Cơ cấu tổ chức

Khoa Lý luận chính trị

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

                           Địa chỉ: Tầng 2 khu nhà B, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                           Điện thoại Văn phòng: 024.62516.448

                           E-mail: bachlananh@spnttw.edu.vn

 

 

 

Bạch Thị Lan Anh

Trình độ C/môn: Tiến sĩ

Chức danh: Trưởng khoa

Email: lanhbach23@yahoo.com.vn

 

 

 

 

Phạm Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: phamngocanh64@gmail.com

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ

Chức danh: Phó Trưởng khoa

Email: hanguyen09779@gmail.com

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Tiền thân là một tổ chuyên môn, Khoa Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 517/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 09/5/2014.

 Khoa Lý luận Chính trị hoạt động theo chức năng được quy định là quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các môn thuộc khoa đảm nhiệm theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu. Nhiệm vụ của khoa được thực hiện trên hai mặt chính:

- Về đào tạo, bồi dưỡng: Khoa đào tạo và bồi dưỡng các môn Khoa học Mác-Lênin, Lịch sử triết họcPháp luật đại cương ở trình độ cao đẳng và đại học, môn Triết học ở hệ đào tạo sau đại học; thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên. Nhiều giảng viên của khoa đã tham gia biên soạn các tài liệu như: sơ đồ hóa kiến thức các môn học, thiết kế bài giảng điện tử, viết tài liệu học tập, giáo trình nội bộ,... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của khoa.

- Về nghiên cứu khoa học: Khoa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng vào giảng dạy; biên soạn giáo trình nội bộ, tài liệu tham khảo sử dụng trong Nhà trường; hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên; phối hợp với đơn vị liên quan trong vấn đề Tư tưởng chính trị trong Nhà trường.

Một trong những yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo chính là nghiên cứu khoa học, hàng năm, 100% các giảng viên của khoa đều tham gia nghiên cứu khoa học với những đề tài cấp trường được đánh giá cao. Nhiều năm liền, Khoa được ghi nhận đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến’’; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hơn 10 Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân.

Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Lý luận Chính trị luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học.

I. Chức năng: Khoa Lý luận chính trị có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện các công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên theo các văn bản quy định hiện hành.

 II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn học Lý luận chính trị.

- Đào tạo chuyên ngành các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, trên đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công của Ban Giám hiệu. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện công tác quản lý sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW  phân công.

 

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

     Hiện Khoa có 11 cán bộ, giảng viên. Bộ máy quản lý gồm: 01 Trưởng Khoa, 01 Phó Trưởng Khoa. Khoa Lý luận chính trị có 100% giảng viên có trình độ sau Đại học. Trong đó, có 01 đồng chí là giảng viên chính có trình độ Tiến sĩ và có 2 Giảng viên đang học Nghiên cứu sinh.

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Bạch Thị Lan Anh

Tiến sĩ/ Giảng viên chính

chuyên ngành Kinh tế chính trị

Trưởng khoa

lanhbach23@yahoo.com.vn

2

Phạm Ngọc Anh

Thạc sĩ Triết học

Phó Trưởng khoa

phamngocanh64@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Phó Trưởng khoa

hanguyen09779@gmail.com

4

Mai Thanh Hồng

Thạc sĩ Lịch sử

Trưởng BM ĐLCMĐCSVN

5

Đinh Văn Hoàng

Thạc sĩ Triết học Mác – Lênin

Trưởng BM NNLCBCNMLN

van.hoang.78@gmail.com

6

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sĩ Kinh tế chính trị 

Giảng viên

huyen_kinhte171181@yahoo.com.co.uk

7 Đỗ Việt Hùng

Tiến sĩ kinh tế

chuyên ngành Kinh tế phát triển

Giảng viên

doviethung.spnttw@gmail.com

8 Phạm Thị Thu Hà Cử nhân Luật

Giảng viên

phamha.tccb@gmail.com

9 Lương Thị Hằng My Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc

Chuyên viên

 luonghangmy@gmail.com 

10 Trịnh Anh Tuân Thạc sĩ Kinh tế chính trị

Giảng viên

Tuanminh1712@yahoo.com

11 Lê Thị Nguyên Thạc sĩ Luật học

Giảng viên

Lenguyen.hlu.22@gmail.com

 * Bộ môn Giáo dục Pháp luật

 

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ
1 Phạm Thị Thu Hà Cử nhân Giảng viên
2 Lê Thị Nguyên Thạc sĩ Giảng viên

 

IV. Phân công nhiệm vụ

1. TS. GVC. Bạch Thị Lan Anh

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ

- Chức danh: Trưởng khoa

- Email: lanhbach23@yahoo.com.vn

- Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trong công tác Tổ chức; Chế độ chính sách; Tài chính; Nghiên cứu khoa học ...

- Phụ trách công tác đào tạo; Thực hiện chương trình;  Thời khóa biểu; Kế hoạch thi...

2. ThS. Phạm Ngọc Anh

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: phamngocanh64@gmail.com

-  Phụ trách công tác cơ sở vật chất

-  Tập hợp báo cáo tuần, tháng của khoa.

-  Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí.

-  Phụ trách công tác lưu giữ bài thi tiểu luận.

-  Hỗ trợ trưởng khoa trong các công tác: Triển khai và lưu giữ các văn bản của nhà trường ; Theo dõi danh sách sinh viên; Công tác học trả nợ...

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện cho khoa tham gia các cuộc họp của Nhà trường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu phối hợp của trưởng khoa

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng khoa

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ

- Chức danh: Phó Trưởng khoa

- Email: hanguyen09779@gmail.com

-  Trực tiếp giảng dạy và phối hợp với Nhà trường, Khoa Sau đại học trong công tác giảng dạy môn Triết học khoa Sau đại học

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện lãnh đạo khoa tham dự các cuộc họp của Nhà trường

- Hỗ trợ Trưởng khoa trong công tác: triển khai và lưu giữ văn bản của Nhà trường; Theo dõi danh sách sinh viên; Công tác học trả nợ

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

4. Lương Thị Hằng My

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc

- Chức danh: Chuyên viên

- Email: luonghangmy@gmail.com

- Phối hợp ban chủ nhiệm khoa triển khai văn bản, thông tin trong quản lý;Thực hiện các

văn bản  theo yêu cầu của lãnh đạo khoa.

 

-Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn. Theo dõi ký

 

sổ lên lớp của giảng viên hàng tháng; Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện

 

các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa.

 

- Phối hợp cùng các Bộ môn /giảng viên trong khâu nhập điểm

 

- Hỗ trợ trong công tác: Theo dõi nề nếp dạy học, học; các vấn đề về thời khóa biểu, phòng học, trang thiết bị dạy học và văn phòng  
- Hỗ trợ trong công tác: Học trả nợ, danh sách sinh viên thi học phần, phát hành tài liệu,...  
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.  

 

V. Lý lịch khoa học

 1. TS. GVC. Bạch Thị Lan AnhTrưởng khoa

 - Trình độ chuyên môn: Giảng viên chính. Tiến sỹ Kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị

 - Các đề tài NCKH  đã nghiệm thu từ năm 2006

+ Cấp Bộ:

* Thành viên đề tài: “Ứng dụng phần mềm M.Power Point trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường CĐSP Nhạc - Họa TW” (nay là Trường ĐHSP Nghệ thuật TW). Năm 2009. Mã số: B2006-36-03.

+ Cấp trường:

* Chủ nhiệm đề tài: “Hoạt động giải trí của sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ”.  năm 2009.

* Chủ nhiệm đề tài: “Xây dựng thương hiệu trong chiến lược Marketting của các doanh nghiệp” Năm 2010.

* Chủ nhiệm đề tài “Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ” Năm 2011 – 2012. M· sè: T2011-10.

* Chủ nhiệm đề tài: “ Bảo tồn nghề thủ công truyền thống theo các phương pháp nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh” Năm 2013.

2. ThS. Phạm Ngọc Anh – Phó trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Giảng viên - Thạc sĩ Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học.

 Các đề tài NCKH đã nghiệm thu từ năm 2006 tới  tháng 5 năm 2013

+ Cấp trường:

* Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu sự trưởng thành của tri thức Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh ” năm 2006.

Chủ nhiệm đề tài: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cho kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ CĐSP Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ” năm 2008.

Chủ nhiệm đề tài:“Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam ” năm 2009.

Chủ nhiệm đề tài: “ Cấu trúc đề cương bài giảng môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo phương pháp học nhóm cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ” năm 2010.

Thành viên đề tài:  “Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ” năm 2011 – 2012 M· sè: T2011-10.

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng khoa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, NCS Triết học

4. ThS. Đinh Văn Hoàng  - Trưởng BM NNLCBCNMLN

- Trình độ chuyên mônThạc sĩ, chuyên ngành Triết học Mác – Lênin

- Các đề tài NCKH  đã nghiệm thu từ năm 2006 tới  tháng 5 năm 2013

+ Cấp Khoa:

* Chủ nhiệm đề tài: “Thiết kế bài giảng điện tử môn Lịch sử triết học Phương Tây cho sinh viên Khoa Thiết kế Đồ họa và Hội Họa Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ”. Năm 2011

5.  ThS. Mai Thanh Hồng - Trưởng BM ĐLCMĐCSVN

 Trình độ chuyên mônThạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử 

- Các đề tài NCKH  đã nghiệm thu từ năm 2006 tới  tháng 5 năm 2013

+ Cấp trường:

* Chủ nhiệm đề tài: “Đảng lãnh đạo kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới Chính trị từ Đại hội VI tới Đại hội X ”. Năm 2008.

 Chủ nhiệm đề tài: “Cấu trúc trình bày bài giảng Lịch sử Đảng theo đối tượng nghiên cứu”. Năm 2009.

Chủ nhiệm đề tài: “Vận dụng nguyên tắc đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ” Năm 2010.

6. CN. Phạm Thị Thu Hà - GIảng viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

7. TS. Đỗ Việt Hùng  - Giảng viên

- Trình độ chuyên mônTiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển

- Các đề tài NCKH  đã nghiệm thu từ năm 2006 tới  tháng 5 năm 2013

+ Cấp Bộ: 

* Chủ nhiệm đề tài “ Ứng dụng phần mềm M.Power Point trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường CĐSP Nhạc - Họa TW” (nay là Trường ĐHSP Nghệ thuật TW) . Năm 2009 Mã số: B2006-36-03.

8.  ThS. Nguyễn Thị Huyền – Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: Giảng viên - Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Các đề tài NCKH  đã nghiệm thu từ năm 2006 tới  tháng 5 năm 2013

+ Cấp trường:

* Chủ nhiệm đề tài: “Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng trong kiểm tra, đánh giá môn CNXHKH cho sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ” Năm 2008 – 2009.

Chủ nhiệm đề tài: “Tiếp biến văn hóa toàn cầu và một số vấn đề giáo dục sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW ” Năm 2010.

Thành viên đề tài: “Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ”. Năm 2011 - 2012 M· sè: T2011-10.

Thành viên đề tài: “Sơ đồ hóa kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ”. Năm 2011 - 2012 M· sè: T2011-10.

 9.  ThS. Trịnh Anh Tuân - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: ThS. Kinh tế

10. Lê Thị Nguyên - Giảng viên

- Trình độ chuyên môn: ThS. Luật học

11.  CN. Lương Thị Hằng My - Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc