22:30, Ngày 26/04/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/09/2009 12:00 SA.   3155 lượt xem
Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2008 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

07/09/2009 12:00 SA.   3079 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QÐ-BGDÐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)