Lịch bảo vệ

Lịch bảo vệ Sau đại học từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

27 Tháng Năm 2020

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

8h30, ngày 29.5.2020

(Thứ 6)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 01.6.2020

(Thứ 2)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 11, chuyên ngành Quản lý văn hóa.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Bảo vệ Luận văn

14h00, ngày 01.6.2020

(Thứ 2)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Giảng viên

14h00, ngày 02.6.2020

(Thứ 3)

Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ khóa 8, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Mỹ thuật.

 

Thành phần: HĐ theo Giấy mời.

Chuẩn bị nội dung: Khoa Sau đại học

Phòng Giảng viên