Tuyển sinh sau đại học

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển cao học năm 2014 chuyên ngành Lý luận & Phương pháp dạy học âm nhạc và Quản lý văn hóa

05 Tháng Tám 2014

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số 1015/QĐ-ĐHSPNTTW- SĐH

Hà Nội, ngày  01  tháng 08  năm 2014

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao học năm 2014

__________________

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-ĐHSPNTTW-SĐH ngày 14/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 91/TB-BGDĐT ngày 13 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2013 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

            Căn cứ kết quả tuyển sinh Sau Đại học năm 2014 của Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương;

            Xét đề nghị của Trưởng khoa Khoa Sau Đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận 140 (Một trăm bốn mươi) thí sinh có tên trong danh sách đính kèm đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2014 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trong đó:

- Chuyên ngành Quản lý văn hóa: 70 thí sinh trúng tuyển. (Danh sách)

- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: 70 thí sinh trúng tuyển (Danh sách)

Điều 2. Các thí sinh trúng tuyển có tên tại Điều 1 có nhiệm vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo Sau Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Điều 3. Trưởng khoa Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và các thí sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

  - Như điều 3;

  - Hiệu trưởng (để báo cáo);

  - Lưu: VT, K.SĐH (PT4).

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hoà