Cơ cấu tổ chức

Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516566

E-mail: phongkhaothi.spnttw@gmail.com  

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/binh.PNG

 

 

 

ThS. Ngô Thị Hòa Bình

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

- Chức danh: Trưởng phòng

- Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: thuhang2211@yahoo.com

 

 

 

ThS. Ngô Thị Thuận

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lý học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: thuanan84@gmail.com

 

I. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và Thanh tra giáo dục.

II. Nhiệm vụ

Khảo thí:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi cho từng học phần, cung cấp đề thi cho các kỳ thi.

- Thực hiện đầy đủ chế độ lưu trữ và bảo mật đề thi theo quy định.

- Tổ chức cải tiến và đề xuất các hình thức thi, kiểm tra phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các loại hình đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức thi.

- Triển khai công tác chấm thi và bàn giao điểm thi học phần cho phòng Đào tạo; Tổ chức lưu trữ, quản lý bài thi theo quy định.

- Tiếp nhận và xử lý các loại báo cáo, đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí.

* Đảm bảo chất lượng:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng; Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đánh giá và đảm bảo chất lượng dài hạn và thường xuyên của trường.

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục; Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

- Chủ trì tổ chức và triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng và đánh giá ngoài của trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT. 

- Triển khai công tác đánh giá chất lượng: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng đào tạo của nhà trường, chất lượng dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo của trường….

- Tiếp nhận và xử lý các loại báo cáo, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng.

Thanh tra:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra.

- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kì và đột xuất theo quy định.