Tuyển sinh sau đại học

Kết quả xét tuyển Nghiên cứu sinh 2016 (Đợt 1)

09 Tháng Tám 2016

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN NCS 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

         

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 2016 (ĐỢT 1)

 

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Giới
tính

Điểm xét tuyển

Tổng điểm

HSCM

Bài luận

1

00002

Dương Vũ Bình

Minh

18.11.1989

Nữ

24.40

41.20

65.60

2

00003

Bùi Thị Quỳnh

Nga

08.9.1989

Nữ

22.00

34.80

56.80

3

00001

Ngô Thị Vân

Anh

06.6.1975

Nữ

23.00

31.20

54.20

4

00004

Trần Thị Hồng

Vân

15.7.1972

Nữ

24.00

30.20

54.20

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa