Cơ cấu tổ chức

Khoa Nhạc cụ

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA NHẠC CỤ

 

Địa chỉ: Tầng 1 khu nhà D, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 0243 5527562
Email: khoanhaccu@spnttw.edu.vn

 

 

                   http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/pham%20hong%20phuong1.jpg

 

 

ThS. Phạm Hồng Phương

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

- Chức danh: Trưởng khoa

- Email: phamhongphuong@spnttw.edu.vn

                   http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/luongdieuanh.jpg

 

 

ThS. Lương Diệu Ánh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhac

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: anhluongdieu@gmail.com

 

GIỚI THIỆU CHUNG

     Được thành lập theo quyết định số 878/QĐ – ĐHSP Nghệ thuật TW - TCCB ngày 04/07/2014, Kkhoa Nhạc cụ có chức năng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Nhạc cụ theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

     Khoa có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ biểu diễn Nhạc cụ ở các cấp học: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học và thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận. Đồng thời, Khoa có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và của xã hội.

     Song song với việc đào tạo, bồi dưỡng, Khoa Nhạc cụ còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục chuyên ngành; Biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành, hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên/ học viên; Khoa cũng phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực biểu diễn âm nhạc.

     Khoa Nhạc cụ được thành lập là một bước tiến mới của trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng tài năng về nhạc cụ cho đất nước.

I. Chức năng

     Khoa Nhạc cụ có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành về lĩnh vực Nhạc cụ và tổ chức thực hiện.

- Đào tạo chuyên ngành Nhạc cụ trình độ Cao đẳng,  Đại học, trên Đại học.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của Trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

- Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nhạc cụ.

- Thực hiện chương trình biểu diễn phục vụ hội nghị, hội thảo,..

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

- Quản lý học tập, rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Phạm Hồng Phương

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Trưởng khoa

Email: phamhongphuong@spnttw.edu.vn

- Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của khoa.

- Xây dựng chương trình theo kế hoạch giảng dạy.

- Triển khai và tổ chức công tác đào tạo của khoa theo chỉ đạo của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy tổ chức thực hiên công tác giáo dục, tư tưởng chính trị cho cán bộ giảng viên trong khoa.

- Phụ trách thi đua, chuyên môn của toàn khoa.

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Tham gia tổ chức biểu diễn do nhà trường yêu cầu.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình do Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt chỉ thị nghị quyết của cấp trên và các qui định nội bộ, hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

2. Lương Diệu Ánh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhac

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: anhluongdieu@gmail.com

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa làm thời khóa biểu các lớp.

- Theo dõi dự giờ và  lên lịch dự giờ của tổ Nhạc cụ.

- Trực  văn phòng khoa theo lịch đã phân công và theo dõi giờ giảng viên lên lớp.

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa Quản lý sinh viên.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

3. Đào Văn Kiên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Acordeon

Chức danh: Trưởng Bộ môn Nhạc cụ

Email: daokien1973@gmail.com

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa

- Theo dõi giờ lên lớp, dự giờ của tổ Nhạc cụ.

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa Quản lý sinh viên.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

4. Phạm Bá Sản

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn Nhạc cụ

Email: binmix89@gmail.com 

- Phối hợp cùng trưởng Bộ môn

- Theo dõi giờ lên lớp, dự giờ của tổ Nhạc cụ.

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng bộ môn phân công

5. Trần Quốc Thùy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Acordeon

Chức danh: Phó phụ trách Tổ Đệm

Email: jsquocthuy@gmail.com

- Phối hợp cùng ban chủ nhiệm khoa

- Lên kế hoạch đệm đàn

- Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học theo qui định.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công

6. Đào Văn Thực

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên Văn phòng khoa

Email: phongtran269@gmail.com  

- Hoàn thành nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm khoa phân công.

- Nhận, chuyển công văn đến và đi

- Quản lý sổ lên lớp của giảng viên

- Phát, thu sổ chìa khóa hàng ngày.

- Thanh toán giờ cho giảng viên thỉnh giảng 

- Thu và nộp bảng điểm cho Ban chủ nhiệm khoa.

- Trực khoa theo sự phân công.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do trưởng khoa phân công.

7. Nguyễn Nguyệt Cầm

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: nguyetcamhanoi@yahoo.com

8. Cù Thị Minh Giang

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: cuminhgiang123@gmail.com

9. Lương Đức Giang

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: giangld1985@gmail.com  

10. Hà Tân Mùi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: miamia4477@gmail.com   

11. Bùi Thị Diệu Minh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: bittat85@gmail.com    

12. Nguyễn Tất Sáng

Trình độ C/môn: Cử nhân Lý luận Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: tatsangnguyen@gmail.com

13. Đặng Thái Sơn

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: dangthaison.dhspnttw@gmail.com

14. Vũ Ngọc Sơn

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: sonvu81@gmail.com

15. Nguyễn Quang Tùng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Sư phạm Biểu diễn Ghita

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: meo_1309@yahoo.com

16.Trần Quốc Thùy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Biểu diễn Acordeon

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: jsquocthuy@gmail.com

17. Nguyễn Thị Thu Thủy

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: thuytam8081@gmail.com

18.  Đoàn Anh Vũ

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: domino_zion@yahoo.com

19. Nguyễn Thị Thu Hương

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý Văn hóa

Chức danh: Giảng viên Tổ Nhạc cụ

Email: huongnguyen1491@gmail.com 

20. Vũ Thanh Xuân

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ đệm

Email: thanhxuanpiano@gmail.com

21. Dương Vũ Bình Minh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp Dạy học Âm nhạc

Chức danh: Giảng viên Tổ đệm

Email: minhpb89@gmail.com

22. Vũ Thị Thùy Linh

Trình độ C/môn: Cử nhân Chỉ huy Hợp xướng

Chức danh: Giảng viên

Email: piano.teacher90@gmail.com

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm