Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT

 

 

- Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà A1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

- Điện thoại văn phòng: 04 6251 6416

 

 

 

Giám đốc:

PGS.TS. Đinh Gia Lê

   

Phó Giám đốc

ThS. Nguyễn Đức Hoàng


 

1. Chức năng            

Trung tâm Ứng dụng và phát triển nghệ thuật là đơn vị cơ sở trực thuộc trường, chức năng chính là tổ chức ứng dụng và phát triển các loại hình nghệ thuật nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo của trường.

2. Nhiệm vụ

- Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, đ­ưa tiến bộ khoa học vào phục vụ đào tạo các loại hình nghệ thuật.

- Tham gia đào tạo - bồi dưỡng, gắn đào tạo các loại hình nghệ thuật với các hoạt động khoa học, công nghệ.

- Tổ chức biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo - bồi dưỡng của trung tâm.

- Tổ chức các dịch vụ về thông tin, t­ư vấn, đào tạo, bồi dưỡng; phổ biến và ứng dụng những tri thức khoa học nghệ thuật vào thực tiễn.

 

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Đinh Gia Lê - Giám đốc

- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

3.2. Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc

- Phụ trách công tác văn phòng, văn thư lưu trữ, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Quản lý, tổ chức giảng dạy các lớp nghệ thuật, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho mọi đối tượng có nhu cầu.

- Phụ trách đội nghệ thuật của Nhà trường, đạo diễn, dàn dựng, tổ chức dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, ứng dụng những công nghệ, tri thức khoa học nghệ thuật và đào tạo thực tiễn.

3.3. Nguyễn Nhật Anh – Chuyên viên
- Thực hiện quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, tổ chức, quản lý, giảng dạy các lớp nghệ thuật, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thực hiện công tác tổ chức, tư vấn dịch vụ biểu diễn nghệ thuật. Tham gia đạo diễn, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật.
- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

3.4. Trần Thị Bích Hồng - Chuyên viên

- Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, tổ chức quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia công tác văn phòng, văn thư lưu trữ, giảng dạy, biểu diễn nghệ thuật.

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

3.5. Phùng Hoàng Việt - Chuyên viên

- Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, tổ chức, quản lý, giảng dạy các lớp nghệ thuật cho mọi lứa tuổi.

- Thực  hiện công tác văn phòng, văn thư lưu trữ, công đoàn. Tham gia quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm. Tham gia đạo diễn, dàn dựng và biểu diễn nghệ thuật.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

3.6. Hoàng Thị Kim Dinh - Chuyên viên