Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức - Hành chính

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

  

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.38544468

Email: vanthu@spnttw.edu.vn

             tonghop12@gmail.com

 

 

 

 

 

ThS. Trịnh Thị Thanh

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lịch sử;

                             Cử nhân Chính trị học

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mail: trinhthithanh@spnttw.edu.vn

 

Phạm Lê Khánh

- Trình độ C/môn: Cử nhân Kinh tế Vận tải biển;
                             Kỹ sư Công trình thủy

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: phamlekhanh@spnttw.edu.vn
              khánhphamle@gmail.com

 

 

 

Đào Thị Việt Hà

- Trình độ C/môn: CN Sư phạm Âm nhạc;
                             Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-maildaotvha@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/1aaaaaaaaa.jpg

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Luật học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: thuynnpl@gmail.com

 

     Căn cứ Quyết định số 107/QĐ - ĐHSPNTTW - TCCB ngày 15/01/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc Quy định về Tổ chức và Quản lý Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

     Căn cứ nội dung cuộc họp toàn thể đơn vị ngày 06 tháng 3 năm 2018 của cán bộ, viên chức Phòng Hành chính - Tổng hợp;

     Phòng Hành chính - Tổng hợp phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức của đơn vị như sau:

I. Chức năng

     Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính, văn thư lưu trữ, tổng hợp; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác hành chính, văn thư lưu trữ:

- Quản lý và tổ chức  công tác văn thư, lưu trữ; sử dụng con dấu theo đúng quy chế văn thư, lưu trữ.

- Lập kế hoạch đặt mua, cấp phát báo chí, tài liệu và phục vụ công tác của trường.

- Cấp các loại giấy tờ liên quan cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong phạm vi chức năng của đơn vị.

- Quản lý và điều xe ô tô phục vụ công tác của trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm và đồ dùng phục vụ công tác của Ban Giám hiệu.

- Đảm bảo yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, các buổi tiếp khách của trường; phục vụ lễ tân, trang trí khánh tiết các hội nghị chung của trường.

2. Công tác tổng hợp, báo cáo:

- Tập hợp tư liệu, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám hiệu; chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban; xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp của trường; làm thư ký các cuộc họp chính quyền do Hiệu trưởng chủ trì; cung cấp số liệu, báo cáo thống kê theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

- Xây dựng lịch công tác tuần và thực hiện thông báo các công việc hành chính và công việc khác khi Ban Giám hiệu yêu cầu.

3. Công tác phòng cháy chữa cháy

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng và triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, điều chỉnh, chỉnh lý kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy theo danh mục hồ sơ quy định hàng năm. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy. Định kỳ kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi toàn trường. Triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Thực hiện các báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo theo từng kế hoạch cụ thể . Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

4. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong trường.

- Chủ trì thực hiện các chương trình hành động: Phối hợp với chính quyền địa phương, duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhà trường.

- Xây dựng nề nếp, kỷ cương, văn minh đô thị, môi trường xanh, sạch, đẹp; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; an ninh trật tự.

- Theo dõi, giám sát công tác vệ sinh trong khuôn viên trường.

III. Phân công nhiệm vụ

Hiện đơn vị có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng; Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

1.1. Trịnh Thị Thanh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Lịch sử; Cử nhân Chính trị học

Chức danh: Trưởng phòng

E-mail: trinhthithanh@spnttw.edu.vn

- Phụ trách chung các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

- Phụ trách trực tiếp các bộ phận: Tổng hợp, tổ chức các sự kiện, các công tác khác của Nhà trường dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

- Công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng;

- Thư ký các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu, các buổi làm việc của lãnh đạo Nhà trường;

- Chủ trì các cuộc họp lãnh đạo Phòng và cán bộ, viên chức của Phòng;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký, ban hành một số văn bản theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

1.2. Phạm Lê Khánh

Trình độ C/môn: Cử nhân CN Kinh tế Vận tải biển; Kỹ sư Công trình thủy

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: khanhphamle@spnttw.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý dự án (do trưởng Ban quản lý dự án phân công);

- Công tác phòng cháy, chữa cháy của Nhà trường. 

- Phụ trách trực tiếp công tác bảo vệ, an ninh trật tự, công tác quản lý các phòng họp;

- Tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, năm, các loại báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của cấp trên;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

1.3. Đào Thị Việt Hà

Trình độ C/môn: CN Sư phạm Âm nhạc; Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: daotvha@gmail.com

- Thực hiện nhệm vụ của BCH Công đoàn trường (Do chủ tịch Công đoàn trường phân công);

- Phụ trách trực tiếp công tác Văn thư, công đoàn, phụ nữ của đơn vị; công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan Nhà trường;

- Phụ trách phòng truyền thống, phòng làm việc của Ban Giám hiệu;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

2. Cán bộ, viên chức

2.1. Bộ phận Hành chính, văn thư lưu trữ

2.1.1. Lương Thị Hiền

Trình độ C/môn: Cử nhân Lưu trữ học và quản trị văn phòng;

                           Cử nhân kế toán tổng hợp; Thạc sỹ Quản lý Văn hóa.

Chức danh: Chuyên viên

- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định; trình văn bản lên Ban Giám hiệu xem xét, ký duyệt;

- Tiếp nhận, vào sổ, xử lý và quản lý văn  bản của trường theo đúng quy định của công tác văn thư lưu trữ; xây dựng kế hoạch đặt tài liệu báo chí (nếu có);

- Hướng dẫn khách, cán bộ viên chức, sinh viên đến làm việc với Ban Giám hiệu; Quản lý, theo dõi, cấp phát giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên; cập nhật thông tin danh bạ của toàn trường;

- Mua sắm văn phòng phẩm của Ban Giám hiệu, của phòng Hành chính - Tổng hợp.

2.1.2. Nguyễn Thị Huệ

Trình độ C/môn: Cử nhân Hành chính công;

                          Thạc sỹ Hành chính công 

Chức danh : Chuyên viên

- Quản lý cơ sở vật chất, phục vụ lễ tân, phòng làm việc của BGH; mua sắm, đồ dùng, phục vụ công tác của Ban Giám hiệu;

- Cập nhật văn bản điện tử, văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành liên quan trình BGH;

- Phối hợp thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, xử lý văn bản của các đơn vị;

- Thư ký các cuộc họp của đơn vị; Thư ký các cuộc họp của Nhà trường (khi lãnh đạo phòng yêu cầu);

- Tổng hợp nội dung báo cáo tháng, chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban tháng của trường;

- Phối hợp tổng hợp tư liệu, văn bản, cung cấp số liệu làm báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

2.1.3. Nguyễn Minh Anh

Trình độ C/môn: Cử nhân Triết học; Thạc sỹ Triết học 

Chức danh : Chuyên viên

- Giúp việc cho công tác Văn phòng Đảng ủy thực hiện các công việc theo sự phân công của Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Tập hợp tư­ liệu, văn bản, cung cấp số liệu, làm báo cáo tổng hợp về lĩnh vực công tác Đảng, công tác Chính trị của nhà trường;

- Phối hợp thực hiện công tác văn thư lưu trữ của trường; công tác lễ tân, trang trí, khánh tiết các hội nghị của trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

2.1.4. Nguyễn Thị Chinh

Trình độ C/môn: Cử nhân Kinh tế Bưu chính Viễn thông

Chức danh : Chuyên viên

- Sắp xếp, phát hành văn bản sau khi được Ban Giám hiệu phê duyệt, đóng dấu về các đơn vị. Tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định;

- Trực tiếp nhận thư tín, bưu phẩm chuyển phát nhanh trình BGH và chuyển các đơn vị; tiếp nhận chứng từ thanh toán kinh phí thư tín của Nhà trường;

- Phục vụ lễ tân phòng làm việc của Ban Giám hiệu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo phòng.

2.1.5. Đào Thị Liên

Trình độ C/môn: Cử nhân Kế toán

Chức danh : Chuyên viên

- Phối hợp tổng hợp tư­ liệu, văn bản, cung cấp số liệu, làm báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của đơn vị;

- Phối hợp phục vụ lễ tân, trang trí, khánh tiết các hội nghị của trường;

- Phục vụ lễ tân phòng làm việc của BGH;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

2.1.6. Đỗ Hùng Cường

Trình độ C/môn: Lái xe.

Chức danh: Nhân viên

- Lái xe, quản lý và bảo dưỡng xe (Gồm các xe: Honda Civic, xe Ford transit 16 chỗ, xe Mitsubishi Jolie 7 chỗ). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

2.2. Tổ bảo vệ (11 nhân viên)

Giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của trường và của cán bộ, giảng viên và sinh viên. Giữ gìn an toàn nhà trường.

2.2.1. Nguyễn Văn Bảo - Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Phân công nhiệm vụ cán bộ Tổ bảo vệ theo kế hoạch tuần, tháng, quý, năm; Quản lý, điều hành hoạt động của Tổ bảo vệ. Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Thực hiện các nhiệm khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

2.2.2. Phạm Đình Nghiêm: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.3. Nguyễn Huy Trường: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.4. Trần Minh Tú: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.5. Giáp Đình Tiến: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.6. Nguyễn Tiến Dũng: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.7. Lê Đình Việt: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.8. Bùi Ngọc Hải: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.9. Đặng Ngọc Minh: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.10. Trịnh Anh Tạo: Công tác công đoàn. Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

2.2.11. Đỗ Huy Hoàng: Trực cổng ra vào cơ quan, thực hiện tuần tra, canh gác các khu vực trong Trường. Phối hợp với công an khu vực trong việc giữ gìn an ninh trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị.

3. Tổ chức cán bộ

3.1. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Luật học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: thuynnpl@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện các công việc của đơn vị như:

- Công tác văn thư: Giao, nhận văn bản đi, đến,...;

- Công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo của trường và phòng Tổ chức cán bộ, tổng hợp số  liệu giao ban hàng tháng;

- Cập nhật Hồ sơ của cán bộ viên chức;

- Công tác xây dựng định biên năm học và thanh toán thừa giờ;

- Thẩm định chấm công, phân loại lao động hàng tháng;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.2. Bùi Thị Vân Anh

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

Email: buivananhtccb@gmail.com

- Thẩm định hồ sơ ký hợp đồng thỉnh giảng;

- Phối hợp công tác thi đua, khen thưởng;

- Thẩm định công làm thêm giờ;

- Phối hợp thực hiện công tác văn phòng của đơn vị: giao, nhận văn bản đi, đến;

- Thực hiện công việc khác: Phối hợp Đ/c Biện Duy Biền, Đ/c Lê Thị Yên thực hiện công tác BHXH, BHYT; phối hợp Đ/c Lê Thị Ngọc Lan hoàn thiện hồ sơ hợp đồng 01 và 03 tháng, hợp đồng người mẫu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

3.3. Biện Duy Biền

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

Chức danh: Chuyên viên

Email: bienduybien@gmail.com

- Thực hiện các công việc về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp;

-  Phối hợp thẩm định hồ sơ và ký các hợp đồng ngắn hạn (01 tháng, 03 tháng), hồ sơ hợp đồng khoán công việc;

- Thẩm định hồ sơ ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội;

- Cập nhật hồ sơ cán bộ và tổng hợp số liệu giao ban hàng tháng;

- Phối hợp thực hiện công tác văn phòng của đơn vị: giao, nhận văn bản, đi đến;

- Thực hiện các công việc khác: phối hợp Đ/c Bùi Thị Vân Anh thực hiện thẩm định công làm thêm, hồ sơ thỉnh giảng; phối hợp Đ/c Lê Thị Yên thực hiện công tác BHYT của cán bộ;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng Phòng phân công.

3.4. Lê Thị Ngọc Lan

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị nhân lực

Chức danh: Chuyên viên

Emaillanale89@gmail.com

 - Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện công tác văn phòng của đơn vị giao, nhận văn bản đi, đến, công tác tổng hợp;

- Thẩm định hồ sơ ký các hợp đồng ngắn hạn (01 tháng, 03 tháng), hồ sơ hợp đồng khoán công việc, người mẫu;

- Cập nhật hồ sơ cán bộ;

- Thẩm định công làm thêm giờ;

- Thực hiện công việc khác: phối hợp với đồng chí Bùi Thị Vân Anh thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

3.5. Lê Thị Ngọc Khánh

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

Emaillengockhanh.89@gmail.com

- Phụ trách phân loại lao động, chấm công

- Công tác văn thư; các chế độ về tiền lương đối với người lao động

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

3.6. Trương Hùng Minh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

Chức danh: Chuyên viên

Email: hungminh3493@gmail.com

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Công tác văn thư, lưu trữ

- Theo dõi và cập nhật phần mềm về nhân sự

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.

 

Quay lại