Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Lê Hồng Phúc và Vũ Xuân Tiến, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

13 Tháng Bảy 2018

BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của các học viên, chiều ngày 10/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: GS.TS. Trương Quốc Bình
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Ủy viên: TS. Lê Thị Thu Hiền
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Trung tâm thanh thiếu nhi, tỉnh Ninh Bình
Học viên: Lê Hồng Phúc
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Hồng Hải


PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (Ủy viên, thư ký) Hội đồng đọc lý lịch khoa học
của học viên Lê Hồng Phúc

       Tóm tắt nội dung: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục lứa tuổi thanh thiếu nhi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ trong tương lai, công tác giáo dục và đào tạo luôn là định hướng được ưu tiên hàng đầu và luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Tác giả Lê Hồng Phúc đã đi sâu tìm hiểu các vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn và trọng tâm, nghiên cứu thực trạng công tác quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình. Từ đó đưa ra một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Trung tâm trong tình hình mới của địa phương.

Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Đinh Công Hải
Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Ủy viên: TS. Lê Thị Thu Hiền
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Đề tài: Quản lý các hoạt động văn hóa tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Học viên: Bùi Anh Sơn
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trương Quốc Bình


GS.TS. Trươnng Quốc Bình nhận xét quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn
của học viên Bùi Anh Sơn

       Tóm tắt nội dung: Huyện Tiền Hải nằm phía Tây Nam tỉnh Thái Bình không có nhiều di sản văn hóa lâu đời, song từng là vùng đất thiêng của cuộc khởi nghĩa nông dân Phan Bá Vành. Kế thừa truyền thống đó, huyện luôn chú trọng xây dựng một môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, văn minh, chú trọng xây dựng con người và lối sống văn hóa. Xây dựng thiết chế văn hóa Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện (VHTT) góp phần đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa ,làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Qua thực tiễn của công tác Quản lý hoạt động tại Trung tâm VHTT huyện, tác giả đề tài đã phân tích thực trạng, đánh giá kết quả cũng như một số thành tựu và hạn chế trong công tác quản lý. Từ đó đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao sự phát triển các hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Xếp loại: Giỏi


Hai học viên Lê Hồng Phúc và Bùi Anh Sơn
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học