11:27, Ngày 24/11/2017
     
 

Tin tức - Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của hai học viên Nguyễn Anh Hùng và Vũ Thị Thu Trang

16/10/2017 3:45 CH.   166 lượt xem

BBT

 

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, ngày 13/10/2017, Khoa Sau Đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho hai học viên Vũ Anh Hùng và Vũ Thị Thu Trang chuyên ngành Quản lý Văn hóa khóa III.

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng; PGS.TS Võ Quang Trọng; PGS.TS. Nguyễn Văn Cần; TS. Đỗ Quang Minh; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Học viên: Nguyễn Anh Hùng

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về xây dựng đời sống văn hóa, luận văn đi sâu khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Đoan Hùng, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa ở huyện, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở công ty Samsung điện tử Việt Nam.

Học viên: Vũ Thị Thu Trang

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Tóm tắt nội dung: Luận văn làm rõ vấn đề trong đời sống văn hóa công nhân công ty Samsung Điện tử Việt Nam cùng những vấn đề về quản lý các hoạt động văn hóa tại công ty và nơi lưu trú của công nhân. Từ những đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý xây dựng đời sống văn hóa ở nhà máy cũng như tại nơi công nhân lưu trú trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi.

Tân Thạc sĩ Đinh Thị Hằng chụp ảnh cùng các thành viên trong Hội đồng

 

Phiên làm việc chiều

Toàn cảnh làm việc của Hội đồng

Điều hành Lễ bảo vệ luận văn có: TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên khác: PGS.TS. Võ Quang Trọng; PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Bùi Hoài Sơn; PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức; TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài 1: Quản lý lễ hội truyền thống đình Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ

Học viên: Đinh Thị Nguyệt

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức

Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng trong tổ chức quản lý lễ hội truyền thống đình Thạch Khoán, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý lễ hội đình trong thời gian tới.

Xếp loại: Giỏi.

Đề tài 2: Bảo tồn và phát huy lễ hội Cướp Kén ở xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Học viên: Phùng Thị Huyền

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Tóm tắt nội dung: Luận văn đã có những tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài và khái quát về đại bàn nghiên cứu; khảo sát, đánh giá thực trạng lễ hội Cướp Kén xã Dị Nậu; đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Cướp Kén trong giai đoạn hiện nay.

Xếp loại: Giỏi