Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch Tài chính

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 0243. 8543176

Email: phongkhtc@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/giangthu.jpg

 

 

Lê Thị Giang Thu

Trình độ C/môn:

Chức danh: Trưởng phòng

Emaillegiangthu@spnttw.edu.vn  giangthule75@gmail.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Dieulinh.jpg

 

 

Trần Lê Diệu Linh

Trình độ C/môn:

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Emaildieulinhtl83@yahoo.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/2014/thaokhtc.JPG

 

 

Trần Thị Quý Thảo

Trình độ C/môn:

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Emailthaoanh7812@gmail.com

 

 

I.  Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính và tài sản.

II. Nhiệm vụ

-  Xây dựng kế hoạch tổng hợp và kế hoạch hàng quý, năm, cân đối thu, chi các nguồn kinh phí hoạt động của trường.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, chuẩn mực kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện công tác kế toán, cấp phát kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp thuế, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn hình thành tài sản.

-  Thực hiện công khai tài chính, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định,

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III.   Phân công nhiệm vụ

1.  Lê Thị Giang Thu

Trình độ C/môn:

Chức danh: Trưởng phòng

E-mail: giangthule75@gmail.com

- Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, nhân sự, thi đua khen thưởng của phòng

- Chịu trách  nhiệm chung về công tác của phòng  trước BGH và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công việc sau:

+ Tổ chức điều hành bộ máy kế toán; tổ chức kiểm tra công tác kế toán theo định kì; Lập kế hoạch dự toán ngân sách năm; Báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí;

+ Ký các giấy tờ về kế toán theo luật kế toán quy định

+ Tham mưu giúp Thủ trưởng ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng và đối chiếu công nợ; xây dựng định chế tài chính của nhà trường;

+ Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các chứng từ liên quan đến các loại thuế

* Công tác kiêm nhiệm Ban quản lý dự án:

- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa và mua sắm;

- Phân phối nguồn kinh phí đầu tư

2. Trần Lê Diệu Linh

Trình độ C/môn:

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: dieulinhtl83@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

+ Phụ trách quản lý tài sản, CCDC toàn trường;

+ Phụ trách hợp đồng dịch vụ thuê mướn, các lớp dịch vụ ngắn hạn tại Trường;

- Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kiểm soát giá trị quyết toán công trình xây dựng, ký biểu xác nhận giá trị khối lượng (đối với công trình CĐT tự làm);

+ Thực hiện quyết toán các công trình tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

* Công tác kiêm nhiệm Ban quản lý dự án:

- Kiểm soát hồ sơ năng lực của nhà thầu, giá trị thanh quyết toán (mẫu biểu 03) từ khi thực hiện đến khi kết thúc.

3. Trần Thị Quý Thảo

Trình độ C/môn:

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: thaoanh7812@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

+ Kiểm tra chứng từ chi trước khi trình Trưởng phòng

+ Kiểm soát kế toán thuế; và các lớp đào tạo ngắn hạn và các khoản chi theo qui chế.

- Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kế toán tổng hợp, lên BCTC và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán;

+ Thực hiện làm báo cáo tuần, báo cáo tháng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

* Công tác kiêm nhiệm Tạp chí giáo dục nghệ thuật:

+ Kế toán tạp chí Giáo dục Nghệ thuật

4. Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: hanguyen02071980@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán tiền gửi tại ngân hàng Công thương;
- Kế toán dịch vụ các lớp đào tạo ngắn hạn tại Trường;
- Kiểm tra ký nghiệm thu TS, CCDC mua mới  sửa chữa;
- Theo dõi TS, CCDC toàn trường và của phòng KHTC ;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng

5.  Hà Thị Minh Hằng

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

E-mailhahang06@yahoo.com  

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán tiền mặt (thanh toán tạm ứng)

- Thực hiện hướng dẫn đôn đốc thanh quyết toán nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và nguồn kinh phí lưu học sinh

- Tổng hợp, đối chiếu thu học phí hàng tháng với kế toán thu học phí;

- Theo dõi tài khoản học phí tại ngân hàng Công Thương;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh  đạo phòng

6. Vũ Thị Bích Hồng

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

Email: kyidu1806@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán tiền lương, tiền công và các khoản theo lương;

- Theo dõi các hợp đồng dịch vụ;

- Theo dõi chi tiết các loại thuế, lập báo cáo thuế, ấn chỉ theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

7. Hoàng Thị Thu Huyền

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

E-mail:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Thanh toán chế độ của CBGV, các đơn vị định kỳ - Văn thư của phòng (theo dõi phép, chấm công)

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân theo quy chế;

công của Lãnh đạo phòng.

8.  Đỗ Thị Ngân

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: pink_nhietdoi@yahoo.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Tổng hợp, đối chiếu thu học phí hàng tháng với kế toán thu học phí

- Thanh toán chế độ sinh viên: miễn giảm; trợ cấp; học bổng; khen thưởng

- Kế toán công đoàn trường; đôn đốc thu đoàn phí hàng quí đối với công đoàn cơ sở

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

9.  Đoàn Thị Phượng

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

Email: catphuong1978@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Kế toán thanh toán các nguồn kinh phí qua kho bạc (Đối chiếu tháng - năm, chuyển số dư);

- Thực hiện hướng dẫn đôn đốc thanh quyết toán nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học cấp bộ đối với đề tài được giao

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

10.  Hoàng Thị Bích Thủy

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

Email:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Thủ quỹ cơ quan; Thu-Chi theo chứng từ kế toán;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

11. Nguyễn Thu Trang

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

Email:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Thu học phí, học lại, thi  lại

- Theo dõi tài khoản học phí tại ngân hàng công thương

- Thanh toán mẫu người hàng tháng.

- Báo cáo định kỳ 25 hàng tháng về tỷ lệ đạt thu.Đề nghị các Khoa phối hợp đôn đốc nộp và xác nhận số sinh viên hiện có của đơn vị (trước ngày nộp báo cáo tháng của phòng);

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 12. Phạm Thị Mai Uyên

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

Emailmaiuyen89@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Theo dõi các hệ đào tạo của Nhà trường;
- Thực hiện chi đào tạo: giảng dạy, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp,....
- Kiểm tra định biên năm học và thanh toán thừa giờ;
- Theo dõi thu chi các hợp đồng đào tạo liên kết tại địa phương (từ khi thỏa thuận hợp đồng tới khi thanh quyết toán hợp đồng)
- Kiểm tra định mức công lao động cán bộ khoa tại chức theo năm học;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 13. Trương Thị Hương

Trình độ C/môn:

Chức danh: Chuyên viên

Emailmaiuyen89@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

Theo dõi xây dựng, sửa chữa (Lưu trữ hồ sơ)

- Kiểm tra giá dự toán, quyết toán các công trình, hạng mục công trình theo quy định

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.