Cơ cấu tổ chức

Khoa Lý luận chính trị

20 Tháng Mười Hai 2017

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  Địa chỉ: Tầng 2, khu nhà B, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62516.448

Email: khoallct@spnttw.edu.vn

 

http://www.spnttw.edu.vn/userfiles/image/2018/bach%20thi%20lan%20anh1.jpg

 

 

 

TS. GVC. Bạch Thị Lan Anh

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Chức danh: Trưởng khoa

E-mail: lanhbach23@yahoo.com.vn

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/phamngocanh.jpg

 

 

 

ThS. Phạm Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: phamngocanh64@gmail.com

http://www.spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/anhcocau/ha%20ly%20luan.jpg

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
                           NCS chuyên ngành Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: hanguyen09779@gmail.com

 

GIỚI THIỆU CHUNG

       Tiền thân là một tổ chuyên môn, Khoa Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 517/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 09/5/2014.

       Khoa Lý luận Chính trị hoạt động theo chức năng được quy định là quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học các môn thuộc khoa đảm nhiệm theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu. Nhiệm vụ của khoa được thực hiện trên hai mặt chính:

- Về đào tạo, bồi dưỡng: Khoa đào tạo và bồi dưỡng các môn Khoa học Mác-LêninLịch sử triết học và Pháp luật đại cương ở trình độ cao đẳng và đại học, môn Triết học ở hệ đào tạo sau đại học; thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do khoa đảm nhận; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên. Nhiều giảng viên của khoa đã tham gia biên soạn các tài liệu như: sơ đồ hóa kiến thức các môn học, thiết kế bài giảng điện tử, viết tài liệu học tập, giáo trình nội bộ,... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của khoa.

- Về nghiên cứu khoa học: Khoa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng vào giảng dạy; biên soạn giáo trình nội bộ, tài liệu tham khảo sử dụng trong Nhà trường; hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên; phối hợp với đơn vị liên quan trong vấn đề Tư tưởng chính trị trong Nhà trường.

        Một trong những yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo chính là nghiên cứu khoa học, hàng năm, 100% các giảng viên của khoa đều tham gia nghiên cứu khoa học với những đề tài cấp trường được đánh giá cao. Nhiều năm liền, Khoa được ghi nhận đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến’’; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hơn 10 Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân.

        Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Lý luận Chính trị luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học.

I. Chức năng:

      Khoa Lý luận chính trị có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thực hiện các công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên theo các văn bản quy định hiện hành.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch định biên năm học, chương trình chi tiết giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo chuyên ngành và tổ chức thực hiện.

- Thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học các môn học Lý luận chính trị.

- Đào tạo chuyên ngành các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, trên đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo sự phân công của Ban Giám hiệu. Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Quản lý cán bộ, giảng viên, tài sản theo quy định hiện hành.

- Tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện công tác quản lý sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phân công.

III. Cơ cấu tổ chức của khoa

       Khoa LLCT có 11 cán bộ, giảng viên. Bộ máy quản lý gồm: 01 Trưởng Khoa, 02 Phó Trưởng Khoa. 100% CB,GV có trình độ Sau Đại học. Trong đó, có 02 đồng chí là Giảng viên chính có trình độ Tiến sĩ và có 2 Giảng viên đang học Nghiên cứu sinh.

IV. Phân công nhiệm vụ

1. TS. GVC. Bạch Thị Lan Anh

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Chức danh: Trưởng khoa

E-mail: lanhbach23@yahoo.com.vn

- Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trong công tác Tổ chức; Chế độ chính sách; Tài chính; Nghiên cứu khoa học ...

- Phụ trách công tác đào tạo; Thực hiện chương trình;  Thời khóa biểu; Kế hoạch thi...

2. ThS. Phạm Ngọc Anh

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: phamngocanh64@gmail.com

-  Phụ trách công tác cơ sở vật chất

-  Tập hợp báo cáo tuần, tháng của khoa.

-  Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí.

-  Phụ trách công tác lưu giữ bài thi tiểu luận.

-  Hỗ trợ trưởng khoa trong các công tác: Triển khai và lưu giữ các văn bản của nhà trường ; Theo dõi danh sách sinh viên; Công tác học trả nợ...

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện cho khoa tham gia các cuộc họp của Nhà trường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu phối hợp của trưởng khoa

3. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục - NCS chuyên ngành Triết học

Chức danh: Phó Trưởng khoa

E-mail: hanguyen09779@gmail.com

-  Trực tiếp giảng dạy và phối hợp với Nhà trường, Khoa Sau đại học trong công tác giảng dạy môn Triết học khoa Sau đại học

- Căn cứ theo lịch tuần, đại diện lãnh đạo khoa tham dự các cuộc họp của Nhà trường

- Hỗ trợ Trưởng khoa trong công tác: triển khai và lưu giữ văn bản của Nhà trường; Theo dõi danh sách sinh viên; Công tác học trả nợ

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của khoa

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

4. ThS. Lương Thị Hằng My

Trình độ C/môn: Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp và dạy học Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: luonghangmy@gmail.com

- Phối hợp ban chủ nhiệm khoa triển khai văn bản, thông tin trong quản lý;Thực hiện các văn bản  theo yêu cầu của lãnh đạo khoa;

-Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn. Theo dõi ký sổ lên lớp của giảng viên hàng tháng; Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu; Lưu giữ hồ sơ theo quy định của Khoa;

- Phối hợp cùng các Bộ môn /giảng viên trong khâu nhập điểm;

- Hỗ trợ trong công tác: Theo dõi nề nếp dạy học, học; các vấn đề về thời khóa biểu, phòng học, trang thiết bị dạy học và văn phòng; 

- Hỗ trợ trong công tác: Học trả nợ, danh sách sinh viên thi học phần, phát hành tài liệu,...

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.

4. ThS. Đinh Văn Hoàng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Triết học Mác – Lênin

Chức danh: Trưởng Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

E-mail: van.hoang.78@gmail.com

5.  ThS. Mai Thanh Hồng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử 

Chức danh: Trưởng Bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 E-mail: hongthanhmaispnt@gmail.com

6. CN. Phạm Thị Thu Hà

Trình độ C/môn: Cử nhân Luật

Chức danh: Giảng viên

E-mail: phamha.tccb@gmail.com

7. TS. Đỗ Việt Hùng

Trình độ C/môn: Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển

Chức danh: Giảng viên

E-mail: doviethung.spnttw@gmail.com

8. ThS. Nguyễn Thị Huyền

Trình độ C/môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Chức danh: Giảng viên

E-mail: huyen­_kinhte171181@yahoo.com.co.uk

9.  ThS. Trịnh Anh Tuân

Trình độ C/môn: ThS. Kinh tế chính trị - NCS chuyên ngành kinh tế phát triển

Chức danh: Giảng viên

E-mail: Tuanminh1712@yahoo.com

10. ThS. Lê Thị Nguyên

Trình độ C/môn: ThS. Luật học

Chức danh: Giảng viên

E-mail: Lenguyen.hlu.22@gmail.com