Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác Đào tạo

23 Tháng Tư 2020

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VA HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Hiệu bộ, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại Văn phòng: (024) 625 16416

Email: hoptacquocte@spnttw.edu.vn

           TS. Đỗ Việt Hùng

- Trình độ C/môn: TS Kinh tế phát triển

 - Chức danh: Giám đốc Trung tâm

E-mail: doviethung@spnttw.edu.vn

 

 

 

 

           CN. Trần Danh Toàn

- Trình độ C/môn: Công nghệ Thông tin

 - Chức danh: Phó giám đốc Trung tâm

E-mail: trandanhtoan@spnttw.edu.vn

         

         

 

1. Chức năng:

Là đơn vị cơ sở trực thuộc trường ĐHSP Nghệ thuật TW, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh, liên kết hợp tác đào tạo trong và ngoài nước phục vụ công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài nước tổ chức tư vấn, tuyển sinh, liên kết, hợp tác đào tạo theo các hình thức, các hệ đào tạo của Nhà trường.

- Thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn theo các hệ đào tạo của Trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng các khóa học Nghệ thuật, nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng chức danh và các chương trình bồi dưỡng khác theo yêu cầu của Nhà trường.

- Tham mưu, thực hiện điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan soạn thảo các văn bản liên quan đến liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các quy định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.