Cơ cấu tổ chức

Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

 

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

  Địa chỉ: Tầng 3, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.62850289

Email: vienncspnt@spnttw.edu.vn

 

 

 

ThS. Đỗ Ánh Tuyết 

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lí học

Chức danh: Phó Viện Trưởng

E-mail: anhtuyet198@gmail.com

 

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó Viện Trưởng

E-mail: nguyenminhnguyet69@yahoo.com

                                        

                                                                 GIỚI THIỆU CHUNG

Được thành lập theo QĐ số 21/ĐHSPNTTW – TCHC ngày 08/01/2008, Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ và kế hoạch nhằm thực hiện tốt mục tiêu của đơn vị trong việc nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục nghệ thuật.

 Việc thành lập Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật được coi là chiến lược xây dựng và phát triển của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về sư phạm nghệ thuật.

  I. Chức năng:

     - Là đơn vị cơ sở trực thuộc Trường, Viện có chức năng nghiên cứu, cung cấp thông tin, tham gia đào tạo bồi dưỡng nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo của nhà trường.

   II. Nhiệm vụ:

     - Nghiên cứu khoa học, đề xuất những giải pháp đào tạo cho các loại hình sư phạm Âm nhạc, Mỹ thuật và các loại hình nghệ thuật khác trong nhà trường.

     - Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với các đơn vị trong trường trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo.

      - Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy cho đào tạo các loại hình trong nhà trường.

     - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động đào tạo giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật và các loại hình nghệ thuật khác.

      - Tham gia quá trình đào tạo các loại hình đào tạo trong nhà trường.

      - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, cấp chứng chỉ đào tạo chuyên đề.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi nhà trường giao.

   III. Phân công nhiệm vụ

1. ThS. Đỗ Ánh Tuyết

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Tâm lí học

Chức danh: Phó Viện Trưởng

Email: anhtuyet198@gmail.com

Phụ trách về công tác đối ngoại (đấu thầu các đề tài ngoài phạm vi của Trường/ Bộ, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề…).

- Quản lý cơ sở vất chất, giờ giấc làm việc của nhân viên.

- Giải quyết công việc của Viện trong phạm vi quyền hạn cho phép khi Viện trưởng vắng mặt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

2. ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó Viện Trưởng

Email: nguyenminhnguyet69@yahoo.com

- Quản lý hồ sơ đề tài nghiên cứu cấp trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

3. ThS. Tạ Thị Lan Phương

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

- Chức danh: Chuyên viên

- Email: lanphuongspnttw@gmail.com

- Đôn đốc chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cấp trường thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

4. Vũ Thị Hồng Thanh

- Trình độ C/môn: Cử nhân  Sư phạm Ngoại ngữ

- Chức danh: Chuyên viên

- Email: thanhspnttw@gmail.com 

5. ThS. Nguyễn Thanh Loan

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc

- Chức danh: Chuyên viên

- Email: nguyenloan3110@yahoo.com

IV. Lý lịch khoa học.

1. ThS. Đỗ Ánh Tuyết - Phó Viện Trưởng

   - Trình độ chuyên môn: ThS

2. ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Viện Trưởng
 - Trình độ chuyên môn: ThS

3. ThS. Tạ Thị Lan Phương - Chuyên viên
  - Trình độ chuyên môn: ThS

4. Vũ Thị Hồng Thanh - Chuyên viên

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân

5. Nguyễn Thanh Loan - Chuyên viên

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 

Quay lại

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm