Đảm bảo chất lượng

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục Trường đại học

01 Tháng Năm 2013

PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/4/2013

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là cơ sở đào tạo giáo viên nghệ thuật của ngành giáo dục & đào tạo Việt Nam. Trường có bề dày thành tích trong công tác đào tạo giáo viên âm nhạc và mỹ thuật, đáp ứng yêu cầu giáo dục con người toàn diện, góp phần nâng cao dân trí của đất nước. Nâng cao chất lượng đào tạo là một vấn đề quan trọng có tính chiến lược, quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của nhà trường. Theo sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, năm học 2010-2011 nhà trường đã tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục    lần 1. Tháng 10/2011, nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và gửi về Cục KT&ĐBCL.

 

Chi tiết xin download: Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học