Cơ cấu tổ chức

Phòng Đào tạo

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hiệu bộ

Điện thoại Văn phòng: 024. 38547301

E-mail: phongdaotao@spnttw.edu.vn

 

 

 

ThS. Trần Vĩnh Khương

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ LL&PPDH Âm nhạc

- Chức danh: Phó Trưởng phòng-Phụ trách phòng

E-mail: tranvinhkhuong2006@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/hung123.jpg

 

 

ThS. Bùi Ngọc Hưng

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: buingochung278@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

 

 

ThS. Ngô Thị Việt Anh

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa học, NCS

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mailvietanhor@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2015/hoanglan.JPG

 

 

ThS. Hoàng Thị Lân

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mailhoanglan510@yahoo.com

 

I. Chức năng:

Phòng có chức năng giúp Hiệu trưởng trực tiếp điều hành mọi hoạt động về công tác đào tạo của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong việc thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đào tạo

- Xây dựng và quản lý thực hiện mục tiêu, chương trình và phương thức của các loại hình đào tạo. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.

- Xây dựng, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo; Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ giảng của giảng viên.

- Tổ chức thi tốt nghiệp, thi chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ; chủ trì, phối hợp phòng Khảo thí thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý kết quả đào tạo và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ về công tác đào tạo.

- Là đầu mối trong việc ứng dụng, quản lý phần mềm tín chỉ, mời chuyên gia tập huấn về công tác quản lý đào tạo, công tác đào tạo có quy mô cấp trường.

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và các chuyên gia trong và ngoài trường trong việc thực hiện các nội dung của quy trình mở mã ngành đào tạo mới.

- Trưởng phòng Đào tạo được ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản theo quy định tại Quy chế Văn thư lưu trữ.

III. Phân công nhiệm vụ:

1. Trần Vĩnh Khương

Trình độ C/môn: Thạc sỹ LL&PPDH Âm nhạc

Chức danh: Phó Trưởng phòng-Phụ trách phòng

E-mail: tranvinhkhuong2006@gmail.com

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của Phòng Đào tạo và các nhiệm vụ, công việc do Hiệu trưởng giao.

- Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực đào tạo;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo quy định tại Quy chế Văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. ThS. Bùi Ngọc Hưng

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: buingochung278@gmail.com

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng thực hiện các công việc chính sau:

- Giám sát, kiểm tra chi tiết việc xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch toàn khóa, thời khóa biểu, kế hoạch thi học phần;

- Là đầu mối quản lý phần mềm tín chỉ và công nghệ thông tin của phòng;

- Công tác tổ chức thi tuyển sinh, lưu trữ văn bản, bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp;

- Chịu trách nhiệm về dữ liệu tuyển sinh trên máy tính, rà soát thông tin, điều kiện dự thi sau khi nhận bàn giao từ bộ phận thu Hồ sơ;

- Kiểm soát công tác GDQP; công tác đào tạo, thanh toán giờ của các khoa: Mỹ thuật cơ sở, Thiết kế thời trang, Thiết kế Đồ họa, VHNT, Trung tâm CNTT; Giải quyết việc chuyển điểm cho sinh viên theo quy định;

Chủ động việc thực hiện và báo cáo Trưởng phòng về các công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công

3. ThS.NCS. Ngô Thị Việt Anh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa học, NCS

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: vietanhor@gmail.com

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng theo dõi các công việc chính sau:

- Công tác thực tập sư phạm; Thực tế chuyên môn; Giờ dạy giỏi của các khoa, tổ bộ môn;

- Tư vấn tuyển sinh, chịu trách nhiệm về thông tin truyền thông về tuyển sinh trên trang Tuyển sinh, kiểm soát thông tin Hồ sơ trước khi bàn giao cho cán bộ nhập dữ liệu;

- Công tác thi đua khen thưởng của phòng;

- Kiểm soát công tác đào tạo, thanh toán giờ dạy của các khoa Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Piano, Lý luận chính trị, Tâm lý  Gáo dục & Giáo dục thể chất, Trung tâm Ngoại ngữ;.

- Chủ động thực hiện và báo cáo Trưởng phòng các công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công. 

 4.  ThS.Hoàng Thị Lân

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: hoanglan510@yahoo.com

Thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Phó trưởng phòng, giúp trưởng phòng thực hiện các công việc chính sau:

- Quản lý chương trình đào tạo; Tập hợp đề xuất, điều chỉnh hợp lý khoa học khung chương trình, đề cương chi tiết các ngành đào tạo;

- Tổng hợp các báo cáo về công tác đào tạo của Phòng;

- Quản lý độc lập két lưu giữ phôi bằng và các văn bản, số liệu báo cáo liên quan đến cấp phát văn bằng chứng chỉ, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo quy chế văn thư lưu trữ;

- Tổng hợp, soát thông tin in Bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo; Chịu trách nhiệm về số liệu xin cấp phôi bằng, thực hiện in bằng tốt nghiệp;

- Tập hợp, lưu trữ văn bản xây dựng và sửa đổi chương trình đào tạo, quản lý các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn;

- Chủ động thực hiện và báo cáo Trưởng phòng các công việc được phân công; Thực hiện các công việc khác khi Trưởng phòng phân công. 

5. Nguyễn Bảo Châu

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Theo dõi công tác đào tạo khoa Sư phạm Âm nhạc, khoa Thanh nhạc, Nhạc cụ; Piano

 - Cập nhật, thống kê số liệu sinh viên của khoa phụ trách;

 -  Lập danh sách thi học phần, thi và học trả nợ của sinh viên;

  - Theo dõi và xác nhận số giờ giảng dạy, tổng hợp giờ dạy giỏi, thanh toán giờ dạy của giảng viên thuộc khoa phụ trách và Khoa Lý luận chính trị.

6. Nguyễn Thị Kim Cương

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Chịu trách nhiệm quản lý văn bản về công tác đào tạo của Phòng.

- Soát thông tin in Bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo; Phối hợp trong công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ;

- Tổng hợp, xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo, chương trình đào tạo;

- Theo dõi công tác đào tạo Khoa tại chức và đào tạo liên kết;

- Quản lý Hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp của các lớp đào tạo liên kết.

- Phối hợp trong công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ, các Đề án mở mã ngành đào tạo, chương trình đào tạo 

7. Nguyễn Minh Hạnh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

-Theo dõi công tác đào tạo Khoa Thiết kế đồ họa;

  - Cập nhật, thống kê số liệu sinh viên của khoa phụ trách;

  - Lập danh sách thi học phần, thi và học trả nợ của sinh viên;

  - Theo dõi và xác nhận ngày, số giờ giảng dạy, tổng hợp giờ dạy giỏi của giảng viên khoa phụ trách và khoa Tâm lý giáo dục và Giáo dục thể chất.

8. Phạm Thu Hương

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Theo dõi công tác đào tạo khoa Sư phạm Mỹ thuật, khoa Mỹ thuật cơ sở; khoa Thiết kế Thời trang, Khoa Công nghệ may.

- Cập nhật, thống kê số liệu sinh viên của khoa phụ trách;

- Lập danh sách thi học phần, thi và học trả nợ của sinh viên;

- Theo dõi và xác nhận số giờ giảng dạy, tổng hợp giờ dạy giỏi, thanh toán giờ dạy của giảng viên khoa phụ trách và Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Công nghệ Thông tin.

9. Giáp Trường Thịnh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Theo dõi công tác đào tạo khoa Văn hoá - Nghệ thuật.

- Chuyển văn bản, công văn, tờ trình tới các đơn vị; Kiểm soát văn bản đi, văn bản đến. In sao văn bản theo yêu cầu của Trưởng phòng;

- Chịu trách nhiệm về việc đăng ký của sinh viên trong công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra về Tin học cho các ngành, hệ đào tạo;

- Phối hợp công việc trong công tác tư vấn tuyển sinh.

- Phối hợp công việc với các bộ phận của phòng

10. Trần Danh Toàn

Trình độ C/môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Trực tiếp xây dựng và theo dõi việc thực hiện Thời khóa biểu, Kế hoạch toàn khóa các hệ đào tạo, theo dõi Kế hoạch giảng dạy năm học, phòng học của các khoa trong trường;

- Phụ trách phần mềm tín chỉ và công nghệ thông tin của phòng;

- Tiếp nhận các ý kiến, vấn đề liên quan đến phần mềm tín chỉ, đề xuất điều chỉnh.

11. Lê Thị Huyền

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Chịu trách nhiệm về công tác thu Hồ sơ tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh.

- Cập nhật báo cáo số liệu, điều kiện dự thi của thí sinh các ngành, hệ đào tạo.

- Phối hợp công việc với các bộ phận của phòng

12. Tạ Thị Thanh Ngân

Trình độ C/môn: Cử nhân Tài chính

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh;

- Chịu trách nhiệm làm thanh toán của các kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn đầu ra và tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh..

 - Lập dự trù kinh phí, văn phòng phẩm cho các kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn đầu ra và tuyển sinh.

- Phối hợp công việc với các bộ phận của phòng

13. Hoàng Thị Dung

Trình độ C/môn: Cử nhân Tài chính

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Theo dõi công tác thực tập sư phạm, thực tế chuyên môn, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.

- Thu nhận thông tin, kế hoạch, đăng ký của sinh viên về thực tập, thực tế chuyên môn;

- Theo dõi công tác giáo dục quốc phòng của sinh viên

14. Nguyễn Phương Nga

Trình độ C/môn: Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: 

- Chịu trách nhiệm quản lý văn bản về công tác đào tạo của Phòng.

- Chấm công và thực hiện công tác văn bản, văn thư;

- Phối hợp trong việc theo dõi công tác thực tập, thực tế và giáo dục quốc phòng

- Chịu trách nhiệm về việc đăng ký của sinh viên trong công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra về Tin học;

- Chịu trách nhiệm rà soát điều kiện tốt nghiệp về chuẩn đầu ra của sinh viên;

- Nhập điểm danh sách đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên các ngành, hệ đào tạo trên phần mềm tín chỉ.

15. Hoàng Thị Kim Dinh

Quay lại