Tuyển sinh đại học

Thời gian, hiệu lệnh và nội dung công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy - năm 2010

03 Tháng Bảy 2010

 

TR­ƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

THỜI GIAN, HIỆU LỆNH VÀ NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2010

 

          A. TỔ CHỨC THI SƠ TUYỂN CHO 02 NGÀNH ĐHSP ÂM NHẠC, ĐHSP MỸ THUẬT

 

I. NGÀY 03/07/2010: - Tổ chức tiếp nhận thí sinh ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật tại nhà D.

- Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7h00' đến 11h30'; Buổi chiều từ 13h30' đến 16h30'.

 

II. NGÀY 04/07/2010: Tổ chức thi.

1. Ngành ĐHSP Âm nhạc: Tổ chức thi môn Thanh nhạc và Nhạc cụ tại nhà D

2. Ngành ĐHSP Mỹ thuật: Tổ chức thi môn Hình hoạ - Vẽ tượng chân dung - 240' tại nhà B

 

 

 

Nội dung - công việc

ban chỉ đạo điểm thi (bcđ)

Cán bộ coi thi ( CBCT) - cán bộ giám sát (CBGS)

thí sinh dự thi (TS)

6h30

(Một hồi trống)

 

Ban chỉ đạo toàn bộ cán bộ  tham gia tuyển sinh có mặt tại điểm thi. Ban chỉ đạo phổ biến quy chế thi,  Kế hoạch, Thời gian hiệu lệnh..Tổ chức bốc thăm phân công cán bộ coi thi,  cán bộ chấm thi, giám sát thi, bảo vệ...

- TS có mặt tại điểm thi: Xem các thông báo, tập trung tr­ước cửa phòng thi.

- TS ngành ĐHSP Âm nhạc tập trung tại tầng 1 nhà D theo hướng dẫn của điểm thi, nghe phổ biến quy trình thi và chờ gọi tên vào phòng chấm thi.

6h50

- CBGST: Về vị trí làm nhiệm vụ giám sát cho đến khi CBCT thu và nộp xong bài thi.

- CBCT số 2: Ghi số báo danh quy định chỗ ngồi cho TS.

- CBCT số 1: Căn cứ danh sách phòng thi, danh sách ảnh, lần l­ượt gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT số 2 kiểm tra các vật dụng TS đem vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ. Sử dụng thẻ dự thi, CMND và danh sách có ảnh để đối chiếu nhận diện TS.

TS trình thẻ dự thi, chứng minh thư khi được gọi vào phòng thi.

Ngồi đúng chỗ đã đánh số báo danh. Để thẻ dự thi trên mặt bàn.

 

7h00

- CBCT số 2: Phát giấy thi,  giấy nháp cho TS.

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết thông tin... vào phần phách.

- CBCT số 2: Kiểm tra và ký vào nơi quy định (cả giấy thi và giấy nháp)

TS viết đầy đủ họ tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp), gấp giấy đúng quy cách.

7h10

- CBCT số 1: Về phòng của Ban CĐ điểm thi nhận đề thi.

- CBCT số 2: Tiếp tục phổ biến Quy chế.

TS nghe phổ biến quy chế thi.

7h20

(6 tiếng trống)

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi ( lập biên bản và kiểm tra số

l­ượng đề).

Đại diện TS chứng kiến và ký vào biên bản.

7h30

(3 tiếng trống)

 Bắt đầu tính giờ thi:

- CBCT số1: Đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện TS, kiểm tra và ký vào giấy thi, giấy nháp.

 

Ngành ĐHSP Mỹ thuật - TS nghiêm túc làm bài.

Nếu 2 CBCT chư­a ký đủ vào giấy thi, phải có ý kiến xin chữ ký.

7h45

Thư­ ký điểm thi đến các phòng thu lại các đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi nộp cho Tr­ưởng điểm thi.

 

Ghi chú

Ngành ĐHSP Âm nhạc tập trung tại Tầng 1 nhà D theo hướng dẫn của điểm thi, chờ gọi tên theo thứ tự danh sách phòng thi đến bàn thư ký bốc thăm vào phòng chấm thi, trình thẻ và CMND  lấy Phiếu dự thi ( tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, điểm thi điều hành thời gian thi).

 

11h15

(3 tiếng trống)

- CBCT thông báo thời gian còn lại (15’) cho thí sinh biết

(Tuỳ theo Đề thi quy định).

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị kết thúc.

 

11h30

Hết giờ

(Một hồi trống)

Làm thủ tục thu bài:

Chú ý: - CBCT xếp bài thứ tự theo danh sách phòng thi.

- Các biên bản coi thi, xử lý kỷ luật phải  kèm theo bài thi.

- Ghi đầy đủ các đề mục trên các biên bản và túi đựng bài thi. Chỉ giữ lại Thẻ dự thi đối với TS bị đình chỉ thi. 

- Bàn giao bài thi tại Ban chỉ đạo  điểm thi cho Thư ký điểm thi.

- Thư­ ký điểm thi theo sự chỉ đạo tổ chức của Tr­ưởng điểm thi nhận bài thi.

- Tr­ưởng điểm bàn giao bài thi, tài liệu liên quan cho Ban thư ký.

TS lần l­ượt làm thủ tục nộp bài, ký vào danh sách thi sau đó về chỗ ngồi trật tự chờ đến khi CBCT cho phép ra về. 

12h00

Kết thúc thi buổi sáng – Ngành ĐHSP Âm nhạc 13h tiếp tục tổ chức thi.

 

 

 

 

         B. TỔ CHỨC THI CHÍNH THỨC MÔN VĂN HỌC CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH VÀ MÔN LỊCH SỬ    CHO NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ

 

I. NGÀY 08/07/2010: Tổ chức tiếp nhận thí sinh ngành ĐHSP Âm nhạc tại nhà D, ĐHSP Mỹ thuật tại nhà A. ĐH Quản lý văn hoá, ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội hoạ tại nhà B và C

- Thời gian làm việc: Buổi sáng từ 7h00' đến 11h30'; Buổi chiều từ 13h30' đến 16h30'.

 

II. NGÀY 09/07/2010: Tổ chức thi tại địa điểm tiếp nhận thí sinh.

 

1. Buổi Sáng: Tổ chức thi môn Văn học 06 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, ĐH Quản lý văn hoá, ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội hoạ:

 

 

Nội dung - công việc

ban chỉ đạo điểm thi (bcđ)

 Cán bộ coi thi (CBCT) - cán bộ giám sát (CBGS)

thí sinh dự thi (TS)

6h00

(Một hồi trống)

Ban chỉ đạotoàn bộ cán bộ tham gia tuyển sinh có mặt tại điểm thi. BCĐ phổ biến quy chế thi, tiến hành bốc thăm phân công cán bộ coi thi, cán bộ giám sát thi, bảo vệ...

Thí sinh có mặt tại điểm thi, xem các thông báo, tập trung tr­ước cửa phòng thi.

 

6h30

 - CBGST: Về vị trí làm nhiệm vụ giám sát cho đến khi CBCT thu và nộp xong bài thi.

- CBCT số 1: Căn cứ danh sách phòng thi, danh sách ảnh, lần l­ượt gọi thí sinh vào phòng thi.

- CBCT số 2: Ghi số báo danh quy định chỗ ngồi cho TS. Kiểm tra các vật dụng TS đem vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ quy định, tuyệt đối không để thí sinh mang mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo điều 25 của Quy chế, sử dụng thẻ dự thi và danh sách có ảnh để đối chiếu nhận diện TS.

TS trình thẻ dự thi khi đ­ược gọi vào phòng.

Ngồi đúng chỗ đã đánh số báo danh. Để thẻ dự thi trên mặt bàn.

 

6h45

- CBCT số 2: Phát giấy thi, giấy nháp cho TS.

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết thông tin... vào phần phách.

- CBCT số 2: Kiểm tra và ký vào nơi quy định (cả giấy thi và giấy nháp).

TS viết đầy đủ họ tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp), gấp giấy đúng quy cách.

 

        6h50

- CBCT số 1: Về phòng của Ban chỉ đạo điểm thi nhận đề thi.

- CBCT số 2: Phổ biến Quy chế.

 

TS tập trung nghe phổ biến Quy chế thi.

7h10

(6 tiếng trống)

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi ( lập biên bản và kiểm tra số l­ượng đề).

 

Đại diện TS chứng kiến và ký vào biên bản.

 

7h15

(3 tiếng trống)

 Bắt đầu tính giờ thi:

- CBCT số1: Đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện TS, kiểm tra và ký vào giấy thi, giấy nháp.

 

TS nghiêm túc làm bài.

Nếu 2 CBCT chư­a ký đủ vào giấy thi, phải có ý kiến xin chữ ký.

7h30

Thư­ ký điểm thi đến các phòng thu lại các đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi nộp cho Tr­ưởng điểm thi.

 

10h

(3 tiếng trống)

- CBCT thông báo thời gian còn lại (15’) cho thí sinh biết.

 

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị kết thúc.

 

10h15

 

Hết giờ

(Một hồi trống)

Làm thủ tục thu bài:

Chú ý: - CBCT Xếp bài thứ tự theo danh sách phòng thi.

- Các biên bản coi thi, xử lý kỷ luật phải  kèm theo bài thi.

- Ghi đầy đủ các đề mục trên các biên bản và túi đựng bài thi.  Chỉ giữ lại Thẻ dự thi đối với TS bị đình chỉ thi. 

- Bàn giao bài thi tại Ban chỉ đạo  điểm thi cho Thư ký điểm thi.

- Thư­ ký điểm thi theo sự chỉ đạo tổ chức của Tr­ưởng điểm thi nhận bài thi.

- Tr­ưởng điểm bàn giao bài thi, tài liệu liên quan cho Ban thư ký.

TS lần lượt làm thủ tục nộp bài, ký tên vào danh sách thi sau đó về chỗ ngồi trật tự chờ đến khi CBCT cho phép về. 

11h00

Kết thúc thi buổi sáng

 

 

2. Buổi Chiều: Tổ chức thi môn Lịch sử cho ngành Quản lý văn hoá - 180 tại nhà C

 

 

 

Nội dung - công việc

ban chỉ đạo điểm thi (bcđ)

 Cán bộ coi thi ( CBCT) - cán bộ giám sát (CBGS)

thí sinh dự thi (TS)

13h15

(Một hồi trống)

Ban chỉ đạo toàn bộ cán bộ  tham gia tuyển sinh có mặt tại điểm thi. Ban chỉ đạo phổ biến quy chế thi,  Kế hoạch, Thời gian hiệu lệnh..Tổ chức bốc thăm phân công cán bộ coi thi,  giám sát thi, bảo vệ...

- TS có mặt tại điểm thi: Xem các thông báo, tập trung tr­ước cửa phòng thi.

 

13h30

- CBGST: Về vị trí làm nhiệm vụ giám sát cho đến khi CBCT thu và nộp xong bài thi.

- CBCT số 2: Ghi số báo danh quy định chỗ ngồi cho TS.

- CBCT số 1: Căn cứ danh sách phòng thi, danh sách ảnh, lần l­ượt gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT số 2 kiểm tra các vật dụng TS đem vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ. Sử dụng thẻ dự thi, CMND và danh sách có ảnh để đối chiếu nhận diện TS.

TS trình thẻ dự thi, chứng minh thư khi được gọi vào phòng thi.

Ngồi đúng chỗ đã đánh số báo danh. Để thẻ dự thi trên mặt bàn.

 

13h40

- CBCT số 2: Phát giấy thi,  giấy nháp cho TS.

- CBCT số 1: Phổ biến cho TS viết thông tin... vào phần phách.

- CBCT số 2: Kiểm tra và ký vào nơi quy định (cả giấy thi và giấy nháp)

TS viết đầy đủ họ tên và các yêu cầu trên phần phách (kể cả giấy nháp), gấp giấy đúng quy cách.

13h50

 

- CBCT số 1: Về phòng của Ban CĐ điểm thi nhận đề thi.

- CBCT số 2: Tiếp tục phổ biến Quy chế.

TS nghe phổ biến quy chế thi.

14h05

(6 tiếng trống)

- Các phòng thi làm thủ tục bóc đề thi ( lập biên bản và kiểm tra số

l­ượng đề).

 

Đại diện TS chứng kiến và ký vào biên bản.

14h15

 

(3 tiếng trống)

 Bắt đầu tính giờ thi:

- CBCT số1: Đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện TS, kiểm tra và ký vào giấy thi, giấy nháp.

- TS nghiêm túc làm bài.

Nếu 2 CBCT chư­a ký đủ vào giấy bài thi, phải có ý kiến xin chữ ký.

14h30

Thư­ ký điểm thi đến các phòng thu lại các đề thừa, thống kê số TS có mặt dự thi tại các phòng thi nộp cho Tr­ưởng điểm thi.

 

17h00

(3 tiếng trống)

- CBCT thông báo thời gian còn lại (15’) cho thí sinh biết

(Tuỳ theo Đề thi quy định).

TS kiểm tra lại bài thi và chuẩn bị kết thúc.

 

17h15

 

Hết giờ

(Một hồi trống)

Làm thủ tục thu bài:

Chú ý: - CBCT xếp bài thứ tự theo danh sách phòng thi.

- Các biên bản coi thi, xử lý kỷ luật phải  kèm theo bài thi.

- Ghi đầy đủ các đề mục trên các biên bản và túi đựng bài thi. Chỉ giữ lại Thẻ dự thi đối với TS bị đình chỉ thi. 

- Bàn giao bài thi tại Ban chỉ đạo  điểm thi cho Thư ký điểm thi.

- Thư­ ký điểm thi theo sự chỉ đạo tổ chức của Tr­ưởng điểm thi nhận bài thi.

- Tr­ưởng điểm bàn giao bài thi, tài liệu liên quan cho Ban thư ký.

TS lần l­ượt làm thủ tục nộp bài, ký vào danh sách thi sau đó về chỗ ngồi trật tự chờ đến khi CBCT cho phép ra về. 

17h45

Kết thúc thi buổi chiều

 

 

           C. TỔ CHỨC THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU CHO TẤT CẢ CÁC NGÀNH

 

          I. NGÀY 10 VÀ 11/07/2010: Tổ chức thi năng khiếu 02 ngành (ĐHSP Âm nhạc tại nhà D, ĐHSP Mỹ thuật tại nhà B).

 

1. Ngày 10/07/2010:

 

      1.1. ĐHSP Âm nhạc: Tổ chức thi môn Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm và Thanh nhạc  -  Nhạc cụ.

            - Sáng: 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tổ chức thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển).

            - Chiều: 13h00 điểm thi làm việc, 13h30’ bắt đầu tính giờ thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển).

 

      1.2. ĐHSP Mỹ thuật: Tổ chức thi môn Hình hoạ - 360’

- Sáng: 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tính giờ thi, 13h30 thu bài (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển).

 

2. Ngày 11/07/2010:

 

      2.1. ĐHSP Âm nhạc: Tiếp tục tổ chức thi môn Lý thuyết Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm và Thanh nhạc - Nhạc cụ (nếu còn thí sinh).

            - Sáng: 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tổ chức thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển).

            - Chiều: 13h00 điểm thi làm việc, 13h30 bắt đầu tính giờ thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển).

 

      2.2. ĐHSP Mỹ thuật: Tổ chức thi môn Bố cục - 360,

- Sáng: 6h30 điểm thi làm việc, 7h30’ bắt đầu tính giờ thi, 13h30 thu bài (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển).

 

II. NGÀY 13 VÀ 14/07/2010: Tổ chức thi năng khiếu 04 ngành (ĐH Quản lý văn hoá, Thiết kế thời trang, ĐH Thiết kế đồ hoạ, ĐH Hội hoạ tại nhà B và C).

 

1. Ngày 13/07/2010:

 

      1.1. ĐH Quản lý văn hoá:

Sáng:

- Tổ chức thi môn Hùng biện cho ngành R2 và thi môn Hùng biện + Biểu diễn cho ngành R1 (thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, Ban chỉ đạo điểm thi điều hành thời gian thi).                                            

- 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tổ chức thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển ngành ĐHSPÂN).

Chiều:

- R2 thi Hình hoạ - 90’ (thời gian thi cùng với ĐH Thiết kế thời trang).

- R1 tiếp tục thi môn Hùng biện + Biểu diễn (thi theo thứ tự danh sách phòng thi, tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, Ban chỉ đạo điểm thi điều hành thời gian thi).

 

      1.2. ĐH Thiết kế thời trang:

Sáng:

- Tổ chức thi môn Hình hoạ - 240’

- 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tổ chức thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển ngành ĐHSPMỹ thuật).

Chiều:

- Tổ chức thi môn Trang trí - 240’

- 13h00 điểm thi làm việc, 13h30 bắt đầu tính giờ thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển ngành ĐHSPMỹ thuật).

 

      1.3. ĐH Thiết kế đồ hoạ:

Sáng:

- Tổ chức thi môn Hình hoạ - 240’

- 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tổ chức thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển ngành ĐHSPMỹ thuật).

Chiều:

- Tổ chức thi môn Trang trí - 240’

- 13h00 điểm thi làm việc, 13h30 bắt đầu tính giờ thi (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển ngành ĐHSPMỹ thuật).

 

 1.4. ĐH Hội hoạ:

Sáng: Tổ chức thi môn Hình hoạ - Vẽ người toàn thân 360’. 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tính giờ thi và được quy định như sau:

 

Buổi sáng

Buổi chiều

Thời gian làm bài

Thời gian nghỉ giải lao

Thời gian làm bài

Thời gian nghỉ giải lao

7h30’ đến 8h20’

8h20’ đến 8h30’

12h20’ đến 13h10’

13h10’ đến 13h20’

 

8h30’ đến 9h20’

9h20’ đến 9h30’

13h20’ đến 14h20’

 

 

9h30’ đến 10h20’

10h20’ đến 10h30’

 

 

 

 

10h30’ đến 11h20’

11h20’ đến 12h20’

Nghỉ trưa

 

 

 

2. Ngày 14/07/2010:

 

            - ĐH Hội hoạ:

             Sáng: 

- Tổ chức thi môn Bố cục - 360'

- 6h30 điểm thi làm việc, 7h30 bắt đầu tổ chức thi, 13h30 thu bài, (quy trình thực hiện như thi Sơ tuyển ngành ĐHSP Mỹ thuật).

 

                

 

Hà Nội, ngày 18 tháng  06 năm 2010

CHỦ TỊCH HĐTS

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS. TSKH. Phạm Lê Hoà

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm