Tra cứu văn bản

Tìm thấy 150 văn bản
Quyết định v/v ban hành Quy định về ĐBCL GDĐH của Trường ĐHSPNTTW
1919/QĐ-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Kế hoạch v/v tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1931/KH-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm học 2021 - 2022
18/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 30/08/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết