Thông báo

THÔNG BÁO Về việc nhận Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật số 24

08 Tháng Năm 2018

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        Hà Nội, ngày 08  tháng 5  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nhận Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật số 24

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật thông báo tới cán bộ, giảng viên trong toàn trường thời gian và địa điểm nhận Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật số 24 như sau:

            1. Thời gian cấp phát: Từ ngày 08/5/2018 đến hết ngày 08/6/2018.

            2. Địa điểm cấp phát: Phòng Thông tin và Truyền thông (tầng 1 nhà Hiệu bộ)

            3. Đối tượng được cấp phát: Cán bộ, giảng viên trong biên chế và hợp đồng bảo hiểm.

            Phòng Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp phát Tạp chí cho những cá nhân không nhận Tạp chí trực tiếp vào thời gian quy định. Kính đề nghị các đơn vị, cán bộ, giảng viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

(Ghi chú: Yêu cầu từng cá nhân đến nhận Tạp chí tại phòng Thông tin và Truyền thông)

           

Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị;

- Website;

- Lưu VT.

KT. TỔNG BIÊN TẬP

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

 

 (Đã ký )

 

Lê Mạnh Hùng

 

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm