo Chuẩn) và tự học (đạt Chuẩn) để nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sử dụng kết quả đánh giá theo Chuẩn để xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên.

- Yêu cầu: Thông tư ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông là thông tư sửa đổi, thay thế các thông tư, quyết định đã có nên phải kế thừa Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Quyết định số 14) và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông (Thông tư số 30); cập nhật, bổ sung, phát triển theo hướng giáo viên tự đánh giá; đảm bảo cụ thể, khả thi, tường minh, dễ áp dụng và hội nhập quốc tế.

2. Cấu trúc, nội dung, quy trình áp dụng và hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn

- Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm 5 tiêu chuẩn: (1) Phẩm chất chính trị, đạo đức; (2) Năng lực chuyên môn; (3) Năng lực nghiệp vụ; (4) Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ; (5) Quan hệ xã hội.

- Mỗi tiêu chuẩn có từ 3 đến 5 tiêu chí phụ thuộc vào cấp học, môn học đặc thù. Xây dựng mỗi tiêu chí gồm 4 mức độ đánh giá (tối thiểu - đạt - khá - tốt), thể hiện sự tăng tiến khác nhau về điểm số.

- Quy trình áp dụng: Trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp giáo viên, nhóm nghiên cứu thiết kế quy trình áp dụng Chuẩn và hướng dẫn cách thức thực hiện để giáo viên tự đánh giá; xây dựng các mô đun bồi dưỡng, trong đó tăng cường bồi dưỡng trực tuyến.

- Hướng dẫn đánh giá: Căn cứ vào Chuẩn, hằng năm giáo viên tự đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển một số tiêu chí nhất định. Cục Quản lý chất lượng căn cứ chỉ số chất lượng giáo dục địa phương để kết hợp đánh giá ngoài, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong đánh giá như thiết kế phần mềm thống kê, quản lý kết quả đánh giá theo Chuẩn (mức độ hoàn thành, minh chứng…) của giáo viên.

- Tiêu chuẩn giáo viên cốt cán sẽ xác định căn cứ vào việc đạt mức độ cao (mức khá, tốt) của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông.

3. Tổ chức thực hiện

a) Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội làm đầu mối tìm chọn không quá 9 chuyên gia (ít nhất mỗi tiêu chuẩn phải có 01 chuyên gia và có chuyên gia về công nghệ thông tin), có hiểu biết về chuẩn, có thời gian và chuyên tâm với công việc để thành lập nhóm nghiên cứu, trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 15 tháng 8 năm 2017. Trong quá trình thực hiện cần đặc biệt lưu ý vấn đề chọn mẫu thử nghiệm.

b) Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các vụ bậc học thành lập Ban soạn thảo 02 văn bản: Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông (hai thông tư này phải thống nhất về cấu trúc). Ban soạn thảo có nhiệm vụ rà soát căn cứ pháp lý để sửa đổi, thay thế Quyết định số 14 và Thông tư số 30. Thời hạn trình Bộ trưởng duyệt ký ban hành 02 thông tư trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông; chủ động truyền thông trước khi ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng năm căn cứ vào kết quả đánh giá, đề xuất các nội dung bồi dưỡng giáo viên phổ thông; tập trung vào nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí; tăng cường kiểm tra việc đánh giá và bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn.

c) Nhóm nghiên cứu, ban soạn thảo xây dựng kế hoạch để triển khai nhiệm vụ (check list) và phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục THPT 2 dự trù kinh phí tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Chuẩn (bao gồm nhiệm vụ nghiên cứu và đánh giá thử nghiệm), gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 15 tháng 8 năm 2017. Thời hạn bàn giao sản phẩm nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau khi đã được Bộ trưởng phê duyệt) tới Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trước ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng thông báo kết luận của Bộ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-  Bộ trưởng (để báo cáo);

-  Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa  (để chỉ đạo);

-  Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội (để t/h);

-  Dự án Phát triển giáo dục THPT 2 (để t/h);

-  Cục NGCB, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế (để t/h);

-  Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để phối hợp);

-  Lưu: VT, TH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Lộc