Cơ cấu tổ chức

Đảng ủy

09 Tháng Giêng 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA X

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

 

Ngày vào đảng

Chức vụ, nơi công tác

Nam

Nữ

1

Đào Đăng Phượng

18.05.1966

x

 

14.06.2005

BT ĐU, Hiệu trưởng

2

Trịnh Thị Thanh

03.09.1974

 

x

07.11.1998

Phó BTĐU, CN UBKT; Trưởng phòng TCHC

3

Nguyễn Thị Phương Thảo

12.05.1980

 

x

15.05.2012

UV Ban TV Chủ tịch, Hồi đồng trường

4

Bạch Thị Lan Anh

23.06.1966

 

x

28.01.2005

ĐUV, Trưởng khoa GDĐC

5

Phạm Hùng Cường

26.12.1969

x

 

02.09.1998

ĐUV, Trưởng khoa TKĐH

6

Lương Thị Thanh Hải

28.08.1979

 

x

24.11.2008

ĐUV, Chánh VPĐU, Phó Trưởng khoa GDĐC

7

Lê Mạnh Hùng

14.09.1977

x

 

17.10.2006

ĐUV, GĐ TTTH & NN

8

Phạm Hồng Phương

06.04.1964

x

 

21.12.2010

Giảng viên K.SPAN

9

Đỗ Anh Tuấn

13.10.1971

x

 

30.12.2003

ĐUV, GĐ TT TT & UDNT

10

Lê Vinh Hưng

31.10.1971

x

 

10.01.2012

ĐUV, Trưởng khoa SPAN

11

Nguyễn Thị Ngọc Tú

08.12.1979

 

x

20.12.2000

ĐUV, P.Trưởng phòng CT HSSV