Tuyển sinh sau đại học

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017

27 Tháng Tư 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số:  2479/TB-ĐHSPNTTW-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

      THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh sau đại học năm 2017

_____________

 

- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

-   Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            - Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2017 như sau:

            1. Các môn chuyên ngành, môn thi tuyển

            1.1. Trình độ thạc sĩ

Stt

Chuyên ngành

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn chủ chốt

Môn chuyên ngành

1

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Tiếng Anh

Kiến thức Âm nhạc tổng hợp

Năng lực hoạt động âm nhạc

2

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

Tiếng Anh

Kiến thức Mĩ thuật tổng hợp

Hình họa

3

Quản lý văn hóa

Tiếng Anh

Kiến thức QLVH

Cơ sở văn hóa VN

           

            1.2. Trình độ tiến sĩ

Chuyên ngành

Nội dung xét tuyển

Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc

Hồ sơ chuyên môn

Bài luận nghiên cứu

 

- Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học tham dự xét tuyển nghiên cứu sinh, ngoài việc xét tuyển hồ sơ như thí sinh có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, thí sinh phải dự thi 02 môn: Kiến thức âm nhạc tổng hợp (Môn chủ chốt) và Năng lực hoạt động âm nhạc (Thanh nhạc/Nhạc cụ). Thí sinh thi cùng với thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc của nhà trường.

 

 

2. Đối tượng dự thi và xét tuyển

2.1. Trình độ thạc sĩ

Người dự thi trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau:

            * Về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Người tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý văn hóa được dự thi sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy phải học Chương trình bổ sung kiến thức tương đương đại học chính quy của chuyên ngành dự thi.

 - Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

* Về thâm niên công tác:

- Những người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản lý văn hóa thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực văn hóa.

            * Công dân nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam được Hiệu trưởng căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển; trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng qui định của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó.

            2.2. Trình độ tiến sĩ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau:

            - Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

            - Lý lịch bản thân rõ ràng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            - Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm) giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Nếu người dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan nhà nước phải có quyết định cử đi học. Người chưa có việc làm phải được cơ quan địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

            3. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp

            3.1. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Lý luận và Phương pháp dạy học

bộ môn Mỹ thuật

Quản lý văn hóa

- Ngành đúng, ngành phù hợp: Sư phạm Âm nhạc.

- Ngành gần: Âm nhạc học, Thanh nhạc, Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, Ca kịch dân tộc truyền thống, Dân tộc nhạc học...

- Ngành đúng: Sư phạm Mỹ thuật

- Ngành phù hợp: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật.

 - Ngành gần: Đồ họa, Hội họa, Điêu khắc, Thiết kế Công nghiệp, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Mỹ thuật Sân khấu điện ảnh, Mỹ thuật truyền thống...

- Ngành đúng:  Quản lý văn hóa.

- Ngành gần: Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn - Bảo tàng, Xuất bản - Phát hành sách, Ngữ văn, Báo chí, Nhân học, Lịch sử, Thư viện, Du lịch, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Lý luận nghệ thuật (Âm nhạc, Sân khấu - Điện ảnh, Mĩ thuật…)

- Ngành khác: Tài chính, Kế toán, Xây dựng, Công nghệ - Thông tin… Đối với các ngành khác, người học phải có tối thiểu 2 (hai) năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực văn hóa.

            3.2. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp với trình độ đào tạo tiến sĩ

            - Ngành tốt nghiệp đại học được coi là ngành đúng: Sư phạm Âm nhạc. Chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ được coi là chuyên ngành đúng: Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc.

            - Ngành tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tốt nghiệp thạc sĩ là chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần bao gồm: Lý luận âm nhạc, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy, Biểu diễn âm nhạc (thanh nhạc, nhạc cụ), Dân tộc nhạc học, Sư phạm biểu diễn Âm nhạc, Âm nhạc học...

            * Ghi chú:

- Các trường hợp khác do Hội đồng tuyển sinh quyết định.

            - Các học phần bổ sung kiến thức do Hội đồng tuyển sinh quyết định trên cơ sở đối chiếu giữa Chương trình đào tạo đại học của người học và Chương trình đào tạo đại học cùng ngành của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            4. Danh mục các hướng nghiên cứu trình độ đào tạo tiến sĩ: Phụ lục kèm theo

            5. Thời gian đào tạo

            - Từ 1 năm rưỡi đến 2 năm với trình độ đào tạo thạc sĩ.

            - Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục, đối với người có bằng đại học là 4 năm tập trung liên tục.

            6. Yêu cầu về ngoại ngữ

            6.1. Đối với thí sính dự thi thạc sĩ

-  Thí sinh có một trong những chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây thì được miễn thi ngoại ngữ.

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ (Chính quy hoặc tại chức).

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 2/6 (A2 theo Khung Châu Âu) trở lên và trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc của Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            6.2. Đối với thí sinh dự tuyển tiến sĩ

            Người dự tuyển nghiên cứu sinh (kể cả chuyển tiếp sinh) phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng Tiếng Anh sau đây.

+ Chứng chỉ trình độ Tiếng Anh tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung Châu Âu), trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ Tiếng Anh đến ngày đăng ký dự tuyển, cấp bởi các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc của Trung tâm Ngoại ngữ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài (học bằng Tiếng Anh);

+ Bằng tốt nghiệp đại học bằng tiếng Anh.

Ghi chú: Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận.

 Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, cơ sở đào tạo sẽ gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến về việc quy đổi tương đương.

            7. Đối tượng và chính sách ưu tiên với thí sinh dự thi trình độ đào tạo thạc sĩ

7.1. Đối tượng ưu tiên         

 -  Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 - Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh.

             - Con liệt sĩ.

 - Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động.

 - Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế hiện hành.

-  Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

7.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 7.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn thi chủ chốt.

            8. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu phát hành tại Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. Thời gian phát hành từ ngày 01/01/2017 tại phòng E303 - nhà E, Km 9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

            9. Dự kiến thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 01/4/2017 đến ngày 15/6/2017.

- Các lớp bổ sung kiến thức: Dự kiến từ ngày 01/4/2017.

- Các lớp ôn tập: Dự kiến từ ngày 01/05/2017.

- Thời gian thi và xét tuyển: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2017

            - Thời gian công bố kết quả và ra quyết định trúng tuyển : Trước ngày 15/7/2017.

            10. Địa chỉ liên hệ

- Khoa Sau đại học, tầng 3, nhà E, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: khoasdh@spnttw.edu.vn.      Website: www.spnttw.edu.vn.

- Tel: 04.62516423. Mobile: 01667.801.188; 0904.176.480.

Nơi nhận:

  - Ban Giám hiệu (để b/c);

  - Bộ GD&ĐT (để b/c);

  - Các đơn vị trong trường;

  - Thí sinh dự thi;

  - Lưu VT, K.SĐH./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

GS.TSKH. Phạm Lê Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục - Danh mục các hướng nghiên cứu dành cho NCS

 chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc năm 2017

 

1. Những vấn đề lý luận của công tác giáo dục âm nhạc

2. Phương pháp giảng dạy âm nhạc

3. Âm nhạc học trong giáo dục âm nhạc

4. Những vấn đề của âm  nhạc cổ truyền Việt Nam/ Bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống.

5. Sáng tạo trong giáo dục âm nhạc

6. Giáo dục thẩm mĩ âm nhạc

7. Những vấn đề về giáo dục âm nhạc đương đại

8. Giáo dục âm nhạc cộng đồng

9. Lịch sử giáo dục âm nhạc Việt Nam và thế giới

10. Công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục âm nhạc

11. Tâm lý học giáo dục âm nhạc

12. Giáo dục âm nhạc trong thời đại toàn cầu hóa

13. Giao lưu và tiếp biến trong giáo dục âm nhạc

14. Những vấn đề giáo dục âm nhạc trên thế giới

15. Nghiên cứu, biên soạn chương trình, giáo trình giáo dục âm nhạc

16. Giáo dục các hoạt động âm nhạc

17. Lý luận và phê bình trong giáo dục âm nhạc

18. Những vấn đề khác thuộc lĩnh vực giáo dục âm nhạc