Cơ cấu tổ chức

Công đoàn trường

09 Tháng Giêng 2020

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1.

Đỗ Anh Tuấn

TT. Truyền thông &   Ứng dụng Nghệ thuật

Chủ tịch

2.

Đỗ Việt Hùng

P. Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế

Phó Chủ tịch

3.

Trịnh Thị Hà

TT. Tin học & Ngoại ngữ

Ủy viên Ban Thường vụ

4. Đào Thị Việt Hà P. Tổ chức - Hành chính Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

5. 

Ngô Thị Việt Anh

K. Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

6. 

Trương Tuấn Anh

K. Thiết kế Thời trang

Ủy viên Ban Chấp hành

7.

Dương Thị Thu Hà

K. Sau Đại học

Ủy viên Ban Chấp hành

8.

Nguyễn Quang Huy

K. Thiết kế Đồ họa

Ủy viên Ban Chấp hành

9.

Ngô Quốc Khánh

K. Piano & Thanh nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

10.

Tạ Anh Ngọc

TT. Truyền thông & Ứng dụng Nghệ thuật

Ủy viên Ban Chấp hành

11.

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

K. Sư phạm Âm nhạc

Ủy viên Ban Chấp hành

12.

Lê Thị Giang Thu

P. Kế hoạch Tài chính & Quản trị thiết bị

Ủy viên Ban Chấp hành