Cơ cấu tổ chức

Khoa Nhạc cụ

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA NHẠC CỤ

 

Địa chỉ Văn phòng Khoa: Tầng 1 khu nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                     Điện thoại Văn phòng: 043 5527562

 

 

 

 

 

Trưởng khoa:

ThS. Phạm Hồng Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng khoa:

ThS. Lương Diệu Ánh

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập theo quyết định số 878/QĐ – ĐHSP Nghệ thuật TW - TCCB ngày 04/07/2014, Kkhoa Nhạc cụ có chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Nhạc cụ theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

            Khoa có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ biểu diễn Nhạc cụ ở các cấp học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học và thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận. Đồng thời, Khoa có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và của xã hội.

            Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng, Khoa Nhạc cụ còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục chuyên ngành; Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành, hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên/ học viên; Khoa cũng phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực biểu diễn âm nhạc.

            Khoa Nhạc cụ được thành lập là một bước tiến mới của trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng tài năng về nhạc cụ cho đất nước.

I. Chức năng

 Khoa Nhạc cụ có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành về lĩnh vực Nhạc cụ và tổ chức thực hiện.

- Đào tạo chuyên ngành Nhạc cụ trình độ Cao đẳng,  Đại học, trên Đại học.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nhạc cụ.

- Thực hiện chương trình biểu diễn phục vụ hội nghị, hội thảo,..

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

 

1. Ban chủ nhiệm khoa

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Phạm Hồng Phương

Thạc sĩ

Trưởng Khoa

2

Lương Diệu Ánh

Thạc sĩ

Phó Trưởng Khoa

 

 2. Văn phòng khoa

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Đào Văn Thực

Thạc sĩ

Chuyên viên VP khoa

 3. Bộ môn nhạc cụ

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1 Đào Văn Kiên Thạc sĩ Trưởng BM
2 Phạm Bá Sản Thạc sĩ Phó Trưởng BM

3

Nguyễn Nguyệt Cầm

Thạc sĩ

Giảng viên

4

Lương Đức Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

5

Bùi Thị Diệu Minh

Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Tất Sáng Cử nhân (Đang học Thạc sĩ) Giảng viên
7 Đặng Thái Sơn

Cử nhân (Đang học Thạc sĩ)

Giảng viên

8

Vũ Ngọc Sơn

Thạc sĩ

Giảng viên

9 Nguyễn Quang Tùng Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Quốc Thùy Thạc sĩ Giảng viên

11

Trần Thị Bích Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

12 Nguyễn Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên

13

Đoàn Anh Vũ

Thạc sĩ

Giảng viên

14 Vũ Thanh Xuân Thạc sĩ Giảng viên
15 Cù Thị Minh Giang

Thạc sĩ

Giảng viên
16 Hà Tân Mùi Cử nhân Giảng viên
17 Nguyễn Thị Thu Hương Thạc sĩ Giảng viên

 

 

IV. Phân công nhiệm vụ

    1. ThS. Phạm Hồng Phương – Trưởng khoa

-    Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của khoa.

-     Xây dựng chương trình theo kế hoạch giảng dạy.

-      Triển khai và tổ chức công tác đào tạo của khoa theo chỉ đạo của nhà trường.

-     Xây dựng kế hoạch giảng dạy tổ chức thực hiên công tác giáo dục, tư tưởng chính trị cho cán bộ giảng viên trong khoa.

-    Phụ trách thi đua, chuyên môn của toàn khoa.

-     Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

-     Tham gia tổ chức biểu diễn do nhà trường yêu cầu.

-      Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình do Hiệu trưởng giao.

-    Phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết của cấp trên và các qui định nội bộ, hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

 

2. ThS. Lương Diệu Ánh – Phó trưởng khoa

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa làm thời khóa biểu các lớp.

- Theo dõi dự giờ và  lên lịch dự giờ của tổ Nhạc cụ.

- Trực  văn phòng khoa theo lịch đã phân công và theo dõi giờ giảng viên lên lớp.

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa Quản lý sinh viên.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

 

3. ThS. Đào Văn Kiên – Trưởng Bộ môn Nhạc cụ

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa

- Theo dõi giờ lên lớp, dự giờ của tổ Nhạc cụ.

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa Quản lý sinh viên.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

 4. Phạm Bá Sản - Phó Trưởng Bộ môn Nhạc cụ

       5. Đào Văn Thực - chuyên viên văn phòng khoa

- Hoàn thành nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm khoa phân công.

- Nhận, chuyển công văn đến và đi

- Quản lý sổ lên lớp của giảng viên

- Phát, thu sổ chìa khóa hàng ngày.

- Thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng 

- Thu và nộp bảng điểm cho Ban chủ nhiệm khoa.

- Trực khoa theo sự phân công.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

 

V.  Lý lịch khoa học:

1. ThS. Phạm Hồng Phương - Trưởng khoa                                                       

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 - Các công trình khoa học đã nghiệm thu (từ 2006 đến nay):

 + Cấp khoa: Soạn một số tác phẩm cho 2 Guitar

 2. ThS. Lương Diệu Ánh - Phó trưởng khoa

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 3. ThS. Đào Văn Kiên - Trưởng BM Nhạc cụ

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

4. ThS. Phạm Bá Sản - Phó Trưởng BM Nhạc cụ

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 5. ThS. Nguyễn Nguyệt Cầm - Giảng viên

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  6. ThS. Cù Thị Minh Giang - Giảng viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  7. Lương Đức Giang - Giảng viên
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 8. Hà Tân Mùi - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

 9. Bùi Thị Diệu Minh  - Chuyên viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

10. Nguyễn Tất Sáng - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân (đang học Thạc sĩ)

- Các công trình khoa học đã nghiệm thu (từ 2006 tới 2009):

 Cấp trường:

-   2008: Biên soạn một số bài tập dùng trong giảng dạy môn Phân tích tác phẩm âm nhạc cho sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc

11. Đặng Thái Sơn - Giảng viên  

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

12. ThS. Vũ Ngọc Sơn  - Giảng viên                                               

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 - Các công trình khoa học đã nghiệm thu (từ 2006 đến nay)

 + Cấp khoa: Biên soạn phần đệm cho một số ca khúc ứng dụng trong giảng dạy hệ Đại học Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

13. ThS. Nguyễn Quang Tùng - Giảng viên

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

14.ThS. Trần Quốc Thùy - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ

15. Trần Thị Bích Thủy - Giảng viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

16. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giảng viên 

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

17. Đào Văn Thực - Chuyên viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

18.  Đoàn Anh Vũ - Giảng viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

19. Vũ Thanh Xuân - Giảng viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

20. Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ