Tuyển sinh đại học

Công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu Hồ sơ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

25 Tháng Ba 2014

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

     Số  216 /ĐHSPNTTW-ĐT                             Hà Nội, ngày 11 tháng  3  năm 2014

V/v thu Hồ sơ tuyển sinh đại học,

              cao đẳng năm 2014

                               

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 Thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là một trong mười cơ sở đào tạo trong cả nước thực hiện Đề án tuyển sinh riêng từ năm 2013. Để công tác thu Hồ sơ đại học, cao đẳng tại các trường THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo được thuận lợi, thí sinh không gặp khó khăn khi nộp Hồ sơ đăng ký dự thi vào trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Nhà trường kính đề nghị Quí Sở cùng phối hợp thông báo cho các trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nội dung như sau:

1. Thu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đại học của thí sinh có nguyện vọng vào trường ĐHSP Nghệ thuật TW theo Hướng dẫn trên túi Hồ sơ đăng ký dự thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, kèm theo bản sao công chứng Học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có hiển thị điểm Ngữ văn (hoặc Giấy xác nhận điểm Ngữ văn tốt nghiệp THPT);

2. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, nộp Hồ sơ theo hướng dẫn ở mục 1. Vì lý do chưa thi tốt nghiệp THPT, Bản sao công chứng Học bạ THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT có hiển thị điểm Ngữ văn thí sinh gửi qua đường bưu điện hoặc nộp bổ sung trực tiếp từ ngày 20/6/2014 đến ngày 10/7/2014 về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội (thí sinh cần ghi rõ ngành đăng ký dự thi khi gửi các giấy tờ bổ sung trên qua đường bưu điện). Điện thoại: 043.8547301.

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW kính đề nghị Quí Sở quan tâm, cùng phối hợp với Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

            Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;                                                                            (Đã ký)

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, ĐT.

                                                                                                  Phạm Lê Hoà