Cơ cấu tổ chức

Phòng Thông tin và Truyền thông

20 Tháng Mười Hai 2017

 PHÒNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024. 62516417

Email: phongthongtinvatruyenthong@spnttw.edu.vn

bbt.tapchi@spnttw.edu.vn

bbt.website@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/tp%20le%20thi%20my%20hanh01.jpg

 

 

 

ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Ngữ văn

- Chức danh: Trưởng phòng

- E-mail: lemyhanh@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/haha01.jpg

 

 

 

ThS. Hà Thị Thu Hà

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: hathuha@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/ptp%20ta%20anh%20ngoc01.jpg

 

 

 

ThS. Tạ Anh Ngọc

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- E-mail: taanhngoc@spnttw.edu.vn

 

1. Chức năng:

Phòng Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động trên lĩnh vực thông tin, truyền thông; các hoạt động của trường liên quan đến website, tạp chí; xây dựng và quảng bá hình ảnh của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương. 

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thông nội bộ: website, phim tài liệu, clip, tin ảnh, báo chí…;

2. Tham mưu công tác quản lí website của Trường và kịp thời nắm bắt các thông tin trên truyền thông, mạng xã hội để quảng bá, phổ biến thông tin chính thức của Trường có hiệu quả theo các  văn bản quy định hiện hành;

3. Tổ chức biên tập và xuất bản Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật của Trường theo quy định;

4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác tuyên truyền về đào tạo, nghiên cứu khoa học, “ Tiếp thị tuyển sinh”…;

5. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường;

6. Đầu mối nâng cấp và mở rộng website. Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan khai thác, vận hành website của Trường;

7. Quản lí cán bộ, tài sản, hồ sơ thông tin, truyền thông theo các văn bản quy định hiện hành;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. Phân công nhiệm vụ:

1. Lê Thị Mỹ Hạnh

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Ngữ văn

Chức danh: Trưởng phòng

E-mail: lemyhanh@spnttw.edu.vn

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ các hoạt động của phòng; Tham mưu, giúp Ban giám hiệu thực hiện quản lí Nhà nước trong lĩnh vực Thông tin, truyền thông;

- Thực hiện các công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công.

2. Hà Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: hathuha@spnttw.edu.vn

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển nội dung của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Trang Thông tin điện tử;

- Giữ mối liên hệ với các cộng tác viên; đặt bài cho Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật và Trang Thông tin điện tử;

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông cho các sự kiện của Trường;

- Phụ trách các bài viết và phóng sự về công tác đổi mới giáo dục nghệ thuật; triển khai thực hiện các phim tài liệu về Nhà trường; cập nhật thường xuyên trang Truyền thông của Bộ GD&ĐT;

- Công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động đoàn thể của đơn vị.

- Phụ trách các báo cáo của đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

3. Tạ Anh Ngọc

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Văn hóa học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

E-mail: taanhngoc@spnttw.edu.vn

- Tham mưu, giúp Trưởng phòng trong việc đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác phát triển truyền thông về Nhà trường;

-. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác tuyên truyền về đào tạo, nghiên cứu khoa học và “Tiếp thị tuyển sinh”…;

- Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có liên quan khai thác, vận hành website của Trường;

- Phụ trách trang facebook của Trường;

- Phụ trách thiết kế Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Trưởng phòng..

4. Trần Hạnh Nguyên

Trình độ C/môn: Thạc sỹ Ngôn ngữ học

Chức danh: Chuyên viên

E-mai: hanhnguyenspnt@yahoo.com.vn

- Nhận và biên tập các bài đăng website;

- Biên tập các bài đăng Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

-  Đưa tin, bài về các hoạt động của Nhà trường;

- Lập báo cáo về khối lượng nội dung tin, bài của Trang Thông tin điện tử;

- Lập báo cáo về nội dung, phối hợp với kế toán làm thủ tục thanh toán kinh phí của Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật;

- Phụ trách chấm công, báo cáo tháng;

- Công tác văn phòng; quản lí hồ sơ thông tin, truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

5. Phạm Ngọc Huệ

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản lý văn hóa

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: phamhue.dihavina@gmail.com

- Cập nhật các nội dung thông tin trên website; Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung đăng web;

- Theo dõi việc cập nhật các tin, bài trên website;

- Thực hiện và quản lí các ấn phẩm của Nhà trường gồm: ảnh, phim tài liệu, clip…

- Theo dõi tình hình cơ sở vật chất của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng

6. Nguyễn Thị Đoan trang 

Trình độ C/môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: katenguyen_sa@yahoo.com

- Phụ trách trang tiếng Anh trên website;

- Dịch và biên tập các tin trên trang website;

- Dịch và biên tập tạp chí GDNT

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Quay lại