Cơ cấu tổ chức

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VA HỢP TÁC ĐÀO TẠO

23 Tháng Tư 2020

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VA HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: (024) 625 16416

Email: hoptacquocte@spnttw.edu.vn

ThS. CVC Lê Ngọc Chiến

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa; CN Sư phạm GDTC

- Chức danh: Giám đốc

- E-mail: lengocchien@spnttw.edu.vn

 

 

CN. CVC Trần Danh Toàn

- Trình độ C/môn: Cử nhân Công nghệ Thông tin

 - Chức danh: Phó giám đốc Trung tâm

E-mail: trandanhtoan@spnttw.edu.vn

 

ThS CVC Đào Thị Việt Hà

- Trình độ C/môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

- Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm

E-mail: daothivietha1977@gmail.com

1. Chức năng:

Là đơn vị trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong nước tổ chức tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo theo các hình thức, các hệ đào tạo của Nhà trường. Xây dựng các văn bản về công tác tuyển sinh, hợp tác và liên kết đào tạo, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo các hệ đào tạo của Trường; tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chức danh và các chương trình bồi dưỡng khác theo đúng quy định.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.