Tuyển sinh sau đại học

Thông báo Tổ chức các lớp Bổ sung kiến thức năm 2015 cho người dự thi trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

09 Tháng Hai 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 67/TB-ĐHSPNTTW-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức các lớp Bổ sung kiến thức năm 2015 cho người dự thi trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương

 

 

          Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo:

1. Mục tiêu Bổ sung kiến thức: Chương trình Bổ sung kiến thức trang bị kiến thức cơ bản cho người học đã tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành khác và dự thi trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Quản lý văn hóa.

2. Đối tượng tham gia

- Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần, ngành khác với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học không chính qui phải học bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của chuyên ngành dự thi.

- Những người đã có chứng chỉ Bổ sung kiến thức từ năm 2014 trở về trước, cần bổ sung thêm các học phần theo qui định trong thông báo này để đủ điều kiện dự thi năm 2015.

3. Ngành gần, ngành khác

3.1. Các ngành gần, ngành khác với ngành Quản lý văn hóa

- Các ngành gần là một số ngành, chuyên ngành thuộc khối khoa học giáo dục, xã hội, nhân văn, nghệ thuật,...

- Các ngành khác là các ngành không cùng nhóm với các ngành trên.

3.2. Các ngành gần với ngành Sư phạm Âm nhạc: Một số ngành, chuyên ngành gần với ngành Âm nhạc.

4. Học bổ sung kiến thức

- Đối với người thuộc ngành gần phải học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng đại học hệ chính quy chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Đối với người thuộc ngành khác, phải học các học phần thuộc nhóm ngành gần đồng thời học thêm các học phần bổ sung kiến thức khác.

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy phải học Chương trình bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của ngành dự thi.

- Những người đã có chứng chỉ Bổ sung kiến thức từ năm 20014 trở về trước, cần phải bổ sung thêm các học phần theo quy định trong thông báo này để đủ điều kiện dự thi năm 2015.

- Các học phần bổ sung kiến thức do Hội đồng tuyển sinh quyết định trên cơ sở đối chiếu giữa Chương trình đào tạo đại học của người học và Chương trình đào tạo đại học cùng ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Các trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

            5. Thời gian và địa điểm học dự kiến

            - Thời gian đăng ký học: từ ngày 09/01/2015.

            - Thời gian dự kiến học: từ ngày 02/03/2015 (học vào các buổi tối và thứ 7, Chủ nhật, từ 17h00 đến 19h00).

             6. Hồ sơ

- Đơn đăng ký lớp Bổ sung kiến thức đào tạo trình độ thạc sĩ (theo mẫu).

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (Photo công chứng).

- 2 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm sinh.

7. Địa chỉ liên hệ

- Khoa Sau Đại học, Tầng 3 nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, Km9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: khoasdh@spnttw.edu.vn.

- Tel: 04.62516423, DĐ: 0915703460; 0904176480.

 

Nơi nhận: 

- BGH (b/c);

- Các đơn vị trong trường;
- Các Sở, ngành, học viên; 
- Lưu: VT, K.SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TSKH. Phạm Lê Hòa