Thời khóa biểu và lịch thi học phần

Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2021 - 2022 (Đợt thi CĐR.01.21-22)

04 Tháng Ba 2022

Kế hoạch Tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ  cho sinh viên năm học 2021 - 2022  (Đợt thi CĐR.01.21-22) số 214/KH-ĐHSPNTTW. Xem chi tiết