Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch Tài chính

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

     Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                     Điện thoại văn phòng: 043. 8543176
                                      Email: legiangthu@spnttw.edu.vn

 

 

Trưởng phòng

ThS. Lê Thị Giang Thu

 

 

 

 Phó Trưởng phòng

ThS. Trần Quý Thảo

Phó Trưởng phòng

ThS. Cao Xuân Thu

 

 Phó Trưởng phòng

ThS. Trần Lê Diệu Linh

 

 

 

 

 

 

 I.  Chức năng: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính và tài sản.

  II. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch tổng hợp và kế hoạch hàng quý, năm, cân đối thu, chi các nguồn kinh phí hoạt động của trường.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, chuẩn mực kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện công tác kế toán, cấp phát kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp thuế, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn hình thành tài sản.

-  Thực hiện công khai tài chính, quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định,

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

-  Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính/Kế toán trưởng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng các văn bản theo quy định tại Quy chế Văn thư lưu trữ và các văn bản hiện hành.

 

 III.   Phân công nhiệm vụ

 1.  Lê Thị Giang Thu - Trưởng phòng - Kế toán trưởng

  Email:  giangthule75@gmail.com

 - Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, nhân sự, thi đua khen thưởng của phòng

 - Chịu trách nhiệm chung về công tác của phòng trước Ban giám hiệu và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công việc sau:

+ Tổ chức điều hành bộ máy kế toán; tổ chức kiểm tra công tác kế toán theo định kỳ; lập kế hoạch dự toán ngân sách năm; Báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí;

+ Ký các giấy tờ về kế toán theo luật kế toán quy định;

+ Tham mưu giúp Thủ trưởng ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng và đối chiếu công nợ;

+ Xây dựng định chế tài chính của Nhà trường;

+ Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các chứng từ liên quan đến các loại thuế

* Công tác kiêm nhiệm Ban quản lý các dự án:

- Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa và mua sắm

- Phân phối nguồn kinh phí đầu tư

 

2. Trần Lê Diệu Linh - Phó trưởng phòng

     Email:  dieulinhtl83@yahoo.com

- Chịu trách nhiệm về công việc phụ trách trước Trưởng phòng:

+ Phụ trách quản lý tài sản, CCDC toàn trường;

+ Phụ trách hợp đồng dịch vụ thuê mướn, các lớp dịch vụ ngắn hạn tại Trường;

- Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kiểm soát giá trị quyết toán công trình xây dựng, ký biểu xác nhận giá trị khối lượng (đối với công trình CĐT tự làm);

+ Thực hiện quyết toán các công trình tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

* Công tác kiêm nhiệm Ban quản lý dự án:

- Kiểm soát hồ sơ năng lực của nhà thầu, giá trị thanh quyết toán (mẫu biểu 03) từ khi thực hiện đến khi kết thúc

 

 

 

3. Cao Xuân Thu -  Phó Trưởng phòng

Email:  caoxthu@yahoo.com.vn

 - Chịu trách nhiệm về công việc phụ trách trước Trưởng phòng:

+ Kế toán thuế; Tiền lương, tiền công cho con người (bao gồm các chế độ của sinh viên) 

+ Kiểm soát các khoản thu học phí, học lại, thi lại tại Trường;

+ Kiểm tra chứng từ chi giảng dạy liên kết tại địa phương;

- Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kiểm tra, thẩm định giá dự toán công trình xây dựng (đối với công trình CĐT tự làm);

+ Tham gia nghiệm thu các công trình xây dựng các giai đoạn;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

 

 

 


4. Trần Thị Quý Thảo - Phó Trưởng phòng

Email: thaoanh7812@yahoo.com

-  Chịu trách nhiệm về công việc phụ trách trước Trưởng phòng:

- Kiểm tra chứng từ chi trước khi trình Trưởng phòng;

- Trực tiếp làm các công việc sau:

+ Kế toán tổng hợp, lên BCTC và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán;

+ Thực hiện làm báo cáo tuần, báo cáo tháng

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 


5. Nguyễn Thị Thu Hà - Kế toán viên

Email: hanguyen02071980@gmail.com

 - Kế toán tiền gửi tại ngân hàng Công thương;
 - Kế toán dịch vụ các lớp đào tạo ngắn hạn tại Trường;
 - Kiểm tra ký nghiệm thu tài sản, công cụ, dụng cụ mua mới và sửa chữa;
 - Theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ toàn trường và của phòng KHTC (ký điều chuyển, thanh lý, kiểm kê khi có yêu cầu);
 -
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng

 

6.  Hà Thị Minh Hằng - Kế toán viên

    Email: hahang06@yahoo.com

 

 - Kế toán tiền mặt (thanh toán tạm ứng)

 - Theo dõi chi nghiên cứu khoa học; lưu học sinh

 - Tổng hợp, đối chiếu thu học phí hàng tháng với kế toán thu học phí;

 - Theo dõi tài khoản học phí tại ngân hàng Công Thương;

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh  đạo phòng

 

 

7. Vũ Thị Bích Hồng Kế toán viên  

Email: kyidu1806@yahoo.com.vn

- Kế toán tiền lương, tiền công và các khoản theo lương;

- Chi trả các khoản chế độ cho sinh viên;

- Theo dõi các hợp đồng dịch vụ;

- Theo dõi chi tiết các loại thuế, lập báo cáo thuế, ấn chỉ theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

8. Hoàng Thị Thu Huyền - Kế toán viên

 

9.  Đỗ Thị Ngân - Kế toán viên

Emai: pink_nhietdoi@yahoo.com

- Thực hiện thu học phí, học lại, thi lại,...(Hàng tháng báo cáo định kỳ về thu học phí gửi các đơn vị liên quan);

- Làm thủ tục rút tiền miễn giảm theo quy định;

- Đôn đốc thu tiền công đoàn hàng quý;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

 

10.  Đoàn Thị Phượng - Kế toán viên

 

Email: catphuong1978@yahoo.com.vn

- Kế toán thanh toán các nguồn kinh phí qua kho bạc (Đối chiếu tháng - năm, chuyển số dư);

- Thống kê chứng từ chi tiền mặt, làm thủ tục rút tiền về quỹ;

- Thanh toán mẫu người hàng tháng;

   - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

 

 

11.  Hoàng Thị Bích Thủy - Thủ quỹ

- Thu - chi theo chứng từ kế toán, văn thư phòng (theo dõi phép, chấm công), quản lý kho;
-
Lập bảng chi các khoản theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ từ nguồn quỹ phúc lợi;
- Thu tiền điện, nước Ký túc xá sinh viên;
-
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

 

 

12. Nguyễn Thu Trang- Kế toán viên

- Theo dõi xây dựng, sửa chữa (lưu trữ hồ sơ);

- Kiểm tra giá dự toán, quyết toán các công trình, hạng mục công trình theo quy định;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

13. Phạm Thị Mai Uyên - Kế toán viên

Email: maiuyen89@gmail.com

- Theo dõi các hệ đào tạo của Nhà trường;
- Thực hiện chi đào tạo: giảng dạy, thi học kỳ, thi tốt nghiệp, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp,....
- Kiểm tra định biên năm học và thanh toán thừa giờ hàng năm;
- Theo dõi thu chi các hợp đồng đào tạo liên kết tại địa phương (từ khi thỏa thuận hợp đồng tới khi thanh quyết toán hợp đồng);
- Kiểm tra định mức công lao động cán bộ khoa tại chức theo năm học;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.