Nghiên cứu sinh

Tìm thấy 4 nghiên cứu sinh

Trần Thị Thúy Vân

Mã số: 62 31 70 01
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa biểu tượng và thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức Sơn

Mã số: 62 21 20 01
Hướng nghiên cứu: Yếu tố đa văn hóa và thẩm mỹ kỹ thuật số trong tạo hình mỹ thuật đa phương tiện Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Thu Hà

Mã số: 62 21 40 01
Hướng nghiên cứu: Trang phục lịch sử-từ hiện thực tới nghệ thuật

Trịnh Ngọc Chung

Mã số: 62 31 73 01
Hướng nghiên cứu: Quản lý nhà nước đối với di sản thế giới ở Việt Nam