Mục tiêu, Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo, Đề cương chi tiết