Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa

27 Tháng Tư 2018

BBT

            Nhằm đánh giá kết quả học tập của học viên, sáng ngày 27/4/2018, khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Thị Hồng Tuyết và Nguyễn Phương Nga - khóa I ở Tây Nguyên, chuyên ngành Quản lý Văn hóa.    

            Điều hành Hội đồng 1 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: GS.TS. Đào Mạnh Hùng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức; PGS.TS. Đinh Gia Lê, TS. Đỗ Quang Minh (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk       

Học viên: Nguyễn Thị Hồng Tuyết

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Hoài Thu

Tóm tắt nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghệ thuật ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động nghệ thuật tại đây.

Xếp loại: Giỏi

            Điều hành Hội đồng 2 có: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương, TS. Đỗ Quang Minh; GS.TS. Đào Mạnh Hùng, PGS.TS. Trịnh Thị Minh Đức (Phản biện 1, Phản biện 2, Ủy viên và Thư kí).

Đề tài: Quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Học viên: Nguyễn Phương Nga

            Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê

Tóm tắt nội dung: Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý di tích chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích tại chùa Long Đọi Sơn.

Xếp loại: Giỏi

 

Học viên chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm