11:22, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa

13/10/2017 10:14 SA.   185 lượt xem

                                                                                                            BBT

 

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 10/10/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các học viên khóa III chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Phiên làm việc sáng

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng 1

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ; TS. Đào Hải Triều; PGS.TS. Phạm Trọng Toàn; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo; TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Ca Trù tại làng Đông Môn, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Học viên: Phạm Thị Liên

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động và công tác quản lý hoạt động Ca trù tại làng Đông Môn, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý hoạt động của loại hình nghệ thuật Ca trù.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Học viên: Hà Thị Thu Thùy

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng quản lý, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở xã Đại Hưng trong thời gian từ năm 2011 đến nay, luận văn đề xuất những giải pháp thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong những năm tiếp theo.

Xếp loại: Giỏi

Phiên làm việc chiều

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng; TS. Lê Thu Hà; TS. Lê Thị Minh Lý; PGS.TS. Trần Đình Tuần; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Quản lý khu di tích Tiên Động xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Học viên: Nguyễn Thị Mai Hương

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Tuấn

Tóm tắt nội dung: Tác giả luận văn đi sâu khảo sát, phân tích thực trạng quản lý di tích Tiên Động với việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp năng cao hiệu quả quản lý di tích tiên động.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội.

Học viên: Nguyễn Thị Thu Phương

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Minh Lý

Tóm tắt nội dung:

Luận văn đánh giá thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống mây tre đan Phú Túc; đề ra giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng nghề truyền thống.

Xếp loại: Giỏi