Cơ cấu tổ chức

Đảng ủy

09 Tháng Giêng 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Ngày vào đảng

Chức vụ, nơi công tác

Nam

Nữ

1

Đào Đăng Phượng

18.05.1966

x

 

14.06.2005

BT ĐU; Hiệu trưởng

2

Trịnh Thị Thanh

03.09.1974

 

x

07.11.1998

Phó BTĐU; Chủ tịch HĐ Trường

3

Lê Mạnh Hùng

14.09.1977

x

 

17.10.2006

UV Ban Thường vụ, Giám đốc Trung tâm TH & NN

4

Lương Thị Thanh Hải

28.08.1979

 

x

24.11.2008

UV Ban Thường vụ, Chánh VPĐU; Phó Trưởng khoa GDĐC

5

Nguyễn Thị Phương Thảo

12.05.1980

 

x

15.05.2012

ĐUV; Trưởng K. SĐH

6

Đỗ Anh Tuấn

13.10.1971

x

 

30.12.2003

ĐUV, Giám đốc Trung tâm TT & TT

7

Lê Vinh Hưng

31.10.1971

x

 

10.01.2012

ĐUV, Trưởng khoa SPAN

8

Cao Xuân Thu

14.11.1972

x

 

07.01.1997

ĐUV; Trưởng phòng TC - HC

9

Ngô Thị Hòa Bình

15.12.1975

 

x

18.07.2007

ĐUV; Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế

10

Dương Thị Thu Hà

21.04.1979

 

x

10.10.2014

ĐUV; P. KHCN và HTQT

11

Lê Ngọc Chiến

07.04.1979

x

 

09.05.2000

ĐUV; TT Tuyển sinh & HTQT

12

Nguyễn Thị May

13.08.1974

 

x

19.08.2008

ĐUV; Phó trưởng khoa Phụ trách khoa SPMT

13

Đỗ Hương Giang

15.08.1981

 

x

10.10.2014

ĐUV; Phó trưởng khoa Phụ trách khoa Piano và Thanh nhạc

 
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA XI

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Đồng chí Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy

- Phụ trách chung; trực tiếp phụ trách các công tác: Tư tưởng chính trị, Tổ chức cán bộ, Tài chính Quản trị và Đào tạo.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Phòng Đào tạo.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Đồng chí Trịnh Thị Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Tuyên giáo, Tổ chức - Hành chính, Thi đua - Khen thưởng.

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bí thư Đảng ủy.

3. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- Phụ trách công tác kiểm tra của Đảng, công tác Nghiên cứu khoa học, công tác Đào tạo; công tác học viên, sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Thiết kế đồ họa, Chi bộ khoa Thiết kế Thời trang và Công nghệ May.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Thiết kế Đồ họa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

4. Đồng chí Lương Thị Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ

- Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; công tác phát triển Đảng; Công tác phụ nữ.

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Giáo dục đại cương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

5. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ

- Phụ trách công tác Công nghệ thông tin; công tác Thông tin - Tuyên truyền.

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Đảng ủy.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Hội đồng Trường; công tác Tuyên giáo (cùng đ/c Trịnh Thị Thanh).

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ khoa Văn hóa - Nghệ thuật.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ I.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban thường vụ Đảng ủy.

7. Đồng chí Ngô Thị Hòa Bình - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Quản lý chất lượng và Thanh tra - Pháp chế; công tác tư tưởng, chính trị (cùng đ/c Đào Đăng Phượng); công tác kiểm tra của Đảng (cùng đ/c Phạm Hùng Cường).

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ I.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

8. Đồng chí Lê Ngọc Chiến - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Hội Cựu Chiến binh; công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên; công tác kiểm tra của Đảng; công tác quản lý Học viên, Sinh viên (cùng đ/c Phạm Hùng Cường).

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên và Chi bộ Sinh viên.

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Quản lý Học viên, Sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

9. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Công đoàn; công tác Thông tin - Tuyên truyền (cùng đ/c Lê Mạnh Hùng); công tác Ngoại khóa.

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trung tâm Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

10. Đồng chí Đỗ Hương Giang - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Ngoại khóa (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn); công tác Tuyển sinh (cùng đ/c Đỗ Việt Hùng).

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Piano và Thanh nhạc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

11. Đồng chí Dương Thị Thu Hà - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác xây dựng Đảng; Công tác phụ nữ (cùng đ/c Lương Thị Thanh Hải); công tác học viên, sinh viên (cùng đ/c Phạm Hùng Cường).

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sau đại học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

12. Đồng chí Lê Vinh Hưng - Đảng ủy viên

- Phụ trách Công tác Tuyên giáo (cùng đ/c Trịnh Thị Thanh); công tác Ngoại khóa (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn, đ/c Đỗ Hương Giang); công tác Tuyển sinh (cùng đ/c Đỗ Việt Hùng).

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sư phạm Âm nhạc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

13. Đồng chí Nguyễn Thị May - Đảng ủy viên

- Phụ trách Công tác Đào tạo; công tác kiểm tra của Đảng (cùng đ/c Phạm Hùng Cường); Công tác phụ nữ (cùng đ/c Lương Thị Thanh Hải); công tác Tuyển sinh (cùng đ/c Đỗ Việt Hùng).

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khoa Sư phạm Mỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

14. Đồng chí Cao Xuân Thu  - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Quản trị thiết bị; công tác Kế hoạch Tài chính (cùng đ/c Đào Đăng Phượng); Công tác Thi đua - Khen thưởng (cùng đ/c Trịnh Thị Thanh).

- Trực tiếp phụ trách và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Quản trị thiết bị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

15.  - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo; công tác Công đoàn (cùng đ/c Đỗ Anh Tuấn).

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Hiệu bộ I.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu cần thiết, sự phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.