Sự kiện

Lễ bảo vệ luận văn của hai học viên Vũ Thị Vân Oanh và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, k5 - Chuyên ngành Quản lý Văn hóa

28 Tháng Bảy 2018

                                                                                            BBT

       Nhằm đánh giá kết quả học tập của các học viên, chiều ngày 26/7/2018, tại Phòng bảo vệ luận án, Khoa Sau Đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Khóa 5 - chuyên ngành Quản lý Văn hóa.  

       Sau phần công bố quyết định thành lập hội đồng bảo vệ và lý lịch khoa học, các học viên đã trình bày sơ lược báo cáo trước Hội đồng.

       Phần nhận xét của các cán bộ Phản biện, Ủy viên và các thành viên khác trong hội đồng đều tập trung vào toàn bộ nội dung và hình thức của các luận văn. Ngoài những thông tin khoa học, các tác giả đề tài còn được hội đồng góp ý về mặt trình bày theo đúng trường quy, khoa học.

       Dưới đây là một số thông tin về đề tài được bảo vệ:

Điều hành Hội đồng 1:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: GS.TS. Trần Đức Ngôn
Phản biện 2: PGS.TS. Ngô Văn Doanh
Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Ủy viên, thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Học viên: Vũ Thị Vân Oanh
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa


PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên, thư ký Hội đồng
đọc kết quả bảo vệ luận văn của học viên Vũ Thị Vân Oanh

       Tóm tắt nội dung: Phường Hồng Hải là trung tâm của thành phố Hạ Long với diện tích 3,1 km2; có 18 khu phố, 113 tổ dân, 27 chi bộ Đảng. Người dân thuộc phường có trình độ dân trí cao nên rất nhạy bén về chính trị, luôn quan tâm đến sự nghiệp cách mạng chung, có nếp sống văn hóa lành mạnh và tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển của địa phương và đất nước. Trải qua 37 năm trưởng thành và phát triển phường Hồng Hải đã và đang thực hiện Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân...

       Xếp loại: Giỏi

Điều hành Hội đồng 2:

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đào Đăng Phượng
Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức
Phản biện 2: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa
Ủy viên: PGS.TS. Ngô Văn Doanh
Ủy viên, thư ký: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Đề tài: Quản lý Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễm phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Học viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Đức Ngôn


PGS. TS. Ngô Văn Doanh - Ủy viên Hội đồng nhận xét luận văn
của học viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tóm tắt nội dung: Quảng Ninh là vùng đất có nền văn hóa lâu đời, với nhiều lễ hội truyền thống mang nét đặc trưng riêng, được phục dựng và tổ chức hàng năm từ 2008, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, với chiến công oanh liệt của Đức ông Hưng Vũ Đại Vương Trần Quốc Nghiễn. Từ những nghiên cứu khảo sát thực trạng công tác quản lý giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018, lễ hội còn chưa khai thác được tối đa các giá trị văn hóa và lịch sử. Vì vậy, tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác Quản lý nhà nước nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễm.

Xếp loại: Giỏi


Học viên Vũ Thị Vân Oanh và học viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
chụp ảnh lưu niệm cùng thành viên Hội đồng khoa học sau Lễ bảo vệ 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm