Tuyển sinh sau đại học

Quyết định công nhận trúng tuyển cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc khóa 3 (2013 - 2015)

05 Tháng Tám 2013

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 894/QĐ-ĐHSPNTTW-SĐH

Hà Nội, ngày 02 tháng 08  năm 2013

 

                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao học chuyên ngành

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc khóa 3 (2013 – 2015)

_______________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

 

Căn cứ Quyết định số 117/2006/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc;

            Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông báo số 284/TB-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2013 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

            Căn cứ kết quả tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2013 của Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

            Xét đề nghị của Trưởng khoa Khoa Sau đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 84 (Tám mươi tư) học viên đã trúng tuyển tại kỳ thi tuyển sinh sau đại học chuyên ngành Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc năm 2013 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và được hưởng các quyền lợi có trong quy chế đào tạo hiện hành;

Điều 3. Các ông/bà Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Trưởng các đơn vị hữu quan và học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

  Nơi nhận:

      - Như điều 3;

      - Hiệu trưởng (để báo cáo)

      - Lưu: VT, K.SĐH PT4).

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà