11:24, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa

16/10/2017 3:40 CH.   152 lượt xem

             BBT

 

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 12/10/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các học viên khóa III, chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Phiên làm việc sáng

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh; PGS.TS Trần Trí Trắc; TS. Đỗ Quang Minh; PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Quản lý hoạt động văn hóa tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Học viên: Triệu Trà My

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở khảo sát và đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa của xã Hy Cương, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa tại địa bàn nghiên cứu..

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trang phục trong sân khấu Chèo truyền thống.

Học viên: Đinh Thị Hằng

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Trí Trắc

Tóm tắt nội dung: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý trang phục trong sân khấu chèo truyền thống tại các đơn vị nhà hát. Qua đó, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật trang phục sân khấu chèo truyền thống trên sân khấu chèo hiện đại.

Xếp loại: Xuất sắc

Tân Thạc sĩ Đinh Thị Hằng chụp ảnh cùng các thành viên trong Hội đồng

 

Phiên làm việc chiều

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Võ Quang Trọng; PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Bùi Hoài Sơn; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Quản lý lễ hội truyền thống đình Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ

Học viên: Đinh Thị Nguyệt

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng trong tổ chức quản lý lễ hội truyền thống đình Thạch Khoán, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý lễ hội đình trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy lễ hội Cướp Kén ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Học viên: Phùng Thị Huyền

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Tóm tắt nội dung: Luận văn đã có những tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài và khái quát về đại bàn nghiên cứu; khảo sát, đánh giá thực trạng lễ hội Cướp Kén xã Dị Nậu; đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Cướp Kén trong giai đoạn hiện nay.

Xếp loại: Giỏi