Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức Cán bộ

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

            Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                        Điện thoại văn phòng: 046.251 6409

 

 

Trưởng phòng:

CN. Vũ Văn Nguyên

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

I.  Chức năng    

Tham mư­u, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tổ chức bộ máy cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác y tế.

 

II.  Nhiệm vụ

Tham mưu, đề xuất các phương án xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý của trường; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong trường.

Quản lý cán bộ, viên chức và các loại hình lao động trong cơ quan; tham mưu Đảng ủy, Ban giám hiệu quyết định thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức theo các văn bản quy định hiện hành.

- Theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

-  Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và các loại hình lao động.

-  Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

-  Triển khai kế hoạch thi đua trong năm học theo quy định hiện hành; đôn đốc, kiểm tra đánh giá công tác thi đua khen thưởng thường xuyên, định kỳ

-   Hướng dẫn các đơn vị trong trường về công tác Tổ chức cán bộ; phối hợp theo dõi, kiểm tra, duy trì nề nếp, kỷ cương trong trường.

III.    Phân công nhiệm vụ

            1. Vũ Văn Nguyên – Trưởng phòng

-  Chỉ đạo chung; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của đơn vị;

-  Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, sổ BHXH;

-  Soạn thảo các quyết định tiếp nhận, điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự; các quyết định thành lập đơn vị, ban giúp việc, hội đồng…;

            -  Ký thừa lệnh Hiệu trưởng và xác nhận các văn bản theo quy định phân cấp;

            - Tham gia các Hội đồng, Ban giúp việc theo Quyết định của Hiệu trưởng;

            - Thực hiện các nhiệm vụ do Ban giám hiệu phân công.

 

          2.  Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó trưởng phòng

            Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện các công việc của đơn vị như:

            - Công tác văn thư: Giao, nhận văn bản đi, đến,...;

            - Công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo của trường và phòng Tổ chức cán bộ, tổng hợp số  liệu giao ban hàng tháng;

            - Cập nhật Hồ sơ của cán bộ viên chức;

      - Công tác xây dựng định biên năm học và thanh toán thừa giờ;

            - Thẩm định chấm công, phân loại lao động hàng tháng;

            - Công tác thi đua, khen thưởng;

            - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

3. Bùi Thị Vân Anh – Chuyên viên

    - Thẩm định hồ sơ ký hợp đồng thỉnh giảng;

    - Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

    -  Thẩm định công làm thêm giờ;

    -  Phối hợp thực hiện công tác văn phòng của đơn vị: giao, nhận văn bản đi, đến;

    -  Thực hiện công việc khác: Phối hợp Đ/c Biện Duy Biền, Đ/c Lê Thị Yên thực hiện công tác BHXH, BHYT; phối hợp Đ/c Lê Thị Ngọc Lan hoàn thiện hồ sơ hợp đồng 01 và 03 tháng, hợp đồng người mẫu;

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

 4. Biện Duy Biền -  Chuyên viên

-  Thực hiện các công việc về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;

-   Phối hợp thẩm định hồ sơ và ký các hợp đồng ngắn hạn (01 tháng, 03 tháng), hồ sơ hợp đồng khoán công việc;

- Thẩm định hồ sơ ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội;

- Cập nhật hồ sơ cán bộ và tổng hợp số liệu giao ban hàng tháng;

- Phối hợp thực hiện công tác văn phòng của đơn vị: giao, nhận văn bản, đi đến;

- Thực hiện các công việc khác: phối hợp Đ/c Bùi Thị Vân Anh thực hiện thẩm định công làm thêm, hồ sơ thỉnh giảng; phối hợp Đ/c Lê Thị Yên thực hiện công tác BHYT của cán bộ;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

 

 

5. Lê Thị Ngọc Lan – Chuyên viên

 -  Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện công tác văn phòng của đơn vị giao, nhận văn bản đi, đến, công tác tổng hợp;

- Thẩm định hồ sơ ký các hợp đồng ngắn hạn (01 tháng, 03 tháng), hồ sơ hợp đồng khoán công việc, người mẫu;

-  Cập nhật hồ sơ cán bộ;

-  Thẩm định công làm thêm giờ;

- Thực hiện công việc khác: phối hợp với đồng chí Bùi Thị Vân Anh thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

    6. Lê Thị Ngọc Khánh - Chuyên viên
          - Phụ trách phân loại lao động, chấm công
          - Công tác văn thư; các chế độ về tiền lương đối với người lao động
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

    7. Trương Hùng Minh - Chuyên viên
         - Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật
         - Công tác văn thư, lưu trữ
         - Theo dõi và cập nhật phần mềm về nhân sự
         -
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.