Văn bản HTQT

Mẫu đơn xin đi nước ngoài

11 Tháng Mười 2018

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

 

 

 

 

- Ban Giám hiệu Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW;

- Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

- Phòng Tổ chức Cán bộ;

- Tên đơn vị……

Tôi là:……………………………………………………………………          

Chức vụ:……

Tôi có công việc cần đi ………… vào các ngày từ ……… đến ……………..,

Tôi làm đơn này xin được đi giải quyết công việc cá nhân, kinh phí do cá nhân tự túc với lịch trình như sau: ……………………………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW đối với Cán bộ (giảng viên) và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác của Nhà trường.

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, phòng Tổ chức Cán bộ, Khoa/phòng …….., Trường ĐHSP Nghệ thuật TW xem xét và tạo điều kiện cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

Đào Đăng Phượng

PHÒNG

KHCN & HTQT

 

 

 

 

Hà Thị Hoa

PHÒNG TCCB

 

 

 

 

 

Vũ Văn Nguyên

TÊN ĐƠN VỊ

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN