Tuyển sinh sau đại học

Quy định Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHSP nghệ thuật TW

30 Tháng Sáu 2016

QUY ĐỊNH

Đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHSP nghệ thuật TW

(Ban hành theo Quyết định số 1039 /QĐ-ĐHSPNTTW-SĐH ngày 24/7/2015

 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            1. Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ này được xây dựng trên cơ sở Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (được ban hành theo Thông  tư số 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ) và cụ thể hóa các nội dung cơ bản của Quy chế trên. Những vấn đề không được đề cập trong Quy định này sẽ vận dụng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xem chi tiết Quy định: download