11:52, Ngày 21/10/2017
     
 

Văn bản của cơ quan cấp trên

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc về triển khai Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020

12/08/2017 7:12 CH.   107 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:  527 /TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

tại buổi làm việc về triển khai Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020

 


Ngày 25 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì buổi làm việc về Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học (TĐQG PTTH). Tham dự buổi làm việc có GS Ngô Bảo Châu, lãnh đạo Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCVT), Vụ trưởng các Vụ: Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục Đại học và lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

            Sau khi nghe GS Ngô Bảo Châu báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm hoạt động của Chương trình TĐQG PTTH và những đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ trong năm 2017 và 3 năm tiếp theo, ý kiến của lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kết luận:

1. Đánh giá cao kết quả hoạt động của Chương trình TĐQG PTTH. Chương trình đã có nhiều sản phẩm gắn với mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển toán học nói riêng và nghiên cứu khoa học cơ bản nói chung. Tuy nhiên, các hoạt động của Chương trình chủ yếu là đào tạo, bồi dưỡng, bổ trợ cho nghiên cứu toán lý thuyết, trong khi toán ứng dụng còn hạn chế. Do vậy, Ban điều hành chương trình cần khẩn trương điều chỉnh nội dung hoạt động để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu toán ứng dụng.

2. Tiếp tục phát huy vai trò của Chương trình trong việc đào tạo nguồn nhân lực toán học từ học sinh các lớp chuyên trung học phổ thông đến trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong toàn quốc với các phương thức phù hợp. Xây dựng các chương trình giáo dục môn Toán từ phổ thông đến đại học mang tính “khung” để các trường tham khảo. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống sách chuyên khảo, giáo trình về Toán mang tầm quốc tế; dịch, xuất bản các sách của các nhà xuất bản có uy tín. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông chuyên hệ thống, bài bản, chuyên sâu nhằm phục vụ tốt việc giảng dạy và phát triển tài năng toán học.

3. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản nhằm tăng số lượng và chất lượng công bố quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng Toán học để giải quyết các bài toán do thực tiễn đặt ra.

4. Giao Viện NCCCVT chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn Ban điều hành theo hướng các thành viên Ban điều hành là những chuyên gia của ngành Toán, những cán bộ, công chức trực tiếp hỗ trợ các nội dung công việc của Chương trình. Đề nghị GS Ngô Bảo Châu tham gia Ban điều hành và đề xuất thành phần cụ thể của Ban điều hành, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Ban điều hành tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Chương trình và định hướng phát triển 3 năm tới trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển và cơ cấu tài chính phù hợp.

5. Viện NCCCVT chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá kết quả, hiệu quả hoạt động của Chương trình và của Viện NCCCVT.

6. Về các kiến nghị của Viện NCCCVT:

a) Đồng ý thành lập Trung tâm Khoa học dữ liệu do GS Hồ Tú Bảo chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực Toán học.

b) Đồng ý điều chỉnh trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao cho Viện NCCCVT của Chương trình để triển khai 3 nội dung nghiên cứu về: (1) Xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (2 tỷ đồng); (2) Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục đại học (1,5 tỷ đồng); (3) Khởi động chương trình Khoa học dữ liệu (0,5 tỷ đồng).

c) Đồng ý tổ chức 3 hội thảo quốc tế, Viện NCCCVT phối hợp Ban điều hành và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thời gian, thành phần của hội thảo, báo cáo Bộ trưởng cụ thể trước khi triển khai.

d) Về Trung tâm nghiên cứu toán ứng dụng tại Quy Nhơn: giao Viện NCCCVT phối hợp với Trường Đại học Quy nhơn và GS Trần Thanh Vân thành lập Viện nghiên cứu khoa học cơ bản quốc tế Quy Nhơn thuộc Trường Đại học Quy Nhơn.

đ) Giao Viện NCCCVT phối hợp với các Vụ: Giáo dục Trung học, Giáo dục Đại học, Kế hoạch - Tài chính rà soát lại các quy định hiện hành về học bổng, thưởng công trình, báo cáo Bộ trưởng để cơ cấu lại số lượng học bổng, số lượng công trình xét thưởng hàng năm nhằm hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Toán học cho phù hợp.

Trân trọng thông báo kết luận của Bộ trưởng để Viện NCCCVT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Viện NCCC về Toán (để t/h);

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (để t/h);

- Trường Đại học Quy Nhơn (để t/h);

- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯ­ỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Viết Lộc