Tin tức

Việc học tập, quán triệt các Văn kiện Đại hội XI cần gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị

23 Tháng Tư 2011
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về những nội dung cơ bản khi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.  

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những quan điểm chỉ đạo cơ bản được nêu trong Chỉ thị 01- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ?

 

Đồng chí Phạm văn Linh: Khi nghiên cứu Chỉ thị 01, phần lớn nội dung Chỉ thị đều chứa đựng quan điểm chỉ đạo quan trọng, cơ bản, song cần lưu ý bốn điểm sau:

Một là: Bản thân nội dung, tầm vóc Văn kiện Đại hội XI của Đảng quy định những nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian 5 năm (nhiệm kỳ Đại hội XI), 10 năm trung hạn và lâu dài đến giữa thế kỷ XXI, nên giá trị của Chỉ thị không những trong nhiệm kỳ Đại hội XI mà còn ở các nhiệm kỳ kế tiếp.

Hai là: Chỉ thị 01 đặc biệt nhấn mạnh việc xây dựng chương trình hành động sao cho vừa chứa đựng đầy đủ tinh thần cơ bản của Nghị quyết Đại hội, nhưng lại phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng thời có những giải pháp khả thi để thực hiện Nghị quyết.

Ba là: Chỉ thị yêu cầu kết hợp việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, coi đợt học tập, quán triệt văn kiện Đại hội XI là một trong những trọng tâm công tác của năm 2011.

Bốn là: Chỉ thị đề cao trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp uỷ trong việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết; phát huy tính chủ động sáng tạo của các ngành, các cấp và có sự hỗ trợ của cấp uỷ cấp trên nếu thực sự cần thiết.

Phóng viên: Thưa đồng chí, những nội dung cơ bản cần nắm vững khi nghiên cứu quán triệt văn kiện Đại hội là gì?

Đồng chí Phạm văn Linh: Sau Đại hội XI, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm. Bộ Chính trị đã ra Thông báo Kết luận số 07 ngày 1/3/2011; Chỉ thị 01 ngày 17/3/2011 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra Hướng dẫn 04 ngày 25/3/2011 hướng dẫn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI tập trung vào các văn kiện: ''Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH'' (Bổ sung, phát triển năm 2011); '' Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020''; '' Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X tại Đại hội XI''; '' Điều lệ Đảng” (Sửa đổi bổ sung). Như vậy, trong nghiên cứu quán triệt cần nắm vững những nội dung cơ bản của các văn kiện trên, tập trung thảo luận để tìm ra những căn cứ lý luận và thực tiễn để hiểu sâu về sự lựa chọn mục tiêu của Đảng, những nguyên tắc bất di bất dịch phải thực hiện; những điểm mới và những điểm cần nghiên cứu, bổ sung phát triển.

Phóng viên: Thưa đồng chí, làm thế nào để kết hợp tổ chức quán triệt các Văn kiện Đại hội XI với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp?

 

Đồng chí Phạm văn Linh: Đây là nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI cần được chuẩn bị thực hiện sao cho có sự gắn kết về chiều sâu với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thông qua việc học tập quán triệt Nghị quyết để nâng cao bản lĩnh chính trị, sự thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ và bổ sung những tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội XI trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cả cử tri và đại biểu là đảng viên cần tiếp thu tinh thần của Đại hội XI, vận dụng tốt trong việc lựa chọn đại biểu, trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng thành luật pháp và chính sách của Nhà nước.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những điểm mới trong đợt sinh hoạt chính trị lần này ?

Đồng chí Phạm Văn Linh: Đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng lần này đã chú trọng kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các đợt sinh hoạt chính trị các nhiệm kỳ trước.Tuy nhiên, trong bối cảnh mới cả nước đang ra sức thực hiện chủ trương của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội và thời gian triển khai trùng với khoảng thời gian bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nên đợt sinh hoạt chính trị lần này cần phải kết hợp tốt với việc thực hiện các nhiệm vụ nói trên.

Đợt sinh hoạt chính trị lần này đặt ra nhiệm vụ trong quá trình học tập, quán triệt và thảo luận cần kết hợp đấu tranh chống ''diễn biến hoà bình” và ''tự diễn biến”.

Về cách thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội: Toàn bộ nhiệm vụ này là giao trách nhiệm cho đồng chí Bí thư cấp uỷ. Tuy nhiên, trên thực tế, một số địa phương khó khăn trong việc tổ chức học tập, quán triệt ở khâu báo cáo viên. Đợt sinh hoạt chính trị lần này vừa đề cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp uỷ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của ngành, địa phương, đơn vị nhưng lại có sự hỗ trợ của tổ báo cáo viên Trung ương nếu cần.

Phóng viên: Để thực hiện tốt các nội dung trên, Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai những hoạt động gì?

Đồng chí Phạm Văn Linh: Trước Đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, tổ biên tập tài liệu học tập, quán triệt các văn kiện, ban tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI. Hiện Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng một hệ thống tài liệu học tập, quán triệt tương đối hoàn chỉnh. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tham mưu Bộ Chính trị ra Chỉ thị 01 và chủ động ra Hướng dẫn số 04 thực hiện Chỉ thị 01. Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập Ban chỉ đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01 CT/TW của Bộ Chính trị; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác này. Tổ báo cáo viên Trung ương giúp các địa phương khó khăn trong việc triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng kế hoạch mở các lớp học tập quán triệt Nghị quyết đại hội XI cho cán bộ chủ chốt ở 3 miền, cho cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí, văn nghệ sĩ, các giảng viên giáo dục lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Phối hợp với các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai việc học tập quán triệt Nghị quyết đại hội XI của Đảng; chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản... tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân nội dung các văn kiện Đại hội XI./.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí !

                                                                                                                                         Theo cpv.org.vn