Cơ cấu tổ chức

Khoa Thiết kế Thời trang

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA THIẾT KẾ THỜI TRANG

Địa chỉ: Phòng 704, Tầng 7,Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.3274.7053

Email: khoatktt@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/tp%20le%20thi%20my%20hanh01.jpg

 

 

 

ThS. Hoàng Thị Oanh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Trưởng Khoa

- E-mail: hoangthioanh@spnttw.edu.vn

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/haha01.jpg

 

 

 

ThS. Trần Thị Liên

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

- Chức danh: Phó Trưởng Khoa

- E-mail: 

http://spnttw.edu.vn/userfiles/image/2017/ptp%20ta%20anh%20ngoc01.jpg

 

 

 

ThS. Lưu Ngọc Lan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail

 

 GIỚI THIỆU CHUNG

     Khoa Thiết kế Thời trang được thành lập theo Quyết định số 1598/QĐ – ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW với chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học trong lĩnh vực Thiết kế Thời trang.

I. Chức năng: Khoa Thiết kế Thời trang có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện các công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

- Đào tạo chuyên ngành Thiết kế Thời trang trình độ đại học, sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại sinh viên.

- Quản lý học tập rèn luyện và các hoạt động khác của sinh viên

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.

III. Phân công nhiệm vụ:

1. Hoàng Thị Oanh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Trưởng Khoa

E-mail

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công việc sau:

- Chịu trách nhiệm chung về công tác tổ chức CBGV trong khoa, quản lý, điều hành khoa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của khoa, báo cáo tháng.

- Quản lí chung quá trình đào tạo, Bồi dưỡng, Thực tế, thực tập, NCKH, Thi đua khen thưởng, Cơ sở vật chất, VPK, Học sinh, sinh viên.

- Duy trì nề nếp kỷ cương và các hoạt động khác trong phạm vi khoa

- Phối hợp với các trưởng đơn vị trong trường để tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và những quy định nội bộ. Hoàn thành các công việc ngoài kế hoạch do Hiệu trưởng giao.

- Chủ tịch hội đồng khoa học Khoa.

- Trực tiếp theo dõi, quản lý bộ môn Sáng tác thiết kế

- Tham gia giảng dạy.

2. Trần Thị Liên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công việc sau:

- Quản lý lịch, giờ, sổ lên lớp của giảng viên các Bộ môn.

- Quản lý công tác khen thưởng, kỷ luật của giảng viên trong Khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường và Trưởng Khoa phân công.

- Phụ trách công tác đối ngoại

- Trực tiếp theo dõi, quản lý bộ môn Cơ sở ngành

- Tham gia giảng dạy.

3. Lưu Ngọc Lan

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phó Trưởng Khoa

E-mail

Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công việc sau:

- Phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên (Rèn luyện – Cố vấn học tập)

- Phụ trách công tác Công đoàn (theo dõi chấm công lao động hàng tháng của cán bộ, giảng viên)

- Phụ trách kế hoạch đào tạo Khoa (Xây dựng định biên – Thời khóa biểu)

- Thư kí hội đồng khoa học Khoa

- Trực tiếp theo dõi, quản lí bộ môn Công nghệ may

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu Nhà trường và Trưởng khoa phân công.

- Tham gia giảng dạy.

4. Vũ Mai Hiên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Vật liệu Dệt may.

Chức danh: Trưởng Bộ môn Công nghệ may

E-mail

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công việc sau:

-  Chịu trách nhiệm lập kế hoạch quản lý tổ chức điều hành công việc giảng dạy của GV trong bộ môn Công nghệ may(phân công lịch, TKB, hồ sơ giảng dạy, lưu bài thi )

- Thực hiện nhiệm vụ giảng.

5. Nguyễn Việt Dũng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật.

Chức danh: Phụ trách Bộ môn Sáng tác Thiết kế

E-mail

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công việc sau:

-  Chịu trách nhiệm lập kế hoạch quản lý tổ chức điều hành công việc giảng dạy của GV trong bộ môn Sáng tác thiết kế (phân công lịch, TKB, hồ sơ giảng dạy, lưu bài thi )

- Tham gia giảng dạy.

6. Hoàng Thắng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật

Chức danh: Phụ trách Bộ môn Cơ sở ngành

E-mail

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các công việc sau:

-  Chịu trách nhiệm lập kế hoạch quản lý tổ chức điều hành công việc giảng dạy của GV trong bộ môn Cơ sở ngành (phân công lịch, TKB, hồ sơ giảng dạy, lưu bài thi )

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:

- Tham gia giảng dạy.

7.Võ Thị Ngọc Anh - Giảng viên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Mỹ thuật Công nghiệp

Chức danh: Giảng viên

E-mail

8. Bùi Linh Chi

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

E-mail

9. Nguyễn Hoàng Tùng

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

E-mail

10. Mai Thị Diệp

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

E-mail

11. Đinh Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

E-mail

12. Trần Việt Hùng

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

E-mail

13. Lê Phương Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

E-mail

14.  Lê Thị Hồng Quyên

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

E-mail

15. Tô Kim Nhung

Trình độ C/môn: Cử nhân chuyên ngành Hội họa

Chức danh: Giảng viên

E-mail

16. Nguyễn Huyền Trang

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

E-mail

17. Đỗ Thu Huyền

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Giảng viên

E-mail

18. Đào Thị Thanh Huyền

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Chuyên viên

E-mail

19. Nguyễn Hương Giang

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Chuyên viên

E-mail

20. Vương Thị Tâm

Trình độ C/môn: Cử nhân

Chức danh: Chuyên viên

E-mail