Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 

Địa chỉ văn phòng: Tầng 1, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 04. 6683.4349

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm:

ThS. NCS. Đinh Thị Phương Hoa

 

 

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

TS. Nguyễn Thanh Dung

Phó Giám đốc Trung tâm

TS. Nguyễn Thanh Nga

Phó Giám đốc Trung tâm

ThS. Trịnh Thị Hà

 

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Được thành lập vào năm 2014, Trung tâm Ngoại ngữ là một trong những đơn vị mới của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, đảm nhận nhiệm vụ tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, các đề án, dự án, chương trình về phương pháp và giảng dạy ngoại ngữ trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện; Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý và giảng dạy ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo của trường; Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ đề xuất BGH quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học; Tham mưu BGH việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

  Về tổ chức nhân sự: Hiện nay, trung tâm Ngoại ngữ có 11 giảng viên cơ hữu, trong đó: cán bộ, giảng viên đã biên chế là 11; cán bộ hợp đồng là 06. Cơ cấu lãnh đạo gồm 01 giám đốc, 03 Phó giám đốc, 05 chuyên viên làm công tác văn phòng.

Về chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Ngoại ngữ hoạt động với chức năng là quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học môn ngoại ngữ theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Nhiệm vụ của Trung tâm được thực hiện trên nhiều mặt, tiêu biểu là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức: Trung tâm Ngoại ngữ chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng môn ngoại ngữ các trình độ: cao đẳng, đại học, sau đại học; xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy trong phạm vi chuyên môn do trung tâm đảm nhận; tham mưu cho Ban Giám hiệu các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của trường, nhu cầu của ngành và xã hội.

Luôn đặt mục tiêu đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục lên hàng đầu, tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ rất chú trọng tới hoạt động dạy và học. Các giảng viên đều được khuyến khích học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm. Hiện trung tâm có 01 tiến sĩ, 01 NCS tại nước ngoài, 02 NCS tại Việt Nam, 11 thạc sĩ.

Nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, Trung tâm Ngoại ngữ đang từng bước cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như tham gia vào quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, sinh viên. 90% giảng viên của khoa đã và đang tham gia biên soạn nhiều giáo trình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học tiếng Anh ngành văn hóa nghệ thuật. Tỷ lệ đăng ký giờ dạy giỏi mỗi năm đều đạt 100%.

Về nghiên cứu khoa học: Một trong những yếu tố khẳng định chất lượng đào tạo chính là nghiên cứu khoa học. Khoa thực hiện công tác nghiên cứu khoa học cơ bản, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo sử dụng trong nhà trường; hướng dẫn hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên/học viên; phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các dự án hợp tác trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nghệ thuật

Nhận thức được vai trò của hoạt động này trong việc nâng cao hiệu quả giảng dạy - học tập, các cán bộ giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ hàng năm đều tích cực đăng ký những đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ. Tới nay, các cán bộ, giảng viên của Trung tâm ngoại ngữ đã có 03 đề tài khoa học cấp Bộ và nhiều đề tài cấp trường được nghiệm thu. Trong đó, đa số đề tài đều được đánh giá cao về tính hiệu quả và có khả năng ứng dụng trong hoạt động giảng dạy cũng như làm tài liệu tham khảo hữu. Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên của khoa thường xuyên tham gia viết bài nghiên cứu chuyên ngành cho các tạp chí, trang tin điện tử của trường.

Những nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, giảng viên Trung tâm ngoại ngữ đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, danh hiệu cho cá nhân và tập thể cho những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo giáo viên âm nhạc của cả nước. Năm học 2013 - 2014, Trung tâm Ngoại ngữ đã được nhận 01 giấy khen của trường cho Tập thể Lao động Tiên tiến, 03 giảng viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 05 giảng viên được nhận giấy khen của Hiệu trưởng.

 Là một đơn vị mới thành lập, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ phấn đấu trong thời gian tới 100% cán bộ, giảng viên được đào tạo sau đại học về trình độ chuyên môn; khuyến khích từ 70% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống giáo trình, chương trình, phù hợp với yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay; tích cực tham gia đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, phương tiện dạy học; có bài viết cho trang tin điện tử của trường và các tạp chí chuyên ngành; tổ chức hội thảo chuyên môn hàng năm.

Với những cố gắng và nỗ lực, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ dần từng bước khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp đào tạo giáo viên nghệ thuật của cả nước, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thời gian tới.

I. Chức năng.

- Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan khác.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

II. Nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, các đề án, dự án, chương trình về phương pháp và giảng dạy ngoại ngữ trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý và giảng dạy ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo của trường.

- Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ đề xuất BGH quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

- Tham mưu BGH việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

- Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

 

III. Phân công nhiệm vụ

+ Ban lãnh đạo Trung tâm

1. Đ/c Đinh Thị Phương Hoa – Giám đốc

- Phụ trách chung các công việc của đơn vị

2. Đ/c Nguyễn Thanh Dung – Phó Giám đốc

            - Giúp việc cho Giám đốc các lĩnh vực sau:

+ Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+  Công tác định biên, tính giờ chấm thi.

+ Các loại báo cáo, báo cáo khoa học (báo cáo tuần hoàn thành vào trước 13h chiều thứ 6 hàng tuần và báo cáo tháng hoàn thành trước ngày 26 hàng tháng và email cho đ/c Hoa).

- Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

3. Đ/c Nguyễn Thanh Nga – Phó Giám đốc

- Giúp việc cho Giám đốc các lĩnh vực sau:

+ Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

+ Các loại báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, seminar, đào tạo,…

+ Phối hợp với đ/c Dung trong công tác định biên, tính giờ.

-          Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

4. Đ/c Trịnh Thị Hà - Phó Giám đốc

- Giúp việc cho Giám đốc các lĩnh vực sau:

+ Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

            + Quản lý sinh viên, tư vấn học tập cho sinh viên (tư vấn các chương trình tiếng Anh sẵn có của Trung tâm)

+ Công tác coi thi, sắp xếp phòng học, phòng thi và thời khóa biểu năm học

+ Quản lý tài sản

            + Công tác Công đoàn

            + Phối hợp với các đ/c trong khối Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.

+ Văn phòng 

1. Đ/c Chu Thị Hương Giang:

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Kế toán

            + Chấm công hàng tháng, chuẩn bị các văn bản để họp xét phân loại lao động hàng tháng.

            + Quản lý sinh viên

            + Quản lý, lưu trữ hồ sơ của học viên, sinh viên học lại

            + Lên kế hoạch học tập cho các khóa ngắn hạn.

            + Học viên, sinh viên đăng ký học các khóa ngắn hạn.

            + Phối hợp với các đ/c trong khối Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

2. Đ/c Nguyễn Thị Lê:

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Quản lý và lên kế hoạch cho công tác đăng ký giờ dạy giỏi, quản lý giáo án dạy giỏi, sắp xếp nhóm dự giờ dạy giỏi.

            + Quản lý, lưu trữ hồ sơ của các hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học

            + Khảo thí

            + Quản lý sinh viên

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

 3. Đ/c Vũ Thị Thủy:

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Hàng ngày nhận công văn đến, quản lý công văn đi.

+ Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm.

+ Quản lý sinh viên

+ Các Dự án

+ Liên hệ công tác với các đơn vị trong trường khi có yêu cầu của Giám đốc.

 

4. Đ/c Trần Thị Phương Thảo:

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Kế toán

            + Quản lý, lên kế hoạch học tập và lưu trữ hồ sơ cho các khóa Cao học của trường.

            + Quản lý Hồ sơ các khóa ngắn hạn

            + Quản lý hồ sơ thi đua 

5. Đ/c Nguyễn Thị Đoan Trang:

            + Phối hợp với các đ/c trong văn phòng để hoàn thành các công việc được giao

   + Giảng viên:

1. Đ/c Phạm Thị Lý: giúp việc cho Giám đốc

            + Chuyên trách: làm việc với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 2020 – Bộ Giáo dục đào tạo, lập kế hoạch và triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

            + Giảng dạy.

2. Đ/c Nguyễn Thị Ân:

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Thư ký trong các cuộc họp.

+ Giảng dạy

+ Phối hợp với các đ/c trong khối Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.

3. Đ/c Phạm Thị Ngọc Bích:

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo các lĩnh vực sau:

+ Thư ký, thường trực công tác Thi đua Khen thưởng hàng năm.

+ Giảng dạy

+ Phối hợp với các đ/c trong khối Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công.

4. Đ/c Đinh Thị Phương Hoa: giảng dạy

5. Đ/c Nguyễn Thanh Dung: giảng dạy

6. Đ/c Nguyễn Thanh Nga: giảng dạy

7. Đ/c Trịnh Thị Hà: giảng dạy

8. Đ/c Trương Tố Loan: giảng dạy

9. Đ/c Đoàn Thị Phương Thùy: giảng dạy

10. Đ/c Ngô Thị Hòa: Giảng dạy

11. Đ/c Trịnh Thị Thu Hiền: Giảng dạy