Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

24 Tháng Tư 2019

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo tới các cá nhân có nguyện vọng về việc đăng ký và nộp hồ sơ ứng viên xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2019.

Lịch các hoạt động liên quan đến việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 như sau:

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

10/4

2

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại cơ sở giáo dục

03/5

3

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN

20/5

4

Văn phòng HĐGSNN tập hợp danh sách các HĐGS cơ sở và thông báo trên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN

25/5

5

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

01/6 - 08/6

6

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại HĐGDS cơ sở(*) và ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN

05/7

7

Các HĐGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

10/7 - 10/8

8

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

25/8

9

Hạn cuối cùng Văn phòng HĐGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành

30/8

10

Các HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

05/9 - 30/9

11

Hạn cuối cùng các HDGS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

15/10

12

HĐGSNN họp xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

20- 15/10

 

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW: ngày 02/5/2019.

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ms. Dương Thị Thu Hà - Khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Điện thoại: 0904176480;  Email:duongthuha2006@gmail.com

Chú ý: 

  • Các cá nhân có nguyện vọng ghi tên ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019  theo Mẫu tại file đính kèm.
  • Thông tin liên quan đến chức danh GS, PGS tại file đính kèm (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và Công văn 73/HĐCDGSNN ngày 10/4/2019).

Thông báo cũ hơn: