11:47, Ngày 21/10/2017
     
 

Thông báo

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo của Dự án VOYAGE - AlmaLaurea tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

28/09/2017 1:51 CH.   170 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

Số: 1507 /TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thảo của Dự án VOYAGE - AlmaLaurea

tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Dự án Tăng cường cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên Việt Nam (Opportunies for Youth And Graduates Employablity in Vietnam - VOYAGE) thực hiện dưới sự chủ trì của Liên minh các trường đại học AlmaLaurea và được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu. Với tư cách là đối tác của dự án tại Việt Nam, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW chủ trì tổ chức Hội thảo của Dự án với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Hội thảo:

Hợp tác giữa các trường Đại học và doanh nghiệp về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2. Địa điểm tổ chức:

Phòng họp 3, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2017.

4. Đối tượng tham gia:

            - Các doanh nghiệp;

            - Các trường Đại học;

            - Sinh viên đã tốt nghiệp.

5. Nội dung Hội thảo:

            - Tăng cường sự hợp tác giữa các trường Đại học, các doanh nghiệp và sinh viên nhằm nâng cao cơ hội tiếp cận thị trường lao động; sự cần thiết của việc gắn kết bền vững giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực.

             - Giải pháp để các trường điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với thực tế và yêu cầu doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động,

            - Trao đổi kinh nghiệm tuyển dụng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

            - Doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức các hoạt động thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.

6. Quy cách tham luận:

          - Mỗi cá nhân có thể gửi một hay nhiều tham luận (nội dung tham luận chưa công bố tại các tạp chí khoa học, sách báo hoặc các hội thảo khác) liên quan đến các nội dung của Hội thảo.

            - Tham luận từ 2000 từ trở lên, trình bày trên khổ A4, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5 lines; Cuối tham luận, ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, số ĐT, email...

           - Khuyến khích các bản tham luận viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Ý.

      - Các bài viết sẽ được Ban tổ chức xét duyệt và lựa chọn để trình bày tại hội thảo và/hoặc xuất bản trong kỷ yếu hội thảo.

7. Thời gian nhận tham luận:

Ban Tổ chức bắt đầu nhận tham luận Hội thảo ngay sau khi Thông báo phát hành đến hết ngày 15/10/2017 theo địa chỉ:

 - Ban tổ chức Hội thảo Dự án VOYAGE, Phòng 303, Tầng 3 nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

- Email: trandinhtuan@spnttw.edu.vn; nguyenthiphuongthao@spnttw.edu.vn.

 Liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo (0915703460) hoặc Đ/c Phạm Thu Quỳnh (0984040987).

Để tìm hiểu thêm thông tin của Dự án VOYAGE, vui lòng truy cập website: http://voyage-project.eu/.

Rất mong sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân để Hội thảo thành công.

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (b/c);
- Các SV, công ty, doanh nghiệp;

- Các trường Đại học;
- Lưu: K.SĐH, VT (Q.50).

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đào Đăng Phượng