Các ngành đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có các chương trình đào tạo gồm các mã ngành sau:

TT

Tên, mã ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Số, ngày văn bản cho phép mở ngành

Ghi chú

1

Sư phạm Âm nhạc

(7140221)

Đại học

QĐ số 5798/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006

Bao gồm đào tạo cả liên thông từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học.

2

Sư phạm Mỹ thuật

(7140221)

Đại học

QĐ số 5798/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006

Bao gồm đào tạo cả liên thông từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học.

3

Quản lý văn hoá

(7229342)

Đại học,