Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 04. 38547301

E-mail: phongdaotao@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/hathanhhuong1.jpg

 

 

TS. Hà Thanh Hương

- Trình độ C/môn: Tiến sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mail: hathanhhuong@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/hung123.jpg

 

 

ThS. Bùi Ngọc Hưng

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: buingochung278@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

 

 

ThS. Ngô Thị Việt Anh

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa học, NCS

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: vietanhor@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

 

 

ThS. Hoàng Thị Lân

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa Dân gian

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: hoanglan510@yahoo.com

 

I. Chức năng:

Phòng có chức năng giúp Hiệu trưởng trực tiếp điều hành mọi hoạt động về công tác đào tạo của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong việc thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đào tạo

- Xây dựng và quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình và phương thức của các loại hình đào tạo. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.

- Xây dựng, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo; Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên.

- Tổ chức các kỳ thi; chủ trì, phối hợp phòng Khảo thí thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và yêu cầu của Trường.

- Quản lý kết quả đào tạo và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ về công tác đào tạo.

- Là đầu mối trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo.

- Trưởng phòng Đào tạo được ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản theo quy định tại Quy chế Văn thư lưu trữ.

III. Phân công nhiệm vụ:

1. Hà Thanh Hương - Trưởng phòng

Phụ trách chung các hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của Phòng Đào tạo và các nhiệm vụ, công việc do Hiệu trưởng giao. Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực đào tạo;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo quy định tại Quy chế Văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. ThS. Bùi Ngọc Hưng - Phó trưởng phòng

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng thực hiện các công việc chính sau:

- Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch toàn khóa, thời khóa biểu, kế hoạch thi học phần;

- Nghiên cứu đề xuất các hình thức kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo;

- Là đầu mối quản lý phần mềm tín chỉ và công nghệ thông tin của phòng;

- Công tác tổ chức thi tuyển sinh, lưu trữ văn bản, bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp;

- Công tác Giáo dục quốc phòng; công tác đào tạo, thanh toán giờ của các khoa: Mỹ thuật cơ sở, Thiết kế thời trang, Thiết kế Đồ họa, Văn hóa nghệ thuật, Trung tâm công nghệ thông tin; Giải quyết việc chuyển điểm cho sinh viên theo quy định;

- Chủ động việc thực hiện và báo cáo Trưởng phòng về các công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công.

3. ThS.NCS. Ngô Thị Việt Anh - Phó trưởng phòng

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng theo dõi các công việc chính sau:

- Công tác thực tập sư phạm; Thực tế chuyên môn; Giờ dạy giỏi của các khoa, tổ bộ môn;

- Công tác thi đua khen thưởng của phòng;

- Công tác đào tạo, thanh toán giờ dạy của các khoa Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Piano, Lý luận chính trị, Tâm lý  Gáo dục & Giáo dục thể chất, Trung tâm Ngoại ngữ;

- Chủ động thực hiện và báo cáo Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công.

 4.  ThS.Hoàng Thị Lân - Phó Trưởng phòng

     Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng thực hiện các công việc chính sau:

- Công tác chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế học phần sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Đề xuất, điều chỉnh hợp lý khoa học khung chương trình, đề cương chi tiết các ngành đào tạo;

- Công tác văn bản, hành chính của phòng Đào tạo;

- Cấp phát văn bằng chứng chỉ, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo quy chế văn thư lưu trữ;

- Tổng hợp, soát thông tin in Bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo; Chịu trách nhiệm về số liệu xin cấp phôi bằng, thực hiện in bằng tốt nghiệp;

- Tập hợp, lưu trữ văn bản xây dựng và sửa đổi chương trình đào tạo, quản lý các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn;

- Chủ động thực hiện và báo cáo Trưởng phòng các công việc được phân công; Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công.

5. Nguyễn Bảo Châu - Chuyên viên

- Theo dõi công tác đào tạo khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Thanh nhạc, Nhạc cụ; Piano

- Cập nhật, thống kê số liệu sinh viên của khoa phụ trách;

-  Lập danh sách thi học phần, thi và học trả nợ của sinh viên;

- Theo dõi và xác nhận số giờ giảng dạy, tổng hợp giờ dạy giỏi, thanh toán giờ dạy của giảng viên thuộc khoa phụ trách và Khoa Lý luận chính trị.

6. Nguyễn Thị Kim Cương - Chuyên viên

- Ghi chép lịch và thông báo các thông tin của phòng, chấm công, chịu trách nhiệm nhận văn bản, văn thư, photo, in sao các văn bản đi, đến và phát hành;

- Soát thông tin in Bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo

- Phối hợp trong công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ, các Đề án mở mã ngành đào tạo, chương trình đào tạo 

8. Nguyễn Minh Hạnh - Chuyên viên

- Theo dõi công tác đào tạo khoa Văn hoá - Nghệ thuật, khoa Thiết kế Thời trang;

- Cập nhật, thống kê số liệu sinh viên của khoa phụ trách;

- Lập danh sách thi học phần, thi và học trả nợ của sinh viên;

- Theo dõi và xác nhận ngày, số giờ giảng dạy, tổng hợp giờ dạy giỏi của giảng viên khoa phụ trách và khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất.

9. An Thanh Hương - Chuyên viên

10. Phạm Thu Hương - Chuyên viên

- Theo dõi công tác đào tạo khoa Sư phạm Mỹ thuật, khoa Mỹ thuật cơ sở và khoa Thiết kế Đồ họa;

- Cập nhật, thống kê số liệu sinh viên của khoa phụ trách;

- Lập danh sách thi học phần, thi và học trả nợ của sinh viên;

- Theo dõi và xác nhận số giờ giảng dạy, tổng hợp giờ dạy giỏi, thanh toán giờ dạy của giảng viên khoa phụ trách và Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

11. Giáp Trường Thịnh - Chuyên viên

- Chuyển văn bản, công văn, tờ trình tới các đơn vị; Kiểm soát văn bản đi, văn bản đến. In sao văn bản theo yêu cầu của Trưởng phòng;

- Phối hợp công việc với các bộ phận của phòng

12. Trần Danh Toàn - Chuyên viên

- Trực tiếp xây dựng và theo dõi việc thực hiện Thời khóa biểu, Kế hoạch toàn khóa các hệ đào tạo, theo dõi Kế hoạch giảng dạy năm học, phòng học của các khoa trong trường;

- Phụ trách phần mềm tín chỉ và công nghệ thông tin của phòng;

- Tiếp nhận các ý kiến, vấn đề liên quan đến phần mềm tín chỉ, đề xuất điều chỉnh.

Quay lại