Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

  

Địa chỉ: Tầng 1, nhà E, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: 024.6683.4349

Email: trungtamngoaingu@spnttw.edu.vn

 

Tiến sĩ: Trịnh Thị Hà

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Giám đốc

E-mailhakheo09@gmail.com  

 

 

Tiến sĩ: Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ C/môn: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so
  sánh đối chiếu

- Chức danh: Phó Giám đốc

- E-mail: dungthanhnguyen1979@yahoo.com

 

 

I/ GIỚI THIỆU CHUNG

1. Trung tâm Ngoại ngữ  là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Trung tâm Ngoại ngữ được thành lập ngày 22 tháng 9 năm 2014 theo Quyết định số 1319/QĐ-ĐHSPNTTW của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, Trung tâm Ngoại ngữ ngoài đào tạo chương trình tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh chuyên ngành SPAN, SPMT, TKTT, TKĐH, QLVH, …cho sinh viêncácđơn vịtrongnhà Trường.Trung tâm Ngoại ngữ còn đào tạo mở các lớp ngắn hạn với nhiều cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu và chương trình được thiết kế theo khung trình độ chung Châu Âu (CEFR), khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam theo đúng quy định về trình độ.

 - Nhằm tạo ra những thay đổi tích cực cho việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ra trường có cơ hội tìm kiếm công việc tốt, đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa trình độ đầu ra Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên theo chỉ đạo, định hướng, quy chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Ban Giám Hiệu nhà trường.Trung tâm Ngoại ngữ tham mưu cho BGH nhà trường hợp tác với IIG là tổ chức khảo thí đánh giá giáo dục hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. (IIG đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ). Ngày 01/12/2017 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã ký hợp tác đào tạo tiếng Anh theo chuẩn quốc tếvới IIG Việt Nam.

- Trung tâm Ngoại ngữ với đội ngũ giảng viên 100% trình độ từ thạc sĩ trở lên, không chỉ luôn nhiệt tình, say mê trong công các giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học mà trung tâm Ngoại ngữ còn có khả năng tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

2. Tên tiếng Việt là: Trung tâm Ngoại ngữ.

3. Tên giao dịch quốc tế là: Foreign Languages Center.

4. Trụ sở chính: Phòng 103 nhà E trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

II/XÂY DỰNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

1. Chức năng

-  Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan đến ngoại ngữ.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.

2. Nhiệm vụ

 - Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, các đề án, dự án, chương trình về phương pháp và giảng dạy ngoại ngữ trình BGH phê duyệt và tổ chức thực hiện.

 - Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành cho các hệ đào tạo, bồi dưỡng trong Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

- Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác quản lý và giảng dạy ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo của trường. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài trường để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ không chuyên đạt chuẩn các các trình độ, Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường để liên kết đào tạo về ngoại ngữ

- Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ đề xuất BGH quyết định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu người học

- Tham mưu BGH việc cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo và bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

- Thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

-  Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho người học theo chương trình chuyên và không chuyên. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao.

-  Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGH phân công.

3. Quyền hạn

- Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và hoạt động đào tạo khác trong phạm vi được giao;

- Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác, các chương trình, dự án về hợp tác trong và ngoài nước; các hội nghị, hội thảo quốc tế.

-  Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.

III/ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

1. Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Giám đốc Trung tâm: 01.

- Phó Giám đốc Trung tâm: 01.

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

  1.  

Trịnh Thị Hà

- Trình độ: Tiến sĩ Quản lý giáo dục

- Chức danh: Giám đốc, giảng viên.

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc tổ chức, quản lý trong Trung tâm

+ Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trong công tác: Tổ chức; Chế độ chính sách; Tài chính; Nghiên cứu khoa học ...

+ Phụ trách công tác đào tạo; Thực hiện chương trình; Phân thời khóa biểu; Kế hoạch thi...

+ Phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Trung tâm.

+ Phụ trách tổng hợp báo cáo hàng tuần/ tháng của đơn vị

+ Quản lý sinh viên, Tư vấn học tập cho sinh viên

+ Trưởng ban Nữ công - Uỷ viên thường vụ BCH Công đoàn trường

+ Tham gia giảng dạy môn tiếng Anh.

  1.  

Nguyễn Thanh Dung

- Trình độ: Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

- Chức danh: Phó Giám đốc, giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước trước Ban lãnh đạo về các công việc cụ thể sau:

+ Phụ trách sắp xếp công tác dự giờ, đánh giá giờ dạy

+ Triển khai sắp xếp phòng thi, chấm thi, coi thi

+ Công tác định biên

+ Tham gia giảng dạy

+Theo dõi các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

2. Vị trí việc làm của giảng viên, chuyên viên

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ được phân công

1

Nguyễn Thị Ân

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Quản lý Giáo dục.

- Chức năng: giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau:

+ Thư ký các cuộc họp Trung tâm và chi bộ TT.

+ Chủ tịch công đoàn TTNN, triển khai công tác Công đoàn, tham mưu, đề xuất lên Ban giám đốc;  Quản lý hồ sơ thi đua, Đảng, thu chi công tác Đoàn

+ Tham gia giảng dạy

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

2

Phạm Thị Ngọc Bích

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

- Chức danh: giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau:

+Tham gia giảng dạy

+ Quản lý thu chi công tác Đảng

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

3

Hoàng Thị Thu  Hằng

- Trình độ: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

- Chức năng: giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Phó Chủ tịch công đoàn TTNN phối hợp với Chủ tịch công đoàn

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

4

Ngô Thị Hòa

- Trình độ: Thạc sĩ tiếng Anh.

- Chức năng: giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau;

 + Tham gia giảng dạy

 + Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

5

Trương Tố Loan

- Trình độ: Thạc sĩ tiếng Anh

- Chức năng: giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

6

Phạm Thị Lý

- Trình độ: Thạc sĩ/môn: Ngôn ngữ Anh

- Chức năng: giảng viên.

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Tham gia giảng dạy

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu

7

Trịnh Thị Thu Hiền

- Trình độ: Tiến sĩ/môn:QLGD

Hiện đang nghỉ không lương

8

Chu Thị Hương Giang

- Trình độ: Cử nhân/môn: Tài chính Ngân hàng

- Chức năng: chuyên viên Văn phòng khoa

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc các công việc cụ thể sau;

+ Chấm công hàng tháng

+ Quản lý nhập, cấp phát chứng chỉ, bài thi các loại. Sao y văn bằng chứng chỉ

+ Quản lý hồ sơ môn tiếng Việt thực hành

+ Tư vấn học tập cho sinh viên

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

9

Nguyễn Thị Lê

- Trình độ: Cử nhân/môn: Sư phạm Âm nhạc. Đang học Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc.

- Chức năng: chuyên viên Văn phòng khoa

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốccác công việc cụ thể sau;

+ Thực hiện công tác Hành chính: Nhận - gửi văn bản, công văn; Theo dõi ký sổ lên lớp của GV hàng tháng, Phòng học; Trang thiết bị dạy học

+ Lưu giữ tiến trình, điểm, hồ sơ giảng dạy của giảng viên

+ Lên kế hoạch mở các lớp riêng, lớp học kỳ 3

+ Phối hợp với Lãnh đạo đơn vị quản lý, triển khai văn bản, thông tin

+ Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

Quay lại