Tuyển sinh sau đại học

Quyết định công nhận trúng tuyển cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc khóa 2 năm 2012

22 Tháng Giêng 2013

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_______

 

Số 61/QĐ-ĐHSPNTTW- SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

Hà Nội, ngày 22  tháng 1 năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao học chuyên ngành

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc khóa 2 năm 2012

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

Căn cứ Quyết định số 117/2006/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc;

            Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

            Căn cứ Công văn số 5527/2012/CV-BGDĐT ngày 24/8/2012 và Công văn số 377/2013/CV-BGDĐT ngày 15/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2012 đối với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

            Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012 của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

            Xét đề nghị của Trưởng khoa Khoa Sau đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 28 (Hai mươi tám) học viên cao học đã trúng tuyển tại kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (danh sách kèm theo);

Điều 2. Các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện theo quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và được hưởng các quyền lợi có trong quy chế đào tạo sau đại học hiện hành;

Điều 3. Các ông/bà Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Trưởng các đơn vị hữu quan và học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

   Nơi nhận:

      - Như điều 3;

      - Hiệu trưởng (để báo cáo)

      - Lưu: VT, K.SĐH (PT4).

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà