11:50, Ngày 21/10/2017
     
 

Văn bản của cơ quan cấp trên

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi họp triển khai khảo sát thực trạng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

12/08/2017 7:10 CH.   112 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 511/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi họp triển khai

khảo sát thực trạng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

           

            Ngày 24 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ khảo sát thực trạng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế, Cục Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020các thành viên Nhóm nghiên cứu.

            Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Nhóm nghiên cứu và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

Việc khảo sát sẽ cung cấp luận cứ thực tiễn để phục vụ xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục đào tạo và một số hoạt động khác liên quan tới hoạt động hội nhập quốc tế trong giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để chuẩn bị cho khảo sát thực trạng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đề nghị Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020các thành viên Nhóm nghiên cứu triển khai tốt một số nội dung sau:

1. Xây dựng đề cương khảo sát chi tiết, trình Bộ trưởng trước ngày 04 tháng 8 năm 2017.

2. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động khảo sát và tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả khảo sát (vào tháng 11 năm 2017), trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của Nhóm nghiên cứu (chi tiết tới từng thành viên), các Vụ, Cục, Viện liên quan và Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, cụ thể của các thành viên và cá nhân, đơn vị liên quan trong thực hiện kế hoạch, hoàn thành trước ngày 04 tháng 8 năm 2017.

3. Soạn thảo các văn bản

- Công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo; các bộ, cơ quan ngang bộ và các trường đại học đề nghị các đơn vị phối hợp với Nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ khảo sát, kèm theo công văn là đề cương báo cáo và các bảng câu hỏi khảo sát, hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 năm 2017.

- Công văn điều động cán bộ gửi thủ trưởng các đơn vị chủ quản của các thành viên Nhóm nghiên cứu, hoàn thành trước ngày 04 tháng 8 năm 2017.

4. Xây dựng dự toán chi tiết thực hiện khảo sát, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình Bộ trưởng trước ngày 04 tháng 8 năm 2017.

5. Định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 là đơn vị thường trực, đầu mối phối hợp với Nhóm nghiên cứu và các Vụ, Cục, Viện liên quan thực hiện nhiệm vụ.

            Trân trọng thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để các thành viên Nhóm nghiên cứu và các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

           

Nơi nhận:                                                                      

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Các thành viên Nhóm nghiên cứu (để thực hiện);

- Các đơn vị: GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, PC, HTQT, Viện KHGDVN, Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (để thực hiện);

- Lưu: VT, TH.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Lộc