Cơ cấu tổ chức

Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

20 Tháng Mười Hai 2017

PHÒNG KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516566

E-mail: phongkhaothi.spnttw@gmail.com  

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/binh.PNG

 

 

 

ThS. Ngô Thị Hòa Bình

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

- Chức danh: Trưởng phòng

- Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: thuhang2211@yahoo.com

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/thuan.jpg

 

 

 

ThS. Ngô Thị Thuận

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lý học

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Email: thuanan84@gmail.com

 

I. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo và thanh tra giáo dục.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong trường.

- Chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi, cung cấp đề thi cho các kỳ thi.

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

- Chủ trì tổ chức và triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục (đánh giá ngoài).

- Tham mưu cho Ban giám hiệu về đánh giá chất lượng đào tạo người học.

- Chủ trì việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

II. Phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Ngô Thị Hòa Bình

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn học Việt Nam

Chức danh: Trưởng phòng

Email: ngothihoabinh@spnttw.edu.vn

* Công tác chuyên môn:

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các công việc sau:

- Tham mưu giúp Ban giám hiệu thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng;

- Phụ trách chung, trực tiếp duyệt đề thi học phần và các kế hoạch về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng;

- Chỉ đạo các hoạt động tự đánh giá, các hoạt động đảm bảo chất lượng khác của Nhà trường;

- Chỉ đạo in sao, bảo mật đề thi học phần và công tác chấm thi các học phần;

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra.

* Công tác kiêm nhiệm:

Bí thư Chi bộ Hiệu bộ 1, Trưởng ban Thanh tra giáo dục

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: thuhang2211@yahoo.com

* Công tác chuyên môn:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng, chủ trì xây dựng kế hoạch Đảm bảo chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra; 

- Phụ trách công tác thanh tra giáo dục, chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đã đề ra ; 

- Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, các hoạt động đoàn thể của đơn vị ;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

3. Đ/c Ngô Thị Thuận

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Chức danh: Phó Trưởng phòng

Email: thuanan84@gmail.com

* Công tác chuyên môn:

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Phụ trách công tác khảo thí, xây dựng  kế hoạch thực hiện và các báo cáo tổng hợp về công tác khảo thí; công tác tổ chức thi học phần và in sao đề thi học phần;

- Quản lý công tác văn phòng của đơn vị, theo dõi/đôn đốc việc thực hiện báo cáo tuần/tháng...;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

4. Đ/c Trần Thị Hiếu Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên

Email: hieuanhtm@yahoo.com.vn

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Lập kế hoạch và tham gia thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

- Phối hợp với các nhóm chuyên trách thực hiện công tác tự đánh giá hàng năm của Nhà trường;

- Tham gia hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

5. Đ/c Nguyễn Lương Lệ Chi – Chuyên viên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp

Chức danh: Chuyên viên

Email: lechi2505@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

Lập kế hoạch và tham gia thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

- Phối hợp với các nhóm chuyên trách thực hiện công tác tự đánh giá hàng năm của Nhà trường;

- Làm các báo cáo tổng hợp về công tác đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

6. Đ/c Đỗ Thị Hồng Nhung

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật

Chức danh: Chuyên viên

Email: nhung.k3cmt@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Phụ trách lập các kế hoạch và thực hiện công tác khảo thí;

- Làm các báo cáo tổng hợp về công tác khảo thí;

- Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi của toàn bộ các Khoa trong trường;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của phòng;

- Nhận bàn giao danh sách thi học phần của các ngành học;

- Phối hợp thực hiện công tác tổ chức thi học phần, in sao đề thi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

7. Đ/c Phan Thùy Nhung – Chuyên viên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên

Email : nhungphan.spnt@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Tham gia các hoạt động Thanh tra theo nhiệm vụ của đơn vị;

- Nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác Thanh tra;

-  Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng. 

8. Đ/c Nguyễn Hữu Quyền – Chuyên viên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

Email: nguyenhuuquyen02@gmail.com

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Nhận bàn giao bài thi học phần của các ngành học;

- Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, biên tập đề thi học phần của các khoa Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Thanh nhạc, Nhạc cụ;

- Liên hệ với khoa, bộ môn triển khai công tác chấm thi và bàn giao đề thi học phần cho phòng Đào tạo;

- Trực tiếp in sao đề thi học phần theo kế hoạch nhà trường;

- Phụ trách công tác tổ chức thi học phần của các ngành đào tạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

9. Đ/c Vũ Vũ Chuyên viên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Chức danh: Chuyên viên

Email: vuvuqlgd@gmail.com   

Chịu trách nhiệm trước Trưởng đơn vị về các công việc sau:

- Tham gia các hoạt động thanh tra theo nhiệm vụ của đơn vị;

- Nghiên cứu các văn bản pháp quy về công tác thanh tra;

- Quản lý văn bản, hồ sơ lưu trữ và làm báo cáo tổng hợp về công tác Thanh tra giáo dục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm