Tuyển sinh sau đại học

Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015

21 Tháng Mười Hai 2015

  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HĐTS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2015

      Số: 2174/TB-HĐTSSĐH 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 21 tháng 12  năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015

 

                - Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

                - Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

             Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tổ chức nhận đơn phúc khảo của các thí sinh tham gia kỳ thi, cụ thể như sau:

                1. Thời gian: từ 08h00 ngày 21/12/2015 đến 17h00 04/01/2016.

                2. Địa điểm: Khoa Sau đại học – Tầng 3 phòng 303 nhà E.

                3. Lệ phí phúc khảo: 300.000 đ/môn.

* Các thí sinh khi nộp đơn cần ghi rõ:

              + Họ và tên:

              + Số báo danh:

                + Chuyên ngành dự thi:

                + Môn xin phúc khảo:

                 Môn ........................................................: số điểm đã đạt.....

                (Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 quy định không phúc khảo các môn năng khiếu).

                 Sau 17h00 ngày 04/01/2016 (thứ Hai), Hội đồng tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015 sẽ dừng việc nhận đơn phúc khảo và tiến hành các thủ tục phúc khảo theo quy chế hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐTS;

- Thí sinh dự thi;

- Lưu: VT, K.SĐH (PT,7).

 

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

 

                  (Đã ký và đóng dấu)    

     

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2015

  Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………...........

Sinh ngày: ………………………………………………………………………....

Nơi sinh: …………………………….Điện thoại liên hệ: ……………………......

Tôi đã đăng ký dự thi kỳ  thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2015 tại trường.

+ Số báo danh: …………………………….Phòng thi: ………………………......

+ Chuyên ngành dự thi …………………………………………………………....

+ Môn xin phúc khảo (chỉ ghi môn phúc khảo):

Môn ...............................................................; số điểm đã đạt………………….....

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2015

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)