Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Nghệ thuật

20 Tháng Mười Hai 2017

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT

 

Địa chỉ: Tầng 1, Toà nhà A1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại văn phòng: 024 6251 6416

E-mail: trungtamnghethuat@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/Dinhgiale.jpg

 

 

 

Đỗ Anh Tuấn

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Nghệ thuật SK

- Chức danh: Giámđốc Trung tâm, Chuyên viên chính

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

 

http://spnttw.edu.vn/UserFiles/Image/nguyenhoang.JPG

 

 

ThS. Nguyễn Đức Hoàng

- Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy
  Âm nhạc; 
Thạc sĩ Văn hóa học;      

- Chức danh: Phó Giám đốc

- E-mailhoangdhspnttw@gmail.com

 

I. Chức năng            

       Trung tâm Ứng dụng và phát triển nghệ thuật là đơn vị cơ sở trực thuộc trường, chức năng chính là tổ chức ứng dụng và phát triển các loại hình nghệ thuật nhằm phục vụ nhiệm vụ đào tạo của trường.

II. Nhiệm vụ

- Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, đ­ưa tiến bộ khoa học vào phục vụ đào tạo các loại hình nghệ thuật.

- Tham gia đào tạo - bồi dưỡng, gắn đào tạo các loại hình nghệ thuật với các hoạt động khoa học, công nghệ.

- Tổ chức biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo - bồi dưỡng của trung tâm.

- Tổ chức các dịch vụ về thông tin, t­ư vấn, đào tạo, bồi dưỡng; phổ biến và ứng dụng những tri thức khoa học nghệ thuật vào thực tiễn.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Đỗ Anh Tuấn

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Chuyên ngành Nghệ thuật SK

Chức danh: Giámđốc Trung tâm, Chuyên viên chính

Email: doanhtuan@spnttw.edu.vn

 

- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động của đơn vị;

- Trực tiếp chỉ đạo các công việc:

     + Các lĩnh vực liên quan đến Mỹ thuật;

     + Công đoàn, thi đua;

     + Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu

2. Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

                           Thạc sĩ Văn hóa học

Chức danh: Phó Giám đốc

E-mailhoangdhspnttw@gmail.com

- Tham mưu cho Giám đốc trong các công tác của trung tâm;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc các công việc:

     + Văn phòng, văn thư, lưu trữ;

     + Quảng bá, truyền thông;

     + Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

     + Dịch vụ biểu diễn nghệ thuật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc

3. Phùng Hoàng Việt

Trình độ C/môn: Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail: ...@...vn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc:

     + Công tác của các lớp nghệ thuật, thể thao cho mọi lứa tuổi;

     + Giảng dạy, biểu diễn nghệ thuật;

- Phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

4. Hoàng Thị Kim Dinh

Trình độ C/môn: CN. Sư phạm Âm nhạc

Chức danh: Chuyên viên

E-mail...@...vn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc:

     + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghệ thuật;

     + Giảng dạy, biểu diễn nghệ thuật;

- Phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

5. Trần Thị Bích Hồng

Trình độ C/môn: CN. Đàn bầu

Chức danh: Chuyên viên

E-mail...@...vn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc:

     + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Nghiệp vụ sư phạm và các nghiệp vụ khác;

     + Giảng dạy, biểu diễn nghệ thuật;

- Phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

6. Phạm Thị Thiện

Trình độ C/môn: ThS. Lịch sử Việt Nam

Chức danh: Chuyên viên

E-mail...@...vn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác quảng bá, truyền thông của Trung tâm;

- Phối hợp trong các công tác đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ của Trung tâm;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

7. Vũ Mạnh Tiệp

Trình độ C/môn: CN. Chính trị học

Chức danh: Chuyên viên

E-mail...@...vn

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc các công việc:

     + Văn phòng, văn thư, lưu trữ;

     + Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;

     + Theo dõi công tác hành chính của chuyên viên Trung tâm, chấm công;

- Phối hợp trong các công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ, quảng bá, truyền thông;

- Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

 

Quay lại