11:49, Ngày 21/10/2017
     
 

Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy

31/08/2010 11:17 SA.   6629 lượt xem

Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

19/09/2009 12:00 SA.   5240 lượt xem
Quyết định số 06/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 về việc ban hành Quy chế đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/09/2009 12:00 SA.   3703 lượt xem
Quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2007 về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học"

Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/09/2009 12:00 SA.   3240 lượt xem
Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/11/2008 về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học.

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

07/09/2009 12:00 SA.   3162 lượt xem
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QÐ-BGDÐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)